Nebola vám uhradená pohľadávka? Akú sú vaše oprávnené nároky ako veriteľa? No a čo náklady pre potreby súdneho konania? Priblížime vám najčastejšie riziká spojené s vymáhaním pohľadávok, na základe ktorých budete vedieť vyhodnotiť, ako konať a či to má pre vás zmysel. 

vymahanie pohladavok

Definícia súdnej pohľadávky

Problematike sa v slovenskej legislatíve venuje Zákon č.  65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok

Pri súdnej pohľadávke ide o pohľadávku z rozhodovacej činnosti a inej činnosti súdov vrátane Špecializovaného trestného súdu, pri ktorej vzniká poplatková povinnosť zaplatiť súdne poplatky, trovy trestného konania, trovy výkonu rozhodnutia o výchove maloletých detí, pokuty, svedočné, znalečné a iné náklady súdneho konania. 

Na čo máte ako veriteľ zo zákona nárok?

Ak vám dlžník neuhradil pohľadávku načas, môžete si nárokovať:

  1. Úroky z omeškaniavýška úrokov pre FO podnikateľa alebo PO z omeškania je rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (stĺpec Hlavné refinančné operácie) zvýšenej o 9 percent. Rozhodujúcim dňom je ten nasledujúci po dni splatnosti pohľadávky, pričom výška úroku sa počas celej doby nemení. Pokiaľ je dlžníkom FO nepodnikateľ ročná výška úroku je rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky zvýšenej o 5 percent. Rozhodujúcim dňom je ten nasledujúci po dni splatnosti pohľadávky. Výška úroku sa rovnako nemení počas celej doby. Výšku úroku z omeškania možno dohodnúť odlišne, avšak nie v neprospech spotrebiteľa. Čiže nikdy nemôže platiť úrok z omeškania vyšší ako 5 % + sadzba ECB.
  2. Náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty – náhradu škody treba najprv riadne dokázať, pokiaľ je tak dohodnuté v zmluve správnym spôsobom, má veriteľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ak nie je v zmluve dohodnuté opačne, nedá sa nárokovať si zmluvnú pokutu aj úhradu utrpenej škody. Veriteľ si môže nárokovať len prvé zmienené.
  3. Úhradu súdnych nákladov – veriteľ má nárok, na to, aby dlžník znášal jeho súdny poplatok (6 % z vymáhanej sumy, v upomínacom konaní 3 %) a ak je veriteľ zastúpený advokátom, zaraďujú sa sem aj trovy právneho zastúpenia. Okrem toho má veriteľ nárok na tzv. paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 eur. Avšak pozor, na všetky vyššie uvedené nároky nemá veriteľ právo automaticky, iba vtedy, ak súd výslovne požiada o ich priznanie. 


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Informácie o dlžníkovi

Pred samotným začatím súdneho konania najprv odporúčame preklepnúť” si dlžníka aj čo sa týka platenia jeho daní, stave spoločnosti i ďalších pohľadávok. Nebude treba súkromného detektíva, ako zdroje vám dobre poslúžia nasledovné:

Tieto údaje vám pomôžu vytvoriť si lepší obraz o dlžníkovi, jeho problémoch a tiež pravdepodobnosti úspešného procesu vymáhania. 


Prečítajte si aj tento článok:

Ako si preveriť obchodného partnera?


Dôkazy

V prípade súdneho konania sa pripravte na to, že ste povinní predložiť všetky listinné dôkazy, ktoré potvrdzujú váš nárok. Dohľadajte si teda zmluvy, objednávky, faktúry, potvrdenia o prevzatí tovaru, upomienky, doručenky a komunikáciu s dlžníkom. Čím viac toho budete mať, tým lepšie. Svoj nárok je potrebné dostatočne preukázať, inak sa vystavujete riziku, že súd vašu žalobu zamietne a vy budete ešte viac stratoví.

Ako prebieha konanie o vymáhaní pohľadávky?

Vymáhanie pohľadávok má svoj postup. Samotnému súdnemu konaniu, predchádzajú ešte dva dôležité kroky, ktoré pri troche šťastia môžu vyriešiť celý problém jednoduchšou cestou:

Prvým krokom je výzva na zaplatenie – veriteľ sa pokúsi kontaktovať dlžníka a vyzve ho k dobrovoľnému zaplateniu dlhu (listy, telefónne hovory alebo e-maily).

Druhým krokom je upomienka s termínmi na uhradenie dlhu a upozorneniami na možné právne kroky.

Tretím krokom je súdne konanie – podanie žaloby alebo iného príslušného súdneho dokumentu, súd potom vyšetrí prípad a rozhodne o oprávnenosti pohľadávky i celkovej sume vrátane úrokov a súdnych nákladov.

V prípade, ak dlžník nezaplatí ani po vykonaní rozsudku, súd určí spôsob, ako sa má pohľadávka vybrať. To môže zahŕňať zablokovanie majetku alebo iné opatrenia na vymoženie pohľadávky.

Kedy sa neoplatí vymáhať pohľadávky?

Existujú situácie, v ktorých možno povedať, že vymáhanie pohľadávok bude s určitosťou alebo s veľkou pravdepodobnosťou predstavovať premrhané náklady. Pri nasledovných by ste to mali zvážiť, či si nespôsobíte len zbytočné výdavky, starosti a stratu drahocenného času:

  • Dlžník má veľké množstvo dlhov, pri ktorých vidíte, že ich sám nemá šancu splatiť.  
  • Pohľadávka je príliš nízka, spravidla menej ako 500 eur. Náklady na vedenie konania budú vyššie ako samotná pohľadávka.
  • Pohľadávka je staršia ako 3 roky, uplynula teda už premlčacia doba.

Celkovo treba počítať s tým, že vymáhanie môže byť nákladné a zdĺhavé, možno zaberie dlhé mesiace času…

Ocitli ste sa v obdobnej situácii? Potrebujete poradiť / pomôcť pri vymáhaní pohľadávok? Obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Realizujeme vymáhanie pohľadávok ako samostatnú právnu oblasť mimosúdnymi úkonmi aj prostredníctvom súdov. Používame automatizované softwarové riešenia na evidenciu a správu pohľadávok. Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si s nami stretnutie.

Hodnotenie