PRÁVNE SLUŽBY

Medicínske právo

+421 918 027 688

Medicínske právo patrí medzi odvetvie týkajúce sa občianskeho, trestného a správneho práva. Ide o odvetvie práva, ktoré zahŕňa komplex právnych vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s ním. Medicínske právo zohľadňuje práva a povinnosti na strane občana, pacienta, zdravotníckeho personálu, zdravotníckeho zariadenia, poisťovní a dozorných úradov. Právo na život a zdravie zaručuje samotná Ústava SR, preto existuje široká sieť právnych predpisov, vyhlášok, metodických usmernení a zákonov týkajúcich sa zdravia.

Bola na vás ako lekára či vaše zdravotnícke zariadenie uplatnená námietka voči správnosti postupu alebo ste nedostali od zákonného zástupcu pacienta Informovaný súhlas? V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám poradíme ako tento problém vyriešiť.

Kontaktujte nás

Zastupovanie občanov /pacientov
Zastupovanie zdravotníckeho personálu
Zastupovanie zdravotníckych zariadení
Zastupovanie poisťovní
komplexné riešenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
poradenstvo a zastupovanie v sporoch
riešenie pracovnoprávnych vzťahov zdravotníkov
vypracovanie dokumentov a zmlúv

Náš tím na medicínske právo

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať a dohodneme si konzultáciu. 

JUDr. Roman
Hriadel

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Peter
Štefunko

Advokát

Definícia medicínskeho práva

Zdravotnícke právo sa zameriava na oblasť, ktorá prekrýva aspekty civilného, trestného a administratívneho práva. Toto právne odvetvie pokrýva rozsiahle spektrum právnych vzťahov, ktoré vznikajú v procese poskytovania zdravotnej opatery a súvisiacich činností. V rámci zdravotníckeho práva sú definované práva a záväzky jednotlivcov, pacientov, zdravotníckych pracovníkov, zdravotníckych inštitúcií, poisťovní a regulačných orgánov. Právo na ochranu života a zdravia je zakotvené v Ústave Slovenskej republiky, čo viedlo k vytvoreniu rozsiahlej siete zákonov, vyhlášok, metodických pokynov a právnych predpisov súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou.

Prečo my?

 • zúčastňovanie sa na meetingoch, zasadnutiach a poradách, spolu s vami,
 • pravidelná informovanosť klientov o priebehu konaní, sporoch,
 • školenia, webináre a semináre pre našich klientov,
 • pravidelné novinky a právne tipy prostredníctvom blogu a newsletteru.  
POVEDALI O NÁS

Spolupracujeme

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou Dolný Kubín
Read More
Fresenius Medical Care Slovensko
Fresenius Medical Care Slovensko
Read More
MEDIVASA s.r.o.
MEDIVASA s.r.o.
Read More
KK MED,s.r.o.
KK MED,s.r.o.
Read More

Služby, ktoré poskytujeme

V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners máme dlhoročné skúsenosti s poskytovaním komplexných služieb v odvetví medicínskeho práva. Preto vám v našej advokátskej kancelárii poskytujeme:

 • komplexné riešenie pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
 • komplexnú administráciu povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
 • komplexnú právnu dokumentáciu pre zdravotnícke zariadenia a súkromné kliniky,
 • komplexné zmluvné podklady a dokumentáciu pre výrobcov pôsobiacich v zdravotnom sektore,
 • zastupovanie pred poisťovňami,
 • zastupovanie pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS),
 • zastupovanie klientov v súdnych sporoch o náhradu škody,
 • zastupovanie klienta vo vzťahu k zdravotným poisťovniam,
 • riešenie pracovnoprávnych vzťahov zdravotníckych pracovníkov, zastupovanie v prípade uplatňovania tzv. regresov zo strany zdravotníckych zariadení a účasť na kolektívnom vyjednávaní,
 • poradenstvo a zastupovanie pacientov, resp. pozostalých v konaní o sťažnosti proti postupu zdravotníckeho zariadenia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
 • poradenstvo a zastupovanie pacientov v konaniach o náhradu škody na zdraví, resp. pozostalých v konaní o ochranu osobnosti, vrátane uplatnenia nemajetkovej ujmy v peniazoch za zásah do súkromia, osobnosti alebo rodinného života a náhrady nákladov pohrebu v dôsledku nesprávneho poskytnutia zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zariadením o konaniach o dôchodkové dávky pred Sociálnou poisťovňou,
 • poradenstvo a zastupovanie lekárov v sporoch o náhradu škody,
 • poradenstvo a zastupovanie lekárov v pracovnoprávnych sporoch,
 • právne služby pre nemocnice, polikliniky, právnické a fyzické osoby poskytujúce zdravotnú starostlivosťou ambulantnou formou pri zabezpečení podmienok na výkon lekárskej praxe,
 • komplexné poradenstvo a konzultácie v problematike informovaného súhlasu zdravotnej starostlivosti, informovaného súhlasu, rezervov, poučenie pacienta, aj s ohľadom na osoby nespôsobilé na právne úkony,
 • poskytovanie právnych služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci ich právneho postavenia a činnosti, získavanie licencií na prevádzkovanie a zakladanie súkromných ambulancií, prevod lekárskej praxe, zastupovanie v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v správnom súdnictve,
 • obhajobu zdravotníckych pracovníkov v trestných veciach,
 • vypracovanie dokumentov a zmlúv pri prevode a predaji lekárskej praxe.

S nami je zdravie a poskytovanie zdravotnej starostlivosti v bezpečí. Pokiaľ máte akékoľvek pochybnosti týkajúce sa zdravotnej starostlivosti alebo bol na vás a vaše zdravotnícke zariadenia podaná sťažnosť či uplatnená námietka voči správnosti postupu, neváhajte nás kontaktovať. Využite služby advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners ešte dnes a my vám pomôžeme so všetkým čo sa medicínskeho práva týka.

Informovaný súhlas

Informovaný súhlas je dôležitou súčasťou medicínskeho práva. Ide vo všeobecnosti o súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorý zahŕňa liečbu, vyšetrenie a samotný výkon. Informovaný súhlas pritom chráni zdravotníckeho pracovníka a lekára, zdravotnícke zariadenia a, samozrejme, aj pacienta. V tomto súhlase má pacient právo rozhodovať o výkonoch a zásahoch do jeho tela a zdravia. Svojim podpisom dáva lekárom a medicínskemu zariadeniu súhlas, že lekár môže vykonať zásah do tela a zdravia pacienta. Ide o právny súhlas, ktorý chráni obe strany. Povinnosťou zdravotníckeho personálu je poskytnúť Informovaný súhlas každému pacientovi pred každým zásahom do jeho zdravia a telesnej integrity pacienta a poučiť ho o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Zákon však informuje aj o výkonoch, kde tento súhlas nie je potrebný. Informovaný súhlas dáva osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť alebo zákonný zástupca osoby. Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže dať návrh na súd. Informovaný súhlas je súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie.

Zodpovednosť za škodu na zdraví

Úprava zodpovednosti patrí medzi právne poriadky, ktoré spadajú do Občianskeho zákonníka. V princípe každý musí byť zodpovedný za svoje konanie. Pri pochybení a poškodení zdravia pacienta sa ukladajú sankcie, ktoré by mali odradiť lekára a zdravotný personál pred nežiadúcim konaním. Problémy, ktoré vznikajú pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úprava zodpovednosti za škodu je založená na princípe, že každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti a tejto zodpovednosti sa môže zbaviť len v prípade, ak sa preukáže, že škodu nezavinil. Zodpovednosť má rôznu silu a líši sa od rôznych špecifík, pričom rozlišujeme subjektívnu a objektívnu zodpovednosť. Pri subjektívnej zodpovednosti sa vyžaduje, aby bol vznik škody následkom nesprávneho postupu, zatiaľ čo pri objektívnej zodpovednosti sa zodpovedá za výsledok a správnosť postupu. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti teda môže v určitých prípadoch zodpovedať za škodu, aj keď postupoval lege artis, teda urobil všetko správne. V prípade, že bola na vás ako lekára podaná námietka voči správnosti postupu a viete, že ako zodpovedný lekár ste postupovali správne, obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners.

Vedenie zdravotnej dokumentácie

Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odseku 2, pričom zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok predovšetkým všeobecný lekár. Iný lekár a ošetrujúci zdravotný pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu týkajúcu sa jeho špecializácie a v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Zdravotná dokumentácia musí obsahovať informácie a osobné údaje osoby, údaje o poučení a informovanom súhlase, o chorobe osoby, priebehu liečby a výsledkoch vyšetrení, informácie o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne a údaje poskytovateľa. Zdravotná dokumentácia sa musí viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie iných osôb. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez tejto dokumentácie nie je realizovateľné, keďže lekár určuje postup liečby na základe informácií zo zdravotnej dokumentácie. Zdravotná dokumentácia zároveň tvorí podklad aj pre spätné hodnotenie správnosti postupu kontrolným orgánom. Odovzdanie zdravotnej dokumentácie je možné pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Lekár je tiež povinný poskytnúť písomný výpis zo zdravotnej dokumentácie inému lekárovi či zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania.

Povinnosť postupovať správne

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, hovorí o tom, že zdravotná starostlivosť poskytnutá správne je vtedy, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

5/5 - (2)