Checklist due diligence je nástroj, ktorý používajú investori, majitelia podnikov a konzultanti pri analýze spoločnosti, ktorú získavajú buď predajom, zlúčením alebo inými metódami. Checklist due diligence, označovaný aj ako kontrolný zoznam pre akvizíciu, pomáhajú zabezpečiť, aby konečné rozhodnutie bolo založené na dôkladnom preskúmaní všetkých aspektov podniku, odhalení červených vlajok a určení, či súčasná hodnota spoločnosti umožňuje rozumnú investíciu.

3 hlavné typy checklistov due diligence 

Existujú tri hlavné typy hĺbkových kontrol, a to:

 1. právne,
 2. finančné a
 3. obchodné.

Všetky tri typy pomáhajú prispieť k poskytnutiu správnych informácií, ktoré dôkladne posúdia podnikanie, aktíva, schopnosti a finančnú výkonnosť spoločnosti, o ktorú máte záujem.

Checklist právnej Due Diligence

Právna due diligence je preskúmanie a kontrola právnych dokumentov a zmlúv. Checklist  právnej hĺbkovej kontroly zahŕňa skúmanie oblastí, ako napr:

 • Právna štruktúra
 • Zmluvy
 • Úvery
 • Nehnuteľnosti
 • Zamestnanie
 • Prebiehajúce súdne spory

Napíšte nám
alebo zavolajte:
+421 918 027 688

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Checklist finančnej Due Diligence

Finančná due diligence sa zameriava na overenie a vyhodnotenie finančných záznamov cieľovej spoločnosti. Checklist  finančnej hĺbkovej previerky zahŕňa oblasti, ako sú:

 • Zisk
 • Aktíva
 • Záväzky
 • Peňažné toky
 • Dlhy
 • Manažment

Checklist obchodnej due diligence

Obchodná due diligence je dôkladné pochopenie a preskúmanie trhu, na ktorom cieľová spoločnosť pôsobí. Checklist  obchodnej due diligence zahŕňa činnosti, ako sú rozhovory so zákazníkmi, posúdenie konkurentov a analýza obchodného plánu.

Ako používať checklist  due diligence?

Komplexný checklist Due Diligence umožňuje podnikom hlbšie preskúmať dôveryhodnosť, ziskovosť a rastový potenciál spoločnosti. Existencia štandardizovanej a ľahko dostupnej šablóny alebo kontrolného zoznamu urýchľuje tento proces a zároveň zabezpečuje, aby sa neprehliadli alebo nevynechali žiadne kritické aspekty tohto úsilia.

checklist vsetko

Kroky k používaniu checklistu pre Due Diligence

Pri efektívnom a účinnom checkliste due diligence postupujte podľa týchto krokov:

Kladenie správnych otázok

Používajte kontrolné zoznamy due diligence, ktoré by vám umožnili úplne preskúmať, či je spoločnosť vhodná ako investícia. Uistite sa, že by poskytli hĺbkové preskúmanie možných hlavných červených vlajok samotnej organizácie, jej produktov a služieb, financií, ľudí a reputácie.

Prispôsobte si svoj kontrolný zoznam

Keďže pre väčšinu obchodných dokumentov neexistuje univerzálny, použite kontrolný zoznam, ktorý by ste mohli prispôsobiť podľa potrieb vašej firmy.

Uveďte stav položiek – Uveďte, či začiarknuté položky nemajú žiadne problémy, predstavujú červenú vlajku, vyžadujú preskúmanie alebo sa v čase auditu due diligence neuplatňujú. Tým by ste zdôraznili obchodné aspekty, ktoré je potrebné riešiť, a upozornili na problémy, ktoré by ste mohli zohľadniť pri posudzovaní spoločnosti/produktu.

Vytvorenie poznámok a opatrení

Ak sa zistia problémy alebo červené vlajky, vytvorte poznámky alebo opatrenia, ktoré môže tím použiť ako návod, ako ich najlepšie zvládnuť. V prípade položiek „na preskúmanie“ uveďte, či sú po určitých úpravách v podnikovom procese tolerovateľné.

Dokončite analýzu

Pred podpísaním auditu náležitej starostlivosti menom a podpisom kontrolóra pridajte všeobecný komentár týkajúci sa auditu náležitej starostlivosti. Vygenerujte správu o analýze a okamžite ju zdieľajte s príslušnými zainteresovanými stranami.

Čo zahrnúť do checklistu Due Diligence?

Checklist due diligence zahŕňa rôzne typy dokumentov a požiadaviek due diligence. Hoci sa môžu líšiť podľa samotného zúčastneného podniku alebo sa môžu líšiť na základe typu dokumentu due diligence, všeobecný checklist obsahuje:

 • Základné firemné dokumenty
 • Právne dokumenty
 • Finančné dokumenty
 • Predajné a marketingové dokumenty
 • Ľudské zdroje (vedúci pracovníci a zamestnanci)
 • Hmotný majetok
 • Výroba
 • Prevádzka 
 • Patent a ochranná známka
 • Duševné vlastníctvo
 • Osvedčenie/dokumenty o dobrej povesti
 • Súdne spory a audity
 • Životné prostredie

Hodnotenie