Máte už na stole navrhnuté jedinečné logo, ktoré vás odlíši od konkurencie? Tak potom zostáva „len” registrácia. Prostredníctvom nej ochránite označenie vašich produktov či služieb na roky dopredu. Zabránite tiež tomu, aby vám logo niekto ukradol. V prípade, že si zaregistrujete ochrannú známku, ste zabezpečení. Ako vyzerá samotný proces?

Čo je to logo?

Logo je jedinečný a ľahko rozpoznateľný grafický symbol. Predstavuje konkrétnu firmu, organizáciu, značku, produkt, službu. Môže obsahovať text, vizuálne prvky alebo kombináciu oboch. Cieľom loga je vytvoriť vizuálnu identitu a pomôcť ľuďom rozpoznať a zapamätať si vašu firmu / produkty, resp. vybudovať povedomie o značke a odlíšiť od konkurencie. 

Čo je to ochranná známka?

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na odlíšenie produktov na trhu, resp. ich identifikáciu. Jej úlohou je tiež ochrana práv majiteľa pred neoprávneným používaním inými osobami alebo firmami. Ochrannou známkou môže byť z hľadiska práva duševného vlastníctva ošetrené čokoľvek, čo sa dá graficky znázorniť. Veľmi často sa jedná o vlastné logo firmy.

Ako vám ochranná známka pomôže?

  • ľahšie zapamätateľné produkty,
  • budovanie imidžu,
  • lepšia reputácia,
  • stabilnejšia pozícia na trhu,
  • ochrana pred falšovaním.

Je vaše logo naozaj originálne?

Aby ste sa vyhli neskorším možným komplikáciám, odporúčame spraviť si najprv prieskum. V databázach ochranných známok si zistite, či nie je dizajn vášho loga v rozpore s existujúcimi ochrannými známkami. Až po dôkladnom preverení podniknite ďalšie kroky.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Podmienky pre registráciu ochrannej známky 

Podmienky pre tzv. zápisnú spôsobilosť ochrannej známky stanovuje Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov. Okrem iného špecifikuje výluky označení zo zápisu a označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia bez rozlišovacej spôsobilosti či klamlivé označenia. Do registra sa nezapíše ani označenie, proti ktorému boli podané dôvodné námietky oprávnenou osobou.

Ochranná známka môže byť zaregistrovaná pre jedného podnikateľa ako individuálna alebo pre skupinu podnikateľov ako kolektívna.

Podrobnostiam o potrebných náležitostiach prihlášky, žiadostí, osvedčenia sa venuje Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z.

Kto môže podať žiadosť o zápis?

Žiadosť o zápis ochrannej známky na logo môže podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba.

Kde možno podať žiadosť?

V rámci Slovenska je možno ochrannú známku zaregistrovať na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Čo sa týka územia EÚ, ochrannú známku sa dá zaregistrovať na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu. 

Mimo eurozóny sú ochranné známky upravené medzinárodnými dohodami, takéto registruje Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO).

Čo musí žiadosť obsahovať?

  • identifikáciu a podpis žiadateľa,
  • zreteľné vyobrazenie prihlasovanej ochrannej známky, v prípade trojrozmerného označenia plošné vyobrazenie,
  • zoznam tovarov alebo služieb.

Ako dlho trvá zápis ochrannej známky?

Po podaní prihlášky Úrad priemyselného vlastníctva SR preskúma, či prihláška spĺňa všetky náležitosti. Ak je tak, zverejní prihlášku vo svojom vestníku. Následne začína plynúť trojmesačná lehota, počas ktorej sa môžu voči prihláške podať námietky. Pokiaľ nenastanú žiadne komplikácie, úrad zapíše ochrannú známku do registra ochranných známok.

Na ako dlho získavate ochrannú známku?

Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov na území jedného štátu odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Platnosť je však možné úradne obnoviť na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa, a to na ďalších 10 rokov po zaplatení príslušného správneho poplatku.

Koľko stojí ochranná známka na logo?

Pri individuálnej známke do troch tried tovarov alebo služieb počítajte s poplatkom za prihlášku v sume 166 eur. Pri kolektívnej známke si za zápis do troch tried zaplatíte 332 eur. V prípade každej ďalšej triedy sa poplatok zvyšuje o 17 eur, pričom tzv. niceské triedenie rozlišuje celkovo 34 tried výrobkov a 11 tried služieb. 

Poplatok za obnovu ochrannej známky predstavuje pri individuálnej kolektívnej známke do troch tried tovarov a služieb 133 eur. Pri kolektívnej ochrannej známke platí suma 266 eur. Za každú ďalšiu triedu sa pripláca 16,50 eur.

Pri registrácii ochrannej známky na logo je dôležité poradiť sa s právnikom, aby vám nič dôležité neušlo. Obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. V oblasti duševného vlastníctva sa vyznáme a poskytneme vám komplexné služby na národnej i medzinárodnej úrovni.

Hodnotenie