KALKULAČKA

Výpočet DPH v roku 2023

Kalkulačka na výpočet DPH

Sadzba DPH
Znížená sadzba DPH
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
  Zaokrúhliť na celé €

Novela zákona o DPH bola schválená Vládou Slovenskej republiky v roku 2022, pričom navrhovaná novela sa dostala do účinnosti od 1. 1. 2023. Pozrite si prehľad plánovaných zmien a vypočítajte si DPH v roku 2023 v online kalkulačke podľa sadzieb platných na tento rok.

Čo je DPH a kto by ju mal platiť?

DPH alebo Daň z pridanej hodnoty sa vzťahuje na tovary a služby. Táto daň je väčšinou zarátaná už priamo do ceny tovarov a služieb, ktoré vidíte aj v obchodoch a cenníkoch poskytovaných služieb. Výšku sadzby DPH si určuje každá krajina zvlášť. Štandardne je základná sadzba dane na Slovensku 20 %, pokiaľ teda nejde o službu alebo tovar, na ktoré sa vzťahuje podľa zákona znížená sadzba dane 10 %. S DPH sa stretáva každý človek, avšak bežný užívateľ ju neodvádza. DPH odvádzajú všetci podnikatelia a dodávatelia, ktorí sú registrovaní ako platitelia DPH. Táto povinnosť vzniká vtedy, ak prekročíte obrat pre povinnú registráciu k DPH, teda 49 790 € za 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo kratšie obdobie). Pokiaľ túto sumu presiahnete, je potrebné podať žiadosť o registráciu do 20. dňa po skončení mesiaca, v ktorom ste obrat dosiahli. Platiteľom DPH sa môžete stať aj dobrovoľne. Zákon však definuje aj výnimky (§ 28 – § 48 zákona o DPH), ktoré sú oslobodené od platenia daní. Do tejto kategórie patrí:

 • zdravotná starostlivosť,
 • poisťovacie služby,
 • univerzálne poštové služby,
 • niektoré finančné služby.

Základná a znížená sadzba DPH v SR v 2023

Základná sadzba DPH na tovary a služby je na Slovensku 20 %. Podľa zákona sa na niektoré tovary a služby uplatňuje znížená sadzba dane 10 %. Ide však o povinné, nie dobrovoľné, uplatnenie zníženej sadzby dane. Pri vypočítavaní výšky DPH je potrebné poznať aj výšku základu dane. Základom dane je pri dodaní tovaru alebo služby v tomto prípade všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa počítajú aj:

 • prijaté dotácie,
 • clá,
 • poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
 • dane,
 • súvisiace náklady (výdavky) ako provízia, preprava, balenie či poistenie.

V roku 2023 sa zavádza aj ďalšia znížená sadzba vo výške 5 % zo základu dane, ktorá súvisí s nájomným bývaním.

Vybrané tovary a služby, na ktoré sa uplatňuje znížená sadzba 10 %

Výnimku zníženej sadzby dane 10 % zo základu dane tvoria len niektoré tovary a služby, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z., pričom sa v tabuľke nachádza viac než 30 kategórií. Predovšetkým ide o niektoré potraviny, lieky, zdravotnícke potreby, knihy, noviny a časopisy, okrem dovážaného tovaru, pri ktorom sa daň priznáva a platí v súlade s osobitnou úpravou (podľa § 68cb zákona o dani z príjmov). Znížená sadzba DPH 10 % platí aj na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom, pričom oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Znížená 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby

Okrem vyššie spomenutých výnimiek sa znížená sadzba DPH 10 % uplatňuje aj na ubytovacie služby spomenuté v prílohe č. 7. s kódom 55 (štatistickej klasifikácie produktov podľa činností). Služby s týmto kódom sa rozdeľujú na:

 • hotelové a podobné ubytovacie služby (55.1),
 • turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby (55.2),
 • prevádzka táborísk, rekreačných a dovolenkových kempov (55.3),
 • ostatné ubytovacie služby (napr. ubytovacie služby v študentských internátoch alebo ubytovniach pre robotníkov) (55.9).

V tomto prípade je však potrebné rozlišovať, či sú ubytovacie služby v rámci ubytovania, teda či na ne taktiež platí znížená sadzba DPH 10 % v rámci rovnakého základu dane alebo ide o samostatnú službu, na ktorú už však znížená sadzba nemusí platiť.

Znížená sadzba DPH 10 % na gastro a súvislosti so športom

Ďalšia novela zákona o DPH, ktorá bola v decembri 2022 schválená a platná od 1. apríla 2023 sa vzťahuje na služby súvisiace so športom a gastrosektorom. Do konca marca sú teda platné ešte staré ustanovenia a následne budú tie nové v trvalom režime. Prechodné ustanovenie v § 85km ods. 10 zákona o DPH upravuje špecifický režim pre uplatnenie zníženej sadzby DPH do 31. marca 2023 aj pre plnenia súvisiace so športom s vysokou energetickou náročnosťou a na reštauračné a stravovacie služby. Do 31. marca 2023 sa tak bude na niektoré služby súvisiace so športom, ku ktorým sa vzťahuje vysoká energetická náročnosť na strane vstupov uplatňovať znížená sadzba DPH 10 %. Ide o:

 • prepravu osôb visutými a pozemnými lanovkami a lyžiarskymi vlekmi,
 • sprístupnenie krytých a nekrytých športových zariadení na účely vykonávania športu,
 • vstupné do umelých kúpalísk.

Túto úľavu získajú aj podniky, ktoré ponúkajú reštauračné a stravovacie služby. Musia však zabezpečiť podporné služby tak, aby bola možná okamžitá konzumácia predávaných nápojov, jedál alebo oboch z nich. Musí tak byť zabezpečený príbor, priestor na konzumáciu a toalety. Toto podávanie nápojov a jedál však musí byť definované ako poskytovanie služieb, nie predaj tovaru. Donášok jedál alebo jedál so sebou sa znížená sadzba dane týkať nebude.

Znížená sadzba DPH 5 % vzťahujúca sa na nájomné bývanie v roku 2023

Od 1. 1. 2023 sa uplatňuje znížená sadzba DPH 5 % aj na nájomné bývanie, teda:

 • dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku, na ktorom stavba alebo časť stavby stojí, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania v rámci sociálnej politiky štátu a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem dodania nebytových priestorov,
 • obnovu a prestavbu stavby alebo časti stavby vrátane stavebných a montážnych prác na stavbe, ktorá spĺňa podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania a prijímateľom plnenia je prenajímateľ bytu štátom podporovaného nájomného bývania, ktorý má uzatvorenú zmluvu o prevádzke bytového domu štátom podporovaného nájomného bývania, v ktorej je táto stavba špecifikovaná, okrem obnovy a prestavby stavieb vrátane stavebných a montážnych prác, ktoré sa vzťahujú na nebytové priestory.

Výpočet DPH v roku 2023

V prípade, že sa na tovar alebo službu uplatňuje znížená sadzba DPH 10 %, rovnako sa aj na ostatné položky na faktúre, teda balné, poistné a prepravné uplatňuje 10 % DPH, keďže ide o jeden základ dane. Na rýchly a jednoduchý výpočet DPH v roku 2023 môžete využiť online DPH kalkulačku. Uveďte len CENU položky a sadzbu DPH (20 % alebo 10 %) a kliknite na prepočet základu dane. Pri sadzbe dane 20 % sa vám cena bez DPH vynásobí koeficientom 0,2 a pri zníženej sadzbe 10 % bude cena vynásobená koeficientom 0,1. To isté platí aj v prípade, že poznáte cenu s DPH a chceli by ste vedieť cenu bez DPH. Číslo jednoducho vydelíte koeficientom 1,2 alebo 1,1.

Hodnotenie