Ochrana duševného vlastníctva je dôležitým aspektom pre mnoho firiem. Ako je na tom tá vaša? Stále váhate? Dôvodov, prečo si zaobstarať ochrannú známku, je viacero. Nielenže budete vďaka nej s vašimi produktami či službami v bezpečí, ale poslúžia vám aj ako rozlišovací prvok od konkurencie. Kde si dať na Slovensku zaregistrovať ochrannú známku, aké typy existujú a ako tento proces vybaviť čo najjednoduchšie?

ochranna znamka

Definícia duševného vlastníctva

Ide o majetok nehmotnej povahy ako výsledok tvorivého myslenia alebo tvorivej duševnej činnosti. Keďže je predmetom právnej ochrany, jeho používanie je viazané na súhlas autora.

Právo duševného vlastníctva rozlišuje dve oblasti: 

 1. autorské právo a práva súvisiace s autorským právom – viaže sa skôr na umeleckú a kultúrnu oblasť (umelecké diela, záznamy, ale napríklad aj počítačové programy), na ochranu nie je potrebná žiadna registrácia (vzniká automaticky);
 2. právo priemyselného vlastníctva – súvisí s technickou, hospodárskou, obchodnou oblasťou a službami (dizajny, vynálezy, technické riešenia), na ochranu je potrebná registrácia ochrannej známky.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Definícia ochrannej známky

Ochrannou známkou sa rozumie slovné, obrazové, priestorové, pozičné označenie, označenie vzoru, označenie tvorené jednou farbou alebo kombináciou farieb bez obrysov, zvukové označenie, pohybové, multimediálne, holografické alebo iné označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.  Najčastejšie sa s ochrannými známkami v praxi stretávame v podobe loga alebo obalu tovaru. No spadať pod ne môže aj obchodné meno firmy, resp. jeho dizajn; či jedinečný názov produktu.

Typy ochranných známok

Národná ochranná známka – platná na území štátu, ktorého úrad ju zaregistroval.

Európska ochranná známka – určená pre subjekty, ktoré ponúkajú tovary a služby v rámci EÚ.

Medzinárodná európska známka – platná pre tovaru a služby, ktoré subjekt prihlásil do všetkých členských krajín Madridského systému, spadá sem viac ako 90 štátov.

Ochranná známka a legislatíva

Ochrannými známkami sa zaoberá zákon. č. 506/2009 Z.z., upravujúci práva a povinnosti súvisiace s právnou ochranou ochranných známok a konania vo veciach ochranných známok pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Za majiteľa ochrannej známky sa považuje právnická alebo fyzická osoba zapísaná ako majiteľ v registri, ak súd nerozhodne inak. V prípade kolektívnej ochrannej známky združenie fyzických alebo právnických osôb.

Aké sú práva majiteľa ochrannej známky?

 • výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná,
 • používať ® spolu s ochrannou známkou,
 • udeľovať súhlas iným osobám na jej použitie,
 • previesť práva k ochrannej známke na inú fyzickú alebo právnickú osobu,
 • zakázať tretím stranám používať predmetnú ochrannú známku v obchodnom styku,
 • zakázať obchodnému zástupcovi jej neoprávnené používanie,
 • zabrániť dovozu tovaru a služieb na územie SR k voľnej distribúcii, ak sú neoprávnene označené predmetnou ochrannou známkou,
 • požadovať od vydavateľa diela nápravu v prípade nezrovnalostí,
 • domáhať sa právnej ochrany,
 • požadovať detailné informácie pri neoprávnenom zásahu do práv ochrannej známky priamo od ohrozovateľa,
 • súd môže na návrh majiteľa ochrannej známky nariadiť, aby boli dotknuté tovary stiahnuté z obchodnej siete, definitívne z nej odstránené či zničené.

3 dôvody, prečo sa vám registrácia ochrannej známky oplatí

 1. Ochranná známka umožňuje zákazníkovi identifikovať váš produkt a odlíšiť ho od podobných konkurenčných. No a na základe pozitívnej skúsenosti si možno v budúcnosti vyberie aj ďalší produkt / službu z vašej ponuky. Vďaka registrovanej ochrannej známke si vytvárate vlastný originálny image a dobré meno v očiach zákazníka.
 2. Majiteľ registrovanej ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku pre svoje portfólio. Bez jeho súhlasu nesmú ostatní podnikatelia ani žiadne iné osoby v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre iné tovary alebo služby. Pokiaľ nemáte ochrannú známku zaregistrovanú, môže sa stať, že niekto iný začne profitovať z vášho úsilia a poškodí tak meno vašej firmy.
 3. Starostlivo vytvorená a udržiavaná ochranná známka sa môže časom stať vysokohodnotným majetkom, prinášajúcim príjmy. Udelíte oprávnenie na používanie ochrannej známky inému podnikateľovi na základe licenčnej zmluvy a poplatkov s tým spojených. Alebo sa podujmete na tzv. franchisingové podnikanie – umožníte niekomu ďalšiemu využívať vašu koncepciu. Ako budú roky plynúť, možno sa rozhodnete ochrannú známku predať s vysokým ziskom.

Aká je časová platnosť ochrannej známky?

Platnosť zápisu ochrannej známky platí 10 rokov odo dňa podania prihlášky, ochranu je možné prostredníctvom žiadosti predĺžiť o ďalších 10 rokov. Ochranná známka tak zanikne dňom skončenia platnosti zápisu, ak nebola podaná žiadosť o jeho obnovu.


Pre viac informácií o ochrannej známke si prečítajte aj tento článok z nášho blogu.


Zápis ochrannej známky online – ako to funguje?

Čas sú peniaze. V biznise to platí dvojnásobne. Namiesto vybavovania dokumentácie a návštev inštitúcií sa môžete venovať svojmu obchodu. Pýtate sa, kde si dať na Slovensku zaregistrovať ochrannú známku online? Aby ste nemuseli nikam zbytočne chodiť, nič posielať? Dá sa to. Online registráciu ochrannej známky vybavíte prostredníctvom advokátskej kancelárie Hriadel & Heger, ktorá disponuje  oprávnením a licenciou na vykonávanie tejto služby. Nechajte to na nás. Či už máte záujem o registráciu ochrannej známky loga na národnej či európskej úrovni, alebo registráciu medzinárodnej ochrannej známky. Spoľahnite sa na odborníkov a využite komplexné služby:

 • zodpovedanie otázok ohľadom ochranných známok, 
 • poradenstvo s výberom správnej ochrannej známky pre vašu spoločnosť,
 • informácie týkajúce sa správneho zápisu ochrannej známky,
 • priprava zmluvnej dokumentácie, 
 • návrh efektívneho postupu registrácie ochrannej známky,
 • spracovanie celého procesu registrácie ochrannej známky,
 • garancia správneho zápisu ochrannej známky v zmysle najnovších vyhlášok,
 • aktuálne informácie o stave konania registrácie ochrannej známky,
 • právne zastúpenie, povinné pri podávaní prihlášky na registráciu ochrannej známky v zahraničí,
 • zastúpenie v prípade, že niekto zneužije a využije vašu ochrannú známku.

Zaujala vás možnosť registrácie ochrannej známky? Chceli by ste takto v budúcnosti zhodnotiť aj duševné vlastníctvo vašej firmy? Neváhajte sa na nás obrátiť. Kontaktujte advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Sme odborníci okrem iného i na právo duševného vlastníctva. S nami je registrácia ochrannej známky v rámci Slovenska, EÚ i celého sveta jednoduchá, rýchla a bez komplikácií. Stačí, ak vyplníte jednoduchý formulár na našom webe, v ktorom v skratke popíšete, čo si prajete ochrániť. O zvyšok sa už postará náš tím odborníkov.

5/5 - (1)