Hospodárska súťaž medzi podnikateľmi je dôležitá pre stimuláciu inovácií, zlepšenie kvality výrobkov a služieb, zabezpečenie konkurencieschopných cien pre spotrebiteľov. Aby však riadne fungovala, je potrebné riadiť sa súťažným právom. Okrem iného špecifikuje praktiky, ktoré ju obmedzujú. Čo treba dodržiavať v rámci SR a EÚ pri hospodárskej súťaži?

hospodarska sutaz

Význam hospodárskej súťaže

Prostredníctvom pravidiel by mala zabezpečiť, že podniky a spoločnosti navzájom poctivo súťažia a lepšie sa uplatnia na slovenských i globálnych trhoch. Ďalej rozšíriť možnosti výberu pre spotrebiteľov a pomôcť znižovať ceny i v záujme rastu hospodárstva, zvyšovať kvalitu výrobkov a služieb, čím sa osloví širšie spektrum zákazníkov. No a v neposlednom rade hospodárska súťaž prispieva k potrebe a záujmu podnikov inovovať (dizajn, výrobné postupy, služby).

Legislatíva a úrady

Hospodársku súťaž chránia nasledovné odvetvia práva:

  • právo na ochranu proti nekalej súťaži, patriace do súkromného práva,
  • právo na ochranu proti obmedzovaniu súťaže, patriace do verejného práva,
  • obchodné právo, resp. § 41 Obchodného zákonníka.

Podľa úpravy obsiahnutej v Obchodnom zákonníku fyzické a právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú hospodárskej súťaže (nemusia byť nutne podnikatelia), majú právo slobodne rozvíjať súťaživú činnosť v záujme dosiahnutia hospodárskeho prospechu a združovať sa pre účel tejto činnosti, pričom sú povinné rešpektovať právne predpisy o hospodárskej súťaži a svoju účasť v súťažení nesmú zneužívať. 

Hospodárskou súťažou sa zaoberá Zákon č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Upravuje najmä nástroje ochrany a podpory súťaže, formy jej nedovoleného obmedzovania, kontrolu koncentrácií, právomoci, kompetencie a postup úradu, sankcie a postupy.

§ 5 zdôrazňuje, že zneužívanie dominantného postavenia na relevantnom trhu je zakázané, pričom zneužitím sa rozumie:

  • priame alebo nepriame uplatňovanie neúmerných cien alebo iných neprimeraných obchodných podmienok,
  • obmedzenie výroby, odbytu alebo technického vývoja tovaru na úkor spotrebiteľov,
  • uplatňovanie rozdielnych podmienok pri zhodnom alebo pri porovnateľnom plnení voči jednotlivým podnikateľom, ktorými môžu byť znevýhodňovaní v súťaži, alebo
  • viazanie súhlasu s uzavretím zmluvy na podmienku, že druhá zmluvná strana prijme aj ďalšie záväzky, ktoré svojou povahou alebo podľa obchodných zvyklostí nesúvisia s predmetom tejto zmluvy.

Chrániť a podporovať hospodársku súťaž, vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj a posudzovať protisúťažné konania má za úlohu Protimonopolný úrad SR. Okrem toho tiež zasahovať proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a napomáhať vytváraniu priaznivých konkurenčných podmienok. Úrad ukladá buď pokutu, alebo penále; zákaz účasti vo verejnom obstarávaní môže úrad uložiť podľa § 48 popri uložení pokuty.

Kľúčovú rolu tu hrá tiež Európska komisia. Podieľa sa na zabezpečovaní spravodlivej a efektívnej hospodárskej súťaže pre podniky i spotrebiteľov v rámci Európskej únie.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Najčastejšie hrozby v hospodárskej súťaži

Zdravú trhovú ekonomiku môžu ohrozovať viaceré činitele, ktoré spôsobujú zámerné zužovanie trhu alebo obmedzovanie súťaže. Medzi najčastejšie patria:

Dohody medzi podnikateľmi

Môže ísť napríklad o kartely, fúzie a ďalšie typy obmedzujúcich dojednaní medzi podnikateľmi. Dôsledkom býva zmiernenie konkurencie a následný nárast cien.

Zneužívanie dominantného postavenia

Dominantné podniky sa často snažia zneužívať svoju trhovú silu s cieľom vytlačiť z trhu konkurentov, následkom čoho nie sú vystavení podstatnej alebo až žiadnej hospodárskej súťaži.

Koncentrácie

Veľké koncentrácie môžu mať na zdravú štruktúru trhu veľmi nepriaznivé dopady, preto je potrebná ich preventívna kontrola zo strany štátu.

Konanie orgánov štátnej správy a samosprávy

K zvýhodňovaniu určitého podnikateľa alebo inému spôsobu obmedzovania súťaže môže dochádzať tiež zo strany orgánov štátnej alebo územnej samosprávy.

Nekalá súťaž

Máva podobu klamlivej reklamy, klamlivého označenia tovaru a služieb, vyvolania nebezpečenstva zámeny, parazitovania na povesti, podplácania, zľahčovania, porušenia obchodného tajomstva či výroby produktov, uvádzania na trh a poskytovanie služieb ohrozujúcich zdravie alebo životné prostredie. Nekalá súťaž predstavuje obchodnú prax, kedy sa subjekty na trhu snažia získať konkurenčnú výhodu využívaním týchto nečestných metód. 

Druhy ochrany proti nekalým praktikám v hospodárskej súťaži

Verejná

V prípade, ak sledujúci orgán verejnej moci v rámci svojich právomoci zistí, že došlo k porušeniu pravidiel hospodárskej súťaže, uloží povinnosť zdržať sa protisúťažného konania. Ďalej nariadi odstrániť neprijateľný stav a prípadne uloží pokutu alebo inú sankciu. Konať takto môže z vlastnej iniciatívy alebo na podnet súťažiteľa či inej osoby. 

Súkromná

Subjekt súkromného práva podá žalobu proti inému subjektu, porušiteľovi súťažného práva. Žalujúcim môže byť súťažiteľ, dodávateľ alebo aj spotrebiteľ. Napríklad obeť kartelu, ktorá musela zaplatiť za tovar cenu vyššiu než je trhová.

Potrebujete poradiť na poli hospodárskej súťaže? Ako podnikateľ či ako spotrebiteľ? V oboch prípadoch sa môžete spoľahnúť na našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Sme pre vás v Bratislave, Žiline i Nitre. Snažíme sa poskytovať služby s vysokou pridanou hodnotou nielen v oblastiach obchodného a súťažného práva. Pomôžeme vám i na poli real estate, energetiky či medicíny.

Hodnotenie