PRÁVNE SLUŽBY

Vymáhanie pohľadávok

+421 918 027 688

Realizujeme vymáhanie pohľadávok ako samostatnú právnu oblasť, a to mimosúdnymi úkonmi ako aj prostredníctvom súdov. Pri tejto činnosti používame automatizované softwarové riešenia na evidenciu a správu pohľadávok.

Náš tím na vymáhanie pohľadávok

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Vymáhanie pohľadávok

Po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia (platobný rozkaz / rozsudok) na plnenie voči dlžníkovi (t. j. po získaní exekučného titulu) bude v prípade, ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade dlžnej pohľadávky a jej príslušenstva, vrátane trov konania, zabezpečené exekučné vymáhanie pohľadávky prostredníctvom podania návrhu na jej vykonanie, pričom exekučné konanie bude zo strany advokátskej kancelárie pravidelne monitorované. V prípadoch, ak sa ukáže, že na dlžníka je vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, prípadne sa nachádza v likvidácií, bude navrhovateľom do konania prihlásená pohľadávka. Za situácie ak sa ukáže, že dlžník spĺňa podmienky pre vyhlásenie konkurzu, bude zabezpečené podanie veriteľského návrhu na jeho vyhlásenie a všetkých náležitostí s tým spojených.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na business meetingoch, zasadnutiach spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch…,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  

1.Spracovanie a priorizácia pohľadávok:

 • Kategorizácia pohľadávok podľa časovej priority (premlčané, tesne pred premlčaním, bez rizika).
 • Rozhodnutie o ďalšom postupe podľa rizika premlčania: rýchly postup alebo podrobnejšia analýza.

2. Analýza vymožiteľnosti pohľadávok:

 • Kontrola faktorov ovplyvňujúcich vymožiteľnosť (majetnosť, bydlisko, osobné faktory, atď.).
 • Vypracovanie stanoviska o odporúčaní vymáhania.

3. Vyhodnotenie premlčania pohľadávok:

 • Posúdenie, či ide o premlčanú pohľadávku na začiatku procesu.

4. Premlčané pohľadávky:

 • V prípade premlčanej pohľadávky kontaktovanie dlžníka, čakanie na reakciu.

5. Pohľadávky tesne pred premlčaním:

 • Rýchly postup na zabránenie premlčaniu pohľadávky.

6. Pohľadávky bez bezprostredného rizika premlčania:

 • Analýza vymožiteľnosti, možné kontaktovanie dlžníka.

7. Podanie návrhu na súd alebo iný orgán:

 • V prípade neúspešného mimosúdneho riešenia, podanie návrhu na vydanie rozkazu alebo žaloby.

8. Vymáhanie pohľadávky:

 • Po získaní exekučného titulu, exekučné vymáhanie, monitorovanie konania.

9. Vymáhanie pohľadávok v zahraničí:

 • Komunikácia s dlžníkom mimosúdne alebo cez súdne konanie, využitie partnerských kancelárií.

10. Vedenie e-spisov:

 • Vedenie e-spisov cez softvér LEGUS, sledovanie parametrov, komunikácia so zákazníkom.

11. Pravidelné stretnutia:

 • Pravidelné stretnutia na základe potreby, flexibilné nastavenie periodicity.

12. Analýza stavu a návrhy ďalšieho postupu:

 • Pravidelná interná analýza a príprava návrhov ďalšieho postupu, zasielanie výstupov klientovi.
POTREBUJETE PORADIŤ?

Napíšte nám