Due diligence je dôležitý proces, resp. hĺbková previerka podniku v súvislosti s potenciálnou obchodnou transakciou (kúpa akcií, obchodné podiely, úvery). Vďaka nemu získate ucelený prehľad o právnej a finančnej situácii podniku, s ktorým sa chystáte obchodovať alebo vstúpiť do partnerstva. Vyplňte si túto finančnú medzeru ešte pred ďalším krokom vpred vo vašom biznise. Neunáhlite sa a nadobudnite najprv istotu.

nahladovy obrazok 1

Zdroj foto: Freepik.com

Načo slúži due diligence?

Due diligence je dôležitý aspekt v oblasti obchodného práva a slúži na overenie rôznych faktorov právnej a finančnej situácie podniku alebo spoločnosti. Takisto slúži na vyplnenie tzv. informačnej medzery. Skúmajú sa rôzne dokumenty, zmluvy, záznamy, účtovné závierky. Tento proces pomáha podnikateľom utvrdiť sa v tom, že robia v biznise správne rozhodnutia, založené na presných a spoľahlivých informáciách. Skrátka na istote.

Výhody due diligence pre podnikateľov

 • Zabezpečenie dodržiavania právnych predpisov a zákonov, plus platnosti licencií, povolení a potvrdení,
 • nadobudnutie presného prehľadu o finančnej situácii podniku alebo spoločnosti,
 • zlepšenie schopnosti rozhodovania v oblasti financií,
 • minimalizovanie rizika v súvislosti s investíciou do podniku alebo spoločnosti,
 • zabezpečenie výhodnejších obchodných podmienok prostredníctvom získania detailnejších informácií o podniku alebo spoločnosti,
 • získanie uceleného prehľadu o právnej situácii.

Kedy sa využíva due diligence?

Due diligence sa využíva v rôznych situáciách v oblasti obchodného práva. K najbežnejším prípadom patria nasledovné:

 • Akvizície a fúzie – určenie hodnoty spoločnosti, overenie právnej a finančnej situácie a minimalizovanie rizika zlých investícií.
 • Získavanie investícií – identifikácia potenciálnych rizík aj príležitostí, zlepšenie schopnosti získať investíciu.
 • Predaj spoločnosti – overenie, či je spoločnosť pripravená na predaj, určenie jej hodnoty, zabezpečenie bezproblémového predaja.
 • Partnerstvá – určenie vhodnosti obchodného partnera a minimalizovanie rizika.
 • Zmeny vlastníckej štruktúry – overenie právnej a finančnej situácie, zabezpečenie  hladkého, nekomplikovaného prechodu na nového majiteľa.

Due diligence sa teda využíva v situáciách, keď je dôležité získať ucelený prehľad o právnej a finančnej situácii podniku alebo spoločnosti, a takisto minimalizovať riziko v súvislosti s investovaním alebo uzatváraním obchodov.

Napíšte nám
alebo zavolajte:
+421 918 027 688

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Pre koho a kedy je due diligence určená?

Služba due diligence je určená pre rôzne subjekty, ktoré majú záujem o kúpu, investovanie alebo spoluprácu s danou firmou / podnikom / spoločnosťou.

Hlavným dôvodom, prečo sa rozhodnúť pre realizáciu due diligence, je neúplnosť informácií o podniku a ich nerovnomerné rozdelenie medzi potenciálnymi zmluvnými stranami. Takisto vás tento proces pomôže vyviesť z neistoty vyplývajúcej z budúceho vývoja v podnikaní. Získajte kvalitné a presné informácie ešte predtým, ako sa do niečoho nového záväzne pustíte. Aby vás neskôr nezaskočili neblahé ekonomické dôsledky…

Medzi hlavné skupiny subjektov due diligence patria: investori (preskúmanie finančných, technických, personálnych a právnych aspektov podniku), kupujúci (zlepšenie všeobecného prehľadu), predajcovia (zvýšenie hodnoty podniku), poskytovatelia pôžičiek plus banky (posúdenie rizík a predpoklady plnenia záväzkov), regulačné orgány (zamedzenie nezákonným aktivitám). 

Druhy due diligence

Na základe predpokladaného zámeru a druhu investície delíme tieto hĺbkové kontroly na: 

 • Finančné due diligence – zistenie stavu a hodnoty majetku, spôsob jeho financovania a výsledky hospodárenia za posledné roky (konkretizovanie údajov v účtovných výkazoch, overenie metód používaných pri oceňovaní, odpisovaní a tvorbe rezerv, realizácia náhodnej inventúry…)
 • Daňové due diligence – overenie, či daná spoločnosť riadne splnila všetky svoje zákonné povinnosti (riziká v oblasti dane z príjmu a dane z pridanej hodnoty, vzťahy medzi majetkovo a personálne prepojenými). 
 • Právne due diligence – získanie a posúdenie relevantných informácií o akcionároch, majetkovej účasti cieľovej spoločnosti na podnikaní iných spoločností, pracovnoprávnych / úverových a iných zmluvných vzťahoch, právach a záväzkoch voči tretím osobám, právach duševného vlastníctva… Je potrebné zistiť, či nehrozia súdne spory.
 • Prevádzkové due diligence – posúdenie efektívnosti prevádzky cieľového podniku (očakávané výsledky verzus reálne podmienky a predpoklady).
 • Trhové due diligence – expertíza trhovej pozície podniku vo vzťahu k produkovaným výrobkom či poskytovaným službám. 
 • Manažérske a personálne due diligence – zhodnotenie kapacity a kvality manažmentu (pri integrácií funkcií a kultúr dvoch alebo viacerých podnikov), posúdenie pracovných zmlúv, dovolenkové a mzdové listy.
 • Technické due diligence – podrobné posúdenie z technického pohľadu (v prípade kúpy špecifických spoločností sa podrobne posvieti na tech aspekty produktov alebo služby).

Ako by mal vyzerať dokument due diligence?

Výsledkom hĺbkovej previerky spoločnosti by mal byť report, prehľadne opisujúci zistenia analýz a hlavné riziká pre zainteresované strany. Due diligence dokument by mal zahŕňať široké spektrum informácií, zhromaždených a spracovaných pre účely analýzy podniku alebo spoločnosti. Najprv je potrebné zhrnúť potrebné požiadavky v tzv. checkliste. 

due diligence checklist vseobecny cely

vzor checklistu

Vzhľad dokumentu závisí od konkrétneho účelu. Avšak, všeobecne by sa mal skladať z nasledujúcich častí:

 1. Úvod – stručné zhrnutie základných informácií o podniku alebo spoločnosti, ktoré sa majú preskúmať. Patria sem právna forma, história, súčasné aktivity a základné finančné ukazovatele.
 2. Právna analýza – podrobný prehľad o právnych aspektoch podniku alebo spoločnosti. Mala by zahrňovať informácie o zmluvách, súdnych sporoch, právnych licenciách, povoleniach a iných právnych dokumentoch.
 3. Finančná analýza – detailný prehľad o finančnej situácii podniku alebo spoločnosti. Mali by sa v nej nachádzať informácie o príjmoch, výdavkoch, zisku a strate, účtovných uzávierkach, bankových účtoch a dôkazoch o platbách.
 4. Technická analýza – prehľad o technických aspektoch podniku alebo spoločnosti. Mala by obsahovať informácie o vlastníckych právach, intelektuálnom vlastníctve, ochrane duševného vlastníctva, technických licenciách a technických špecifikáciách.
 5. Personálna analýza – prehľad o personálnych aspektoch podniku alebo spoločnosti. Patria sem informácie o zamestnancoch, ich kvalifikácii, zmluvách, platoch a ďalších personálnych záležitostiach.
 6. Záver – zhrnutie výsledkov due diligence analýzy, poskytnutie odporúčaní a návrhov na ďalšie kroky. 

V  skratke nájdete zhrnutý dokument due diligence aj v tomto videu.

Celý proces due diligence trvá zvyčajne mesiac až tri. Dôležitú úlohu tu na oboch stranách zohrávajú odborní poradcovia. Ideálne takí, ktorí vám právne služby ponúknu vo všetkých formách – konzultácie, zastupovanie, audity, analýzy, zmluvy. Obráťte sa na advokátsku firmu Hriadel-Heger & Partners. Môžete sa spoľahnúť na dôvernosť a diskrétnosť, flexibilitu, kvalitnú a rýchlu komunikáciu, ako aj na zastrešenie všetkých častí hĺbkovej previerky podniku prostredníctvom spolupracujúcich spoločností. V prípade záujmu neváhajte vyplniť formulár a budete mať zabezpečený kompletný due dilligence. Nielen ten právny. Ale aj finančný, daňový, personálny, technický.

Hodnotenie