Advokácia je poslanie

Hriadel & Heger

O nás

Spojenie mladosti a skúseností

Advokátska kancelária Hriadel & Heger bola založená advokátmi JUDr. Romanom Hriadelom ml. a JUDr. Pavlom Hegerom, ktorí v súčasnosti spolupracujú s koncipientmi, asistentmi, renomovanými daňovými a účtovnými poradcami, znalcami, znaleckými organizáciami a predkladateľmi.

JUDr. Roman Hriadel ml.

Senior partner

+421 918 027 688

hriadel@hriadelheger.eu

JUDr. Pavol Heger

Senior partner

+421 907 686 624

heger@hriadelheger.eu

- Advokát a správca konkurznej podstaty pri Ministerstve spravodlivosti SR
- Konzultant FIDIC / člen Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)
- Člen Legislatívno-právnej komisie Slovenského olympijskeho a športového výboru

- Advokát a certifikovaný odborník na právo duševného vlastníctva

forma právnej pomoci

Poskytujeme komplexné právne služby

Obchodné právo

menej

Viac

Obchodné právo je jedna z našich hlavných oblastí práva. Radi pomôžeme vo všetkých oblastiach a fázach podnikateľskej činnosti.

Ochrana osobných údajov / GDPR

Zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Príprava a pripomienkovanie zmlúv

Vymáhanie pohľadávok

Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi

Právo cenných papierov

Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky

Konkurzné právo, Osobný bankrot a Oddĺženie

Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

Nekalá súťaž

Pracovné právo

menej

Viac

Pracovné právo vo všeobecnosti upravuje vzťahy medzi zamestnancami a zamestnávateľmi.

Zmluvné vzťahy – vznik, zmena, zánik pracovného pomeru

Sporová agenda

Inšpekcia práce a výkon kontroly

Zamestnávanie cudzincov

Agentúrne zamestnávanie a leasing zamestnancov

Trestné právo

menej

Viac

Obhajoba v trestnom a priestupkovom konaní

Návrhy na začatie trestného stíhania, opravné prostriedky

Právny styk s cudzinou

Probačné a mediačné konanie

Občianske právo

menej

Viac

Pomôžeme vo všetkých oblastiach občianskeho práva.

Výkon funkcie správcu konkurznej podstaty

Vypracovanie reštrukturalizačných posudkov

Príprava zmlúv

Právne rozbory, audity, porady, konzultácie, návrhy komplexného riešenia danej problematiky

Zastupovanie v konkurznom konaní

Konkurzné právo

Osobný bankrot a oddĺženie

Činnosť oprávnenej osoby pri registrácii partnera verejného sektora do registra PVS

Právo duševného vlastníctva

menej

Viac

Právo duševného vlastníctva sa v súčastnosti stáva čoraz dôležitejším vďaka sociálnym sieťam a nezodpovedným používateľom.

Všeobecné poradenstvo ohľadom tvorby ochrannej známky a loga

Registrácia ochranných známok, patentov, dizajnov, úžitkových vzorov

Činnosti na národnej aj medzinárodnej úrovni

Zastupovanie pred ÚPV, EUIPO, WIPO

Stratégia využívania predmetov duševného vlastníctva

Komplexné služby v oblasti autorského práva

Športové právo

menej

Viac

Šport nie sú len atletické výkony a fanúšikovia. Dobré zmluvné základy a transparentné pravidlá pomáhajú k úspešnej spolupráci.

Zastupovanie a právna pomoc športovcom pri vymáhaní ich práv a pohľadávok voči športovým klubom

Zastupovanie a právna pomoc klubom pri budovaní korektných a transparentných zmluvných vzťahov s hráčmi

Zastupovanie v sporoch súvisiacich so športovým právom, vrátane zastupovania pred medzinárodnými arbitrážnymi orgánmi

Vypracovanie právnych analýz kontrola a pripomienkovanie zmlúv

Správne právo

menej

Viac

Verejná správa a jej orgány nie sú neomylné. V prípade takýchto situácii pomôžeme napraviť vzniknuté chyby alebo pripraviť všetky potrebné dokumenty.

Zastupovanie klienta v konaniach pred súdom a správnymi orgánmi

Zabezpečenie certifikátov, povolení a odborných spôsobilostí

Stavebné konanie, územné konanie a pod.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Zastupovanie v správnych konaniach

Hospodárska súťaž

Verejné obstarávanie

menej

Viac

Pomôžeme, poradíme a pripravíme potrebnú dokumentáciu pre účasť vo verejnom obstarávaní.

Zastupovanie v konaniach pred UVO a súdmi

Výkon činnosti obstarávateľa

Komplexné poradenstvo a príprava dokumentácie pri realizácii verejného obstarávania

Prísne dbáme na dôvernosť informácií poskytovaných našimi klientmi.

hodnoty

forma právnej pomoci

Právne služby poskytujeme vo všetkých formách

Konzultácie

Právne poradenstvo a konzultácie v rôznych oblastiach.

Zastupovanie

Zastupovanie v súdnych, správnych a iných konaniach.

Rokovania

Zastupovanie a účasť pri rokovaniach.

Analýzy

Realizácia právnych analýz, zaujatie stanovísk a odborné vyjadrenia.

Audity

Komplexné právne audity (due diligence).

Zmluvy

Príprava a pripomienkovanie zmlúv, dohôd a iných dokumentov.

Predpisy

Príprava všeobecne záväzných a interných právnych predpisov.

Pohľadávky

Vymáhanie pohľadávok (mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné).

Žaloby

Podávanie žalôb, návrhov a iných podaní.

“ Advokátska kancelária Hriadel & Heger nám umožňuje komfortným spôsobom rozvíjať naše aktivity. Ich prednosťou je predovšetkým flexibilný,  profesionálny a zároveň ľudský prístup. Jednoducho Hriadel & Heger nám dávajú pocit právnej istoty. ”

Michal Židek, majiteľ a konateľ Royal Water

“ EUHL využíva právne služby advokátskej kancelárie Hriadel & Heger už niekoľko rokov. Sú odborne schopní nám poskytnúť právnu pomoc, okrem bežnej právnej agendy aj v špecifických oblastiach, v ktorých sa naša organizácia angažuje a realizuje svoje aktivity. ”

Ľubomír Sekeráš, CEO EUHL

“ Na advokátskej kancelári oceňujeme najmä profesionalitu, odbornosť a lojalitu. Rozsah odbornej problematiky, ktorú pre nás zabezpečuje Hriadel & Heger je široký, týka sa najmä záväzkových vzťahov, obchodného práva a tiež vymáhania pohľadávok. ”

Ing. Jozef Mihálik, majiteľ Holiday INN Žilina a Trnava

“ Ďakujeme za spoluprácu, vašu flexibilitu a za to, že nás upozorňujete na dôležité zmeny v právnych predpisov. Rovnako oceňujeme dobrú komunikáciu s vašou advokátskou kanceláriou. ”

Jozef Štalmach, majiteľ a predseda predstavenstva ELMAX Žilina

“ Spoluprácu s advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger hodnotíme veľmi pozitívne. Naša spolupráca je pre našu spoločnosť veľkým prínosom. Oceňujeme ich nasadenie a odbornosť pri plnení svojich povinností, ako aj flexibilitu a ústretovosť. ”

Ing. Roman Tožička, CEO Systeming

“ Advokátska kancelária Hriadel & Heger predstavuje zoskupenie odborníkov, ktorí nám v krátkom čase vedia vždy poskytnúť potrebnú právnu pomoc a vyriešiť problémy rôzneho charakteru, s ktorými sa stretávame pri našom podnikaní. ”

Ing. Boris Bielik, konateľ SCHNELLECKE SLOVAKIA

“ Počas spolupráce s advokátskou kanceláriou Hriadel & Heger neustále využívame ich právne služby. Naša spolupráca sa týka najmä vymáhania pohľadávok, obchodného práva. Občasne máme pocit, že sú tu pre nás 24 hodín denne a 7 dní v týždni. ”

Jaroslav Černý, CEO - EUREX MEDICA s.r.o.

“ Naša spoločnosť využíva právne služby advokátskej kancelárie dlhú dobu a s poskytovanými právnymi službami sme vždy nad mieru spokojní. Počas spolupráce nám pomohli vyriešiť mnohé starosti s vymáhaním pohľadávok. Veľmi oceňujeme schopnosť tímu advokátskej kancelárie rýchlo reagovať na naše požiadavky. ”

Ing. Jakub Jursa, co-founder a COO v Labyrinth Labs, s.r.o.

Naši partneri pôsobia doma aj v zahraničí

blog

Najnovšie odborné články

Kladieme dôraz na odbornosť a komplexnosť poskytovaných právnych služieb.

hodnoty

užitočné odkazy

Často využívame služby týchto portálov

kde nás nájdete

Kontaktujte nás

kancelária

Žilina

Uhoľná 592/2,
010 01 Žilina
+421 41 5622 537
+421 905 380 533
hriadel@hriadelheger.eu

kancelária

bratislava

Palisady 29A,
811 06 Bratislava
+421 918 027 688
hriadel@hriadelheger.eu

kancelária

trenčín

Hasičská 115/3,
911 01 Trenčín
+421 907 686 624
heger@hriadelheger.eu