Ste športovec, funkcionár, pohybujete sa v oblasti športu? Vedeli ste, že od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športovcov a športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov? Je tento spôsob naozaj výhodnejší ako tvrdia predkladatelia novely zákona?

zdaňovanie športovcov

Čo priniesla novela zákona?

Legislatíva v oblasti športového a súčasne daňového práva sa nám aktuálne mierne upravila čo sa týka odmien / aktívnych príjmov z činnosti pre atlétov, pretekárov, funkcionárov. Podľa zainteresovaných by to z dlhodobého hľadiska mohlo mať pozitívny vplyv aj na štátnu pokladnicu. My sa však pozrieme na výhody a nevýhody, ktoré zmena prináša dotknutým osobám.

Dňa 29. marca 2023 bol schválený poslanecký návrh novely Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej cieľom je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov. Mal by mať pozitívny vplyv na daňové a športové právo, z dlhodobého hľadiska aj na štátnu pokladnicu. Na základe nej bude platiť pre aktívne príjmy športovcov a športových odborníkov z inej samostatne zárobkovej činnosti podobný režim ako pre autorské príjmy. Zdanenie bude možné dvoma spôsobmi:

 • daňou vyberanou zrážkou za predpokladu, že daňovník nepostupuje podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov,
 • v daňovom priznaní – daňovník sa s osobou, ktorá mu vypláca príjem dohodne (je potrebná písomná forma), že zrážkovú daň neuplatní, daňovníkovi sa vyplatí celý (hrubý) príjem, ktorý si následne sám vysporiada v daňovom priznaní. 

Prvýkrát sa tento postup použije pri zdaňovaní príjmov plynúcich od 1. januára 2024. Nová právna úprava sa netýka príjmov športovcov a športových odborníkov, ktoré patria medzi príjmy zo závislej činnosti.

Zrážková daň vás odľahčí od byrokracie a odvodov

Dňa 1. mája 2023 nadobudlo účinnosť nové ustanovenie § 43 ods. 14 písm. u) Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, čím sa rozšírila možnosť zdanenia aktívnych príjmov športových odborníkov prostredníctvom zrážky dane. Príjmy, resp. odmeny športovcov či športových odborníkov, ktoré budú vysporiadané zrážkovou daňou vo výške 19 %, už nevstupujú do daňového priznania. Ani v prípade, že daňovník prekročí hranicu príjmov pre podanie daňového priznania. 

Výhodou pri tomto type zdaňovania športovcov a športových odborníkov je hlavne prenesenie daňovej povinnosti na inú osobu. Nie je potrebná registrácia na daňovom úrade ani pridelenie DIČ. Neplatia sa odvody do zdravotnej ani sociálnej poisťovne. Podľa predkladateľov návrhu novely do parlamentu takáto úprava zníži administratívnu náročnosť a byrokraciu pri vyplácaní odmien športovým odborníkom.

No na druhej strane je tu nevýhoda v podobe nemožnosti uplatniť si daňové výdavky. Ak by bol športovec či športový funkcionár registrovaný na daňovom úrade a disponoval DIČ, mohol by využiť zníženú 15 % sadzbu dane. Rovnako sa v tomto prípade nedá uplatniť ani nezdaniteľná časť základu dane. Takisto zabudnite na daňové bonusy.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Daňové priznanie pre tých, ktorí si chcú uplatniť určité výdavky a bonusy

Ak sa rozhodnete ísť úradnejšou cestou, zaregistrujete sa na daňovom úrade a požiadate o pridelenie DIČ, bude to mať svoje výhody. Ako športovec či športový funkcionár máte možnosť si uplatniť daňové výdavky a využiť zníženú 15 % sadzbu dane (pokiaľ zdaniteľné príjmy za rok 2024 neprekročia 49 790 eur). V daňovom priznaní si môžete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a taktiež máte nárok na daňový bonus na deti, či zaplatené úroky z hypotéky.

Na druhej strane vás však možno budú škrieť neušetrené stovky eur plynúce ako odvody do zdravotnej, možno aj Sociálnej poisťovne (ak presiahnete hranicu príjmov). 

Ktorých príjmov sa to bude týkať?

Novela zákona sa dotkne aktívnych príjmov z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa Zákona o športe. Pôjde o nasledovné:

 • príjmy profesionálneho športovca, ktorý vykonáva šport ako samostatne zárobkovo činná osoba,
 • príjmy amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak:
  • rozsah vykonávania športu počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku,
  • zmluva nezaväzuje športovca k účasti na príprave na súťaž,
  • vykonáva šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období,
 • amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca,
 • amatérskeho športovca, ktorý vykonáva šport bez zmluvy,
 • športového odborníka – trénera a inštruktora športu,
 • športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
 • športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,
 • športového odborníka – fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.

Súčasťou príjmov vyššie uvedených daňovníkov sú aj príjmy plynúce na základe zmluvy o sponzorstve v športe.

Avšak príjmy športovca a športového odborníka je možné zaradiť medzi príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti len v prípade, ak uvedené fyzické osoby sú zapísané v Informačnom systému športu.

Výnimky oslobodené od dane

Zrážkovú daň ani zahrnutie do daňového priznania nemusia športovci a športoví odborníci riešiť v nasledovných prípadoch: 

 • cena zo športovej súťaže, pričom od dane nie sú oslobodené ceny zo športových, súťaží prijaté daňovníkmi, ktorých športová činnosť je inou samostatnou zárobkovou činnosťou, 
 • odmien športových reprezentantov za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži,
 • príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu,
 • jednorazový príspevok za zásluhy v športovej oblasti poskytovaný podľa osobitného predpisu.

Potrebujete poradiť v oblasti športového práva? Obráťte sa na advokátska kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Poskytujeme komplexné služby – právny servis, poradenstvo, zastupovanie a právnu pomoc pre športovcov, trénerov, kluby. Pomôžeme vám i pri tvorbe dokumentácie a zmlúv. Osvetlíme vám novinky v legislatíve. Neváhajte nás kontaktovať.

Hodnotenie