Mení váš podnik, v ktorom ste pracovali niekoľko rokov, zamestnávateľa? Zamýšľate sa nad vašou aktuálnou pozíciou ako zamestnanca? Čo s pracovnými miestami pri závažných zmenách? Zorientovať sa v oblasti pracovného práva v súvislosti s touto problematikou vám pomôžu Zákonník práce a Smernica Rady. Zhrnuli sme základné informácie z týchto dôležitých dokumentov.

predaj firmy zamestnanci

Definícia problematiky zmeny zamestnávateľa

Podľa Smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov či závodov, je potrebné zabezpečiť ochranu zamestnancov pre prípad zmeny zamestnávateľa, najmä postarať sa o zachovanie ich práv.

Táto situácia sa v praxi označuje ako outsourcing. Ide najmä o prevod vykonávania určitých činností u doterajšieho zamestnávateľa na iného, resp. inú spoločnosť. Nastáva tak generálna sukcesia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nástupnícky subjekt.

Čo sa týka zamestnancov, outsourcing môže byť spojený s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 27 a nasl. Zákonníka práce. Čiže doterajší zamestnávateľ sa dohodne s preberajúcou spoločnosťou, že spolu s prevádzanými činnosťami prevezme aj zamestnancov. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom tak prechádzajú na preberajúceho zamestnávateľa.

Práva zamestnancov pri prevode podniku

Zamestnancom sa ku dňu prevodu nekončí pracovný pomer u doterajšieho zamestnávateľa. Ich platné pracovné zmluvy sú záväzné i pre toho preberajúceho. 

Pracovné právo je v prípade zmeny zamestnávateľa riešené prostredníctvom dvoch dôležitých dokumentov:

Zabezpečením ochrany a práv zamestnancov v tejto  situácii sa zaoberá Smernica Rady 2001/23/ES. Vyplýva z nej napríklad nasledovné:

  • Práva a povinnosti prevádzateľa vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý existoval ku dňu prevodu, sa z dôvodu tohto prevodu prevedú na nadobúdateľa.
  • Po prevode nadobúdateľ naďalej dodržiava podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve za tých istých podmienok, a to až do dňa jej ukončenia či uplynutia, alebo nadobudnutia platnosti inej zmluvy.
  • Prevod podniku nemôže byť automaticky dôvodom na prepúšťanie z práce zo strany prevádzateľa alebo nadobúdateľa. 

V rámci  Zákonníka práce sa problematike zmeny zamestnávateľa venujú ustanovenia § 27 až § 31: 

  • Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  • Zamestnávateľ (prevodca i nástupca) je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne / priamo informovať zástupcov zamestnancov o skutočnostiach (dátum, dôvody, dôsledky, opatrenia).
  • Ak sa predáva zamestnávateľ alebo jeho časť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z predávajúceho zamestnávateľa na kupujúceho zamestnávateľa.

Právo na odstupné a výpoveď

Kedy nie

V súlade s ustanoveniami § 76 ods. 4 Zákonníka práce odstupné nepatrí zamestnancom, u ktorých pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa. Keďže nepodpisujú novú pracovnú zmluvu, lebo tá pôvodná platí a zaväzuje preberajúceho zamestnávateľa aj naďalej, ten pôvodný iba oznámi preberaným zamestnancom v písomnej forme, že dochádza k zmene subjektu a všetky ich práva a povinnosti zostávajú zachované.

Pokiaľ zamestnanec nechce pracovať pre nového preberajúceho zamestnávateľa, môže ukončiť pracovný pomer s tým doterajším na základe vlastného rozhodnutia aj bez uvedenia dôvodov. Avšak odstupné mu v tomto prípade neprináleží.

Kedy áno 

Pokiaľ dôjde pri outsourcingu k predaju vykonávania určitých činností a s tým spojeného know-how, pričom preberajúca spoločnosť zabezpečí ich výkon vlastnými zamestnancami, prípadne tými z voľného trhu práce, musí doterajší zamestnávateľ zrušiť dané pracovné pozície, keďže prevedené činnosti už nevykonáva. Zamestnanci, ktorí takto definitívne prídu o pracovné miesta, majú nárok na odstupné a nebudú prevádzaní k novému zamestnávateľovi.

Zamestnancom môže byť tiež ponúknutá iná pre nich vhodná práca. V prípade, že zamestnávateľ takou ponukou nedisponuje, dochádza k ukončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov a k vyplateniu odstupného.

Námietky zamestnancov voči zmene zamestnávateľa

Zamestnanci, ktorí nesúhlasia so zmenou zamestnávateľa (z dôvodu prevodu podniku), môžu vzniesť námietky. Avšak tie v konečnom dôsledku nebránia realizácií prevodu firmy.

Závažná zmena pracovných podmienok 

V  súlade s ustanoveniami § 54 Zákonníka práce dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec vzájomne dohodnú. Takúto zmenu je potrebné zo strany zamestnávateľa vyhotoviť písomne. V prípade, ak zamestnanec s upravenou pracovnou zmluvou nesúhlasí, nie je táto skutočnosť výpovedným dôvodom, pre ktorý by mal zamestnávateľ s ním ukončiť pracovný pomer.

Na druhej strane, ak sa majú zamestnancovi prevodom zásadne zmeniť pracovné podmienky a s ich zmenou výslovne nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce ku dňu prevodu. Má nárok na odstupné vo výške závislej od dĺžky trvania pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný vydať písomný doklad o jeho skončení, slúžiaci na potvrdenie, že pracovný pomer nebol ukončený z dôvodov na strane zamestnanca.

Vplyv zmeny zamestnávateľa na pracovnú a kolektívnu zmluvu

Hoci nič nebráni preberajúcemu zamestnávateľovi zmeniť pracovnú zmluvu dohodou so zamestnancom, nemôže si vynútiť od zamestnancov odsúhlasenie.

Čiže z toho vyplýva, že všetky nároky, ktoré máte dojednané v pracovnej zmluve – mzda, auto, služobný mobil, sú stále záväzné v plnej miere i pre nového zamestnávateľa, pokiaľ sa vzájomne nedohodnete inak.

V prípade, ak u predošlého zamestnávateľa pôsobila odborová organizácia, ktorá uzatvorila kolektívnu zmluvu, je nový zamestnávateľ v súlade s § 31 ods. 7 Zákonníka práce povinný dodržiavať ju, a to až do skončenia jej účinnosti.

Vplyv zmeny zamestnávateľa na zástupcov zamestnancov

Pri prevode podniku na nového zamestnávateľa zostávajú zachované právne postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník), a to až do uplynutia funkčného obdobia, ak sa nedohodnú inak.

Zaujíma vás viac z oblasti pracovného práva? Riešite u vás vo firme ako zamestnanec / zamestnanci či zamestnávateľ práve tento problém, alebo sa aktuálne boríte s niečím iným? Advokátska kancelária Hriadel & Heger vám pomôže pri úpravách pracovného pomeru, sporovej agende, či kontrolách, doplní vám chýbajúce informácie a znalosti. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom.