Kým v minulosti boli výmenné lístky k špecializovaným lekárom potrebné, potom prišla novela zákona, ktorá ich zrušila. Ako je to s ich platnosťou a povinnosťou ich vydávať na Slovensku v súčasnosti?

Platnosť výmenných lístkov na Slovensku

Ak potrebujete odborné vyšetrenie u špecializovaného lekára, je potrebné, aby ste od svojho všeobecného lekára alebo pediatra mali odporúčanie, tzv. výmenný lístok. Niekedy boli výmenné lístky súčasťou každého odborného vyšetrenia, časom sa však úplne zrušili. Ako je to s nimi teraz? Posledná novelizácia zákona o výmenných lístkoch bola schválená v roku 2015. Tento zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a podmienkach jej poskytovania, upravuje podmienky vydávania a platnosti výmenných lístkov pre pacientov, ktorí potrebujú ošetrenie špecializovaným lekárom. Počas pandémie koronavírusu však opäť boli niektoré výmenné lístky zrušené. Vzhľadom k mimoriadnej pandemickej situácii boli prijaté viaceré rozhodnutia, že od novembra 2021 poistenci na návštevu špecialistu nepotrebujú výmenný lístok, aby sa zabránilo šíreniu vírusu.

Výmenné lístky na Slovensku – kedy sú potrebné?

Momentálne však platí, že na Slovensku sú opäť potrebné výmenné lístky k špecializovaným lekárom. Výmenný lístok predstavuje formu povolenia na ošetrenie pacienta špecializovaným lekárom a je potrebné ho získať od svojho všeobecného lekára alebo pediatra. Pokiaľ teda potrebujete špeciálne vyšetrenie u neurológa, ortopéda alebo iného lekára, je potrebné mať výmenný lístok od všeobecného lekára. Existujú však aj výnimky.

Výnimky, kedy výmenné lístky nepotrebujete?

Po viacerých zmenách v zákone vzišli aj výnimky. Kedy výmenný lístok k špecializovanému lekárovi nepotrebujete?

  • Pokiaľ teda ide o vyšetrenie u psychiatra, dermatovenerológa a očného lekára – ak ide o predpis okuliarov, vtedy výmenné lístky nepotrebujete.
  • Rovnako ak vás špecializovaný lekár pozve už na kontrolu alebo ďalšiu návštevu, prípadne do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu.
  • Výmenný lístok nepotrebujete ani v prípade dispenzarizácie – teda pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta alebo ak ide o ochranné ambulantné liečenie.

Platnosť výmenného lístka

Zákon o zdravotnej starostlivosti nijak nevymedzuje platnosť výmenných lístkov ani dobu, kedy je výmenný lístok platný. Ide však o vyšetrenie u špecializovaného lekára, ktoré určil všeobecný lekár na základe zdravotného stavu pacienta. Preto sa predpokladá, že ide o vyšetrenie, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom čase. 


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Čo musí výmenný lístok obsahovať?

Po vyšetrení u všeobecného lekára alebo pediatra môže byť pacient odporúčaný k špecializovanému lekárovi, ku ktorému potrebuje výmenný lístok. Výmenný lístok musí však taktiež obsahovať určité náležitosti:

  • osobné údaje pacienta – meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu bydliska
  • zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy
  • identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne
  • identifikačné údaje poskytovateľa a pečiatka
  • stručný opis aktuálneho zdravotného stavu
  • predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu
  • rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania

Následne je potrebné, aby špecializovaný lekár vyhotovil pre všeobecného lekára správu o poskytnutej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa zakladá do zdravotnej dokumentácie. Zdravotná dokumentácia obsahuje údaje o pacientovi, jeho ochoreniach, liečbe a o službách súvislostiach s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Konkrétne určené údaje opisuje § 19 ods. 2 zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Ide o dokumentáciu, o ktorú je možné sa oprieť aj v prípade kontroly štátnymi orgánmi pri overovaní správnosti postupu lekára v súdnom konaní. Preto sa zdravotná dokumentácia nikdy neposiela celá, len kópia niektorých častí na vyšetrenie u špecialistu. Od 1. 1. 2018 však platí zákon, že okrem zdravotnej dokumentácii v listinnej podobe je lekár povinný zapisovať údaje o pacientovi aj do elektrickej zdravotnej knižky pacienta.

Porušenie zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti

V zákone č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti nájdete všetky práva a povinnosti lekára týkajúce sa vydávania výmenných lístkov. Kedy je teda potrebné výmenné lístky vydávať a kedy naopak nie. Je potrebné tiež dodržať náležitosti, ktoré výmenné lístky musia obsahovať. V prípade nekompletných informácií o pacientovi môže špecializovaný lekár vyšetrenie odmietnuť. Pokiaľ máte problém s vyšetrením u špecializovaného lekára alebo všeobecného lekára, obráťte sa na odborníkov. V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger vám naši špecializovaní právnici na medicínske právo radi pomôžu. Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa medicínskeho práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí medicínskeho práva.

Hodnotenie