Vláda SR na zasadnutí 27. marca 2024 schválila návrh novely Zákonníka práce s cieľom posilniť pozíciu zamestnancov v stavebníctve a zabezpečiť ich nároky na výplatu a mzdy. Čo to v praxi bude znamenať?

Pracovné právo v stavebníctve

Lepšie garantované právo na mzdu pre zamestnancov v stavebníctve

Zamestnanci v stavebníctve budú mať od 1. augusta 2024 právo uplatniť si nárok na vyplatenie mzdy v rámci dodávateľského reťazca, teda aj u dodávateľa ich zamestnávateľa (subdodávateľ). Zamestnanec si bude môcť výplatu mzdy uplatniť maximálne vo výške minimálnej mzdy za každú hodinu práce a až do 6 mesiacov od jej splatnosti. Lehota na jej vyplatene bude 30 dní. Garantované právo na mzdu sa týka sektoru stavebníctva, konkrétne výstavby, opravy, údržby, prestavby a demolácie budov.

Rozšírenie zodpovednosti za nevyplatenie mzdy v subdodávateľských vzťahoch

Dodávateľ, ktorý zamestnancovi mzdu vyplatí, si môže voči zamestnávateľovi, ktorý povinnosť vyplatiť mzdu nesplnil, uplatniť regres alebo môže odmietnuť splniť tento nárok, ak nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, že zamestnávateľ nebude platiť zamestnancovi mzdu. Avšak ten je aj po poskytnutí minimálnej mzdy stále zodpovedný za poskytnutie zostávajúcej časti mzdy a aj za výkon zrážok zo mzdy zamestnanca.

Novela Zákonníka práce reaguje na výhrady Európskej komisie

Európska komisia upozornila na nesúlad slovenských právnych predpisov s európskou smernicou o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Navyše, podľa údajov rezortu vnútra sa medzi rokmi 2018 až 2022 ročne eviduje na Slovensku priemerne 171 trestných činov nevyplatenia mzdy. Tento údaj však hovorí o všetkých zamestnancoch. Odhadovaný podiel zamestnancov v stavebníctve predstavuje približne 2,5 %.

V súvislosti so zmenami v Zákonníku práce odporúčame…

Odporúčame podnikateľom v stavebníctve zvýšiť nároky na due diligence subdodávateľov (hĺbkovú previerku firmy) v záujme predchádzania škodám a venovať väčšiu pozornosť tvorbe zmlúv so subdodávateľmi.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner


Chcete vedieť viac o tom, ako novela Zákonníka práce ovplyvní vašu firmu? Kontaktuje nás.

5/5 - (1)