Máte možnosť uzatvoriť nový obchodný vzťah, ktorý zdá sa byť bezproblémový, hoci ste v minulosti o danej obchodnej spoločnosti nepočuli? V danom prípade nedajte len na svoje vnútorné pocity, ale postupujte systematicky, racionálne a preverte si svojho nového obchodného partnera. Vyhnete sa viacerým možným rizikám, ktoré sú obvyklé pri nesolventných obchodných partneroch.  Nižšie prinášame niekoľko tipov, ako postupovať pri preverovaní obchodného partnera.

ako si preverit obchodneho partnera

Verejné dostupné registre

V súčasnej modernej dobe pri preverovaní obchodného partnera máte možnosť využiť niekoľko verejne dostupných registrov, ktoré vám môžu dať odpoveď na to čo hľadáte. Potrebné informácie o dôveryhodnosti a spoľahlivosti svojho potencionálneho obchodného partnera, tak môžete nájsť poväčšine bezplatne vo verejných registrov. Na aké konkrétne informácie je potrebné sa zamerať v jednotlivých verejných registroch pri preverovaní obchodného partnera?

Obchodný register SR

Obchodnom registri SR, ktorý je verejné dostupný na internete nájdete základne a prvotné informácie o potencionálnom obchodnom partnerovi. Obchodný register vám poskytne jednak informácie o sídle spoločnosti, jej identifikačnom čísle, predmetoch podnikania, konateľoch, spoločníkoch ako aj napr. o výške základného imania.

V obchodnom registri je vhodné zamerať sa zvlášť na konateľov a spoločníkov spoločnosti a vyhľadať či náhodou nejde v prípade spoločníkov o podozrivé zahraničné osoby alebo v prípade konateľov o tzv. biele kone.

Súčasne vám môže pomôcť aj údaj o ďalších právnych skutočnostiach v obchodnom registri, kde môžete vidieť či náhodou nebolo začaté konanie o zrušení spoločnosti na príslušnom súde alebo inú právnu skutočnosť, pre vás podstatnú.

Obchodný register SR obsahuje tiež aj zbierku listín, v ktorej sa nachádza napríklad spoločenská zmluva, zakladateľská listina, zápisnice z valného zhromaždenia alebo účtovné závierky. Prostredníctvom portálu slovensko.sk môžete požiadať o vyhotovenie kópie niektorej pre vás dôležitej listiny zo zbierky listín.

V prípade fyzických osôb podnikateľov – uvedené informácie môžete nájsť v Živnostenskom registri SR.

Majte na pamäti, že ak váš potencionálny obchodný partner nie je zapísaný v Obchodnom registri SR alebo v Živnostenskom registri SR, znamená to, že v danom čase nemá oprávnene na podnikanie. Obdobne to platí aj na predmety podnikania. Pokiaľ tieto nemá potencionálny obchodný partner zapísane v príslušnom registri, tak nemá v podstate oprávnenie na podnikanie a podniká neoprávnene.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Obchodný vestník SR 

Obchodný vestník SR rovnako dostupný na internete je tiež vhodný nástrojom na preverenie obchodného partnera. Poskytne vám informácie o tom, či na majetok potenciálneho obchodného partnera náhodou nebol vyhlásený konkurz alebo či nebola voči nemu povolená reštrukturalizácia.

Súčasne v obchodnom vestníku sa zverejňujú aj oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti bez likvidácie. Uvedené skutočnosti taktiež môžu predstavovať pre vás určité riziko.

Register účtovných závierok

Register účtovných závierok, ktorý spravuje Ministerstvo financií SR obsahuje informácie z účtovných závierok všetkých účtovných jednotiek. Register sa člení na verejnú a neverejnú časť. Neverejná časť obsahuje napr. účtovné závierky fyzických osôb (živnostníci a iné SZČO, ktoré vedú účtovníctvo). Verejne dostupné sú účtovné závierky obchodných spoločností (napr. s.r.o.). Teda prostredníctvom registra účtovej závierky si môžete preveriť len obchodnú spoločnosť, ktorá je právnickou osobou.

Z účtovnej závierky je možné zistiť napríklad výšku majetku, hotovosti v pokladnici, hotovosti na bankovom účte, zisku alebo straty, pohľadávok a záväzkov (napr. voči odberateľom, dodávateľom), výnosov (napr. tržby za služby, tržby za tovar), nákladov (napr. náklady na mzdy, náklady na služby), dane z príjmov. Zamerajte sa aj na zoznam uložených účtovných závierok.

Chýbajúce účtovné závierky môžu znamenať pre vás ďalšie riziko, nakoľko váš potencionálny obchodný partner nemusí byť v podnikaní aktívny, ale len sa tak javí.

FinStat.sk

Portál FinStat.sk vám poskytne predovšetkým informácie ekonomického charakteru o vašom obchodnom partnerovi, ktoré vyplývajú z účtovných závierok za predošlé účtovné obdobia. Uvedené údaje máte na danom portáli všetky pokope a nemusíte prechádzať register účtovných závierok. Aj keď register účtovných závierok obsahuje všetky komplexné informácie o spoločnosti a nie len súhrn ako tento portál. Avšak pre zjednodušenie preverovania môžete využiť aj tento portál. Zo získaných údajov viete zistiť obrat spoločnosti, jej čistý zisk, aktíva, vlastný kapitál, výšku zaplatenej dane z príjmu za príslušný účtovný rok ako aj ďalšie dôležité ekonomické informácie.

Verejný zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne SR a zdravotných poisťovní

Uvedené verejné zoznamy obsahujú údaje o dlžníkoch Sociálnej poisťovne SR a zdravotných poisťovní (Všzp, Union, Dôvera). V prípade, ak svojho potencionálneho obchodného partnera nájdete v týchto zoznamoch mali by ste byť zvlášť obozretný. Nakoľko ak obchodný partner si neplní svoje povinnosti voči týmto inštitúciám, je dosť možné, že rovnako bude pristupovať aj k vám v obchodnom styku.

Informačný zoznam Finančnej správy SR

V uvedenom zozname nájdete zoznam daňových dlžníkov. Od roku 2016 sa v zozname zverejňuje daňový subjekt, v prípade ak ten má nedoplatok na dani vyšší ako 170 Eur. Pri preverovaní nového obchodného partnera by ste teda vo vlastnom záujme mali nazrieť aj do predmetného informačného zoznamu Finančnej správy SR.

Centrálny register exekúcií

Centrálny register exekúcií predstavuje oficiálny register exekúcií, ktorý je vedený Slovenskou komorou exekútorov. V tomto registri si môžete overiť, či voči novému obchodnému partnerovi náhodou nie sú vedené prípadné exekučné konania. Existencia exekučných konaní u obchodného partnera by pre vás mala byť ďalším závažným dôvodom prečo neuzatvoriť obchod. Prístup do centrálneho registra exekúcií a vyhľadávanie v ňom  sú však spoplatnené.

Katasterportal.sk

Katasterportál.sk vám rovnako môže pomôcť vytvoriť si prehľad o majetkových pomeroch potencionálneho obchodného partnera. S jeho pomocou si môžete vyhľadať všetky nehnuteľnosti na území Slovenskej republiky, ktoré sú v jeho vlastníctve.

Listy vlastníctva týkajúce sa vášho obchodného partnera môžu obsahovať prípadné záložné práva, vecné bremená, exekučné záložné práva alebo zápisy o prebiehajúcich súdnych konaniach. Tieto všetky údaje vám tiež pomôžu vytvoriť si predstavu o novom obchodnom partnerovi.

Uvedená v podstate povinnosť zodpovedného podnikateľa preveriť si svojho obchodného partnera vyplýva aj z rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 8Sžfk/39/2018 zo dňa 24. 11. 2019: „Nezodpovedá zásade zodpovedného a poctivého obchodného styku konanie podnikateľa, ktorý si riadne nepreverí svojho dodávateľa z hľadiska dôveryhodnosti, poctivosti, nepreverí si, či prevzatá dodávka skutočne pochádza od zmluvného dodávateľa, odovzdá finančné prostriedky v značnej sume v hotovosti osobe, u ktorej si nepreverí, že  koná v mene deklarovaného dodávateľa (napr. formou splnomocnenia), a tým v podstate nemá doklad, komu cenu za dodávku zaplatil. Výkon práva, v rámci obchodných vzťahov, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, ako už bolo vyššie uvedené, nepožíva právnu ochranu. Žalobca v konaní pred daňovými orgánmi nepreukázal, že by sa riadil uvedenými zásadami, že by v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonal všetky opatrenia zodpovedného podnikateľa na predchádzanie podvodnej činnosti, prípadne na odstránenie pochybností o tom, že sa na podvodných transakciách nepodieľal vedome.“

Všetky vyššie uvedené spôsoby preverenia obchodného partnera vám môžu pomôcť zistiť majetkové a finančné pomery vašich či už potenciálnych alebo aj existujúcich obchodných partnerov, v prípade vašich pochybnosti. Nenechajte nič na náhodu a buďte aj vy zodpovedným podnikateľom. Avšak aj dôkladne preverenie obchodného partnera nemusí znamenať, že obchodný vzťah bude bezproblémový, ide len o dodatočnú informáciu pre vás, ktorá vám môže pomôcť pri rozhodovaní v obchode. V prípade akýkoľvek otázok sa môžete obrátiť na našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners, ktorá vám rada pomôže a poradí v oblasti obchodného práva.

Hodnotenie