So zintenzívňujúcou sa energetickou transformáciou sa zelené dohody PPA, týkajúce sa obnoviteľných zdrojov výroby energie, čoraz viac rozširujú. Dlhodobé zmluvy  majú byť kľúčové pre rozvoj zelenej energie. Zatiaľ ich však zaviedlo minimum členských štátov a doteraz sa dotýkali najmä veľkoobjemových spotrebiteľov energií. Čo sa zmení v nasledujúcich mesiacoch a rokoch? Budú tieto zmluvy o dodávke elektriny v budúcnosti prístupnejšie? Budú si ich môcť dovoliť aj menšie firmy na Slovensku?

ppa

Čo je to PPA?

Ide o zmluvu o dodávke elektriny (Power Purchase Agreement), ktorou sa spotrebiteľ priamo a dlhodobo zaväzuje nakupovať energiu od výrobcu. Tento dlhodobý kontrakt za pevnú, alebo indexovanú cenu by mal zmluvným stranám poskytnúť finančnú istotu a súčasne garantovať jej pôvod

Je tiež nástrojom, ako dosiahnuť masívny nárast obnoviteľnej energie v Európe. Ten je potrebný pre dosiahnutie nulových emisií do roku 2050. 

Najväčšie výhody PPA kontraktu

 • dlhodobá fixácia ceny silovej elektriny (cca 15 rokov),
 • garantované zníženie uhlíkovej stopy,
 • až 100% pokrytie spotreby,
 • odberateľ si kupuje elektrinu z konkrétneho výrobného zdroja,
 • súčasťou dodávky elektriny sú záruky pôvodu,
 • ak zelený zdroj vyrobí viac elektriny než odberateľ spotrebuje, tak ju dodávateľ predá iným odberateľom,
 • ak zelený zdroj vyrobí menej elektriny než odberateľ spotrebuje, tak ju dodávateľ nakúpi od iných výrobcov,
 • spôsob, ako dosiahnuť masívny nárast pomeru zelenej energie. 

Ako funguje PPA kontrakt?

Priemyselný odberateľ a konkrétny výrobný zdroj obnoviteľnej energie uzavrú zmluvu až do výšky 100% objemu spotreby dlhodobou fixáciou ceny za MWh takto získanej energie.   Spravidla sa uzatvára na dlhšie obdobie –⁠ v priemere na 15 rokov, pričom cena za dodanú energiu je fixná pre obdobie trvania PPA, čím sa eliminuje prípadný trhový výkyv.

Odber elektriny podľa PPA kontraktu má tieto hlavné fázy:

 • výber najvhodnejšej varianty a projektu PPA kontraktu,
 • negociácia a podpis,
 • ak výrobný zdroj ešte nie je postavený, tak výstavba zdroja s dohodnutou výrobnou kapacitou,
 • dodávka elektriny spolu so zárukou pôvodu elektriny.

O tom, ako funguje dlhodobý PPA kontrakt, si môžete nejaké informácie pozrieť aj v tomto videu.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Aktuálna legislatíva a PPA

Európska komisia v návrhu smernice o obnoviteľných zdrojoch energie z roku 2021 predstavila niekoľko zmien, ktoré majú zabezpečiť rozšírenie PPA vo všetkých štátoch Európskej únie:

 • Podávanie správ členských štátov o nakladaní s regulačnými a administratívnymi prekážkami dlhodobých zmlúv a ich odstránení.
 • Znižovanie finančných rizík PPA zmlúv a využívanie zvýhodnených úverov a záruk.
 • Vykazovanie objemu výroby energie z obnoviteľných zdrojov zastrešeného dlhodobými zmluvami.
 • Pri menšom finančnom riziku dlhodobé zmluvy ako vhodná alternatíva na zabezpečenie energie i pre menších spotrebiteľov.

Legislatívne prekážky v oblasti práva energetiky pre PPA na Slovensku

Výrobou elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov sa zaoberá Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby.

Rozvoju uzatvárania PPA na Slovensku bránia najmä nasledovné legislatívne bariéry v oblasti práva energetiky:

 • Nemožnosť výrobcu dodávať vyrobenú elektrinu priamo odberateľovi, nakoľko v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov ju má výrobca právo dodávať len do distribučnej sústavy.
 • Definícia zmluvy o dodávke elektriny v našich končinách zahŕňa iba vzťah medzi dodávateľom a odberateľom elektriny.
 • Platenie distribučných a iných poplatkov aj v prípade, ak je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov umiestnené priamo v areáli odberateľa, ktoré nemá 

opodstatnenie a je spôsobené výlučne legislatívnymi obmedzeniami.

 • Možnosť prenesenia zodpovednosti za odchýlku len na jedného účastníka trhu napriek skutočnosti, že § 35 ods. 1 písm. h) ZoE umožňuje odberateľovi uzatvoriť zmluvu o dodávke elektriny s viacerými dodávateľmi súčasne.

Európska komisia sa v prípade Slovenska už začiatkom roka 2023 obrátila na Súdny dvor Európskej únie so žiadosťou o uloženie finančných sankcií za to, že Slovensko do vnútroštátnych právnych predpisov netransponovalo smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2018/2001 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Česko ako príklad odstraňovania prekážok pri PPA

U našich bratov bol zákon o energetike upravený tak, že aktuálne umožňuje bezproblémové uzatváranie PPA. Stačila napríklad zmena definície zmluvy o dodávke elektriny a podobne.  

Typy PPA kontraktov

Off-site PPA: „Pay as Contracted”

„Plať podľa toho, čo je dohodnuté“.

Miesto výroby zelenej elektriny a miesto spotreby nie sú v jednom areáli. Výrobca zelenej elektriny garantuje 100% dodávku zo svojho výrobného zdroja, alebo nakúpenú. Všetka takto dodaná elektrina má záruku pôvodu. Cena podľa PPA kontraktu „Pay as Contracted“ je spravidla vyššia než je tomu pri nasledujúcom PPA kontrakte „Pay as Produced“.

Off-site PPA: „Pay as Produced”

„Plať podľa toho, čo je vyrobené“. 

Miesto výroby elektriny a miesto spotreby rovnako nie sú v jednom areáli. Odberateľ sa zaviaže odobrať určité percento vyrobenej zelenej elektriny, pričom výrobca  negarantuje objem a štruktúru jej výroby (z dôvodov klimatických podmienok –⁠ dĺžka a intenzita slnečného žiarenia, sila vetra, počet veterných dní). 100% takto dodanej elektriny má záruku pôvodu. Cena podľa PPA kontraktu „Pay as Produced“ je spravidla nižšia.

On-site PPA

Miesto výroby zelenej elektriny a miesto spotreby tejto elektriny sú v jednom areáli.

Zelená elektrina pre priemysel v strednej Európe i na Slovensku

Európsky trh postupne prechádza od jednoduchého riešenia zelených certifikátov GoO (Guarantees of Origin) na on-site výrobu z fotovoltiky a nákup zelenej elektriny z konkrétnych obnoviteľných zdrojov energie.

Green PPA sú vo všeobecnosti lacnejšie ako klasická elektrina, pričom tiež zahŕňajú certifikáty GoO. Od roku 2025 je stanovená ich cena na 95 až 105 eur/MWh v trvaní od 10 až do 20 rokov.

Viaceré európske značky v automobilovom priemysle oznámili požiadavku na svojich dodávateľov v podobe prechodu na úplnú zelenú elektrinu od roku 2025 formou Green PPA. Zazmluvnia si u dodávateľov zelenú elektrinu s dôrazom na obnoviteľné zdroje (vietor, fotovoltika) a záruky pôvodu. 

Veľké závody môžu benefitovať nielen z istoty a stability, ale aj možnosti naplniť nároky na udržateľnosť svojich aktivít ako základnej podmienky pri získavaní financií do budúcna. Pre výrobcov zelenej energie zase prinášajú takéto dlhodobé zmluvy s konkrétnymi odberateľmi istotu príjmov. 

Tento spôsob získavania elektriny bol doteraz otvorený len pre najväčšie spoločnosti. Priemysel v SR, ako aj celej strednej Európe narážal na fakt, že v priestore Slovenska, Česka, Maďarska ani Rakúska neexistoval trh Green PPA, a preto boli jediným riešením certifikáty GoO.

Od roku 2023 však pribudli viacerí nezávislí výrobcovia, ktorí stavajú veľké zdroje elektriny na báze vetra a slnka. Možno tak počítať s dlhodobými dodávkami zelenej elektriny vrátane certifikátov GoO.

Potrebujete poradiť v oblasti energetiky? Riešite vo firme záležitosť obnoviteľných zdrojov? Zaujímate sa o PPA kontakty? V právnickej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám radi pomôžeme. Vypracujeme právne analýzy, stanoviská, zodpovieme vaše otázky. Neváhajte sa na nás obrátiť.

Hodnotenie