Kľúčové európske nariadenia upravujúce rôzne aspekty digitálnych služieb a online platforiem používajú podobné názvoslovie, ale týkajú sa rozličných subjektov. Pozrime sa bližšie na jednotlivé nariadenia pre konkrétne digitálne služby.

notebook, káva, digitálny kód

Nariadenie pre digitálne služby a bezpečnosť na internete (DSA)

Nariadenie o digitálnych službách je európskym predpisom, ktorý reguluje digitálne platformy. DSA sa vás týka, ak poskytujete cloudové služby, webhosting alebo prevádzkujete SaaS aplikáciu, ktorá umožňuje ukladanie a zdieľanie užívateľského obsahu. Do kategórie, ktorú upravujú predpisy DSA, patria hostingové služby a online platformy umožňujúce spotrebiteľom uzatvárať s obchodníkmi zmluvy na diaľku.

Všetky sprostredkovateľské digitálne služby, ktorých sa týkajú predpisy DSA, musia zriadiť jednotné kontaktné miesto a vo svojich zmluvných podmienkach informovať o postupoch tvorby obsahu. Hostingové služby musia prijať opatrenia proti nezákonnému obsahu, ale obmedzenie či rušenie užívateľských účtov musí byť riadne odôvodnené. Online platformy viaže povinnosť zriadiť interný systém na vybavovanie sťažností. Dôležitá je transparentnosť reklám a zákaz koncipovania rozhrania manipulatívnym spôsobom voči užívateľom. Na online trhoviská sú kladené požiadavky vykonávania náhodných kontrol tovaru a služieb a podrobnejšieho informovania spotrebiteľov.

Nariadenie o vzťahoch medzi platformami a podnikmi (P2B)

Nariadenie P2B, ktoré vstúpilo do platnosti v roku 2020, sa týka poskytovateľov online sprostredkovateľských služieb. Ak ponúkate podnikateľom webové stránky alebo digitálne služby (aplikácie) na distribúciu ich tovaru a služieb, je aj vašou povinnosťou spísať, resp. aktualizovať obchodné podmienky v súlade s novým nariadením, ktoré kladie dôraz predovšetkým na obsah a jeho zrozumiteľnú formu. 

Nariadenie P2B sa týka zmien obchodných podmienok, vybavovania sťažností a pre poskytovateľov internetových vyhľadávačov v praxi znamená, že musia popísať, okrem iného, hlavné parametre určujúce poradie vo vyhľadávaní. Cieľom nariadenia Európskej únie o vzťahoch medzi platformami a podnikmi je vytvoriť spravodlivé, transparentné a predvídateľné podnikateľské prostredie. 

Nové pravidlá pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem (DAC7)

Smernica DAC7 zaviedla nové pravidlá pre oznamujúcich prevádzkovateľov platforiem, ktorí sú povinní detailne preverovať informácie od predajcov. Ak prevádzkujete akúkoľvek internetovú platformu, webovú stránku alebo aplikáciu, ktorá umožňuje spojenie koncového zákazníka s predajcom, musíte raz ročne podať oznámenie príslušnému správcovi dane pre DAC7. Pravidlá pre prevádzkovateľov digitálnych platforiem nadobudli účinnosť v roku 2023. 

Ak neviete, ktoré povinnosti sa na vás vzťahujú, kontaktuje nás. Poradíme, aké procesy zaviesť a upravíme vaše obchodné podmienky.

Hodnotenie