Mení váš podnik, v ktorom ste pracovali niekoľko rokov, zamestnávateľa? Zamýšľate sa nad vašou aktuálnou pozíciou ako zamestnanca? Čo s pracovnými miestami pri závažných zmenách? Zorientovať sa v oblasti pracovného práva v súvislosti s touto problematikou vám pomôžu Zákonník práce a Smernica Rady. Zhrnuli sme základné informácie z týchto dôležitých dokumentov.

predaj firmy zamestnanci

Definícia problematiky zmeny zamestnávateľa

Podľa Smernice Rady 2001/23/ES z 12. marca 2001 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí podnikov či závodov, je potrebné zabezpečiť ochranu zamestnancov pre prípad zmeny zamestnávateľa, najmä postarať sa o zachovanie ich práv.

Táto situácia sa v praxi označuje ako outsourcing. Ide najmä o prevod vykonávania určitých činností u doterajšieho zamestnávateľa na iného, resp. inú spoločnosť. Nastáva tak generálna sukcesia práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na nástupnícky subjekt.

Čo sa týka zamestnancov, outsourcing môže byť spojený s prechodom práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov podľa § 27 a nasl. Zákonníka práce. Čiže doterajší zamestnávateľ sa dohodne s preberajúcou spoločnosťou, že spolu s prevádzanými činnosťami prevezme aj zamestnancov. Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov voči prevedeným zamestnancom tak prechádzajú na preberajúceho zamestnávateľa.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Práva zamestnancov pri prevode podniku

Zamestnancom sa ku dňu prevodu nekončí pracovný pomer u doterajšieho zamestnávateľa. Ich platné pracovné zmluvy sú záväzné i pre toho preberajúceho. 

Pracovné právo je v prípade zmeny zamestnávateľa riešené prostredníctvom dvoch dôležitých dokumentov:

Zabezpečením ochrany a práv zamestnancov v tejto  situácii sa zaoberá Smernica Rady 2001/23/ES. Vyplýva z nej napríklad nasledovné:

  • Práva a povinnosti prevádzateľa vyplývajúce z pracovnej zmluvy alebo z pracovnoprávneho vzťahu, ktorý existoval ku dňu prevodu, sa z dôvodu tohto prevodu prevedú na nadobúdateľa.
  • Po prevode nadobúdateľ naďalej dodržiava podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve za tých istých podmienok, a to až do dňa jej ukončenia či uplynutia, alebo nadobudnutia platnosti inej zmluvy.
  • Prevod podniku nemôže byť automaticky dôvodom na prepúšťanie z práce zo strany prevádzateľa alebo nadobúdateľa. 

V rámci  Zákonníka práce sa problematike zmeny zamestnávateľa venujú ustanovenia § 27 až § 31: 

  • Ak zanikne zamestnávateľ, ktorý má právneho nástupcu, prechádzajú práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov na tohto nástupcu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
  • Zamestnávateľ (prevodca i nástupca) je povinný najneskôr jeden mesiac pred tým, ako dôjde k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, písomne / priamo informovať zástupcov zamestnancov o skutočnostiach (dátum, dôvody, dôsledky, opatrenia).
  • Ak sa predáva zamestnávateľ alebo jeho časť, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov prechádzajú z predávajúceho zamestnávateľa na kupujúceho zamestnávateľa.

Právo na odstupné a výpoveď

Kedy nie

V súlade s ustanoveniami § 76 ods. 4 Zákonníka práce odstupné nepatrí zamestnancom, u ktorých pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa. Keďže nepodpisujú novú pracovnú zmluvu, lebo tá pôvodná platí a zaväzuje preberajúceho zamestnávateľa aj naďalej, ten pôvodný iba oznámi preberaným zamestnancom v písomnej forme, že dochádza k zmene subjektu a všetky ich práva a povinnosti zostávajú zachované.

Pokiaľ zamestnanec nechce pracovať pre nového preberajúceho zamestnávateľa, môže ukončiť pracovný pomer s tým doterajším na základe vlastného rozhodnutia aj bez uvedenia dôvodov. Avšak odstupné mu v tomto prípade neprináleží.

Kedy áno 

Pokiaľ dôjde pri outsourcingu k predaju vykonávania určitých činností a s tým spojeného know-how, pričom preberajúca spoločnosť zabezpečí ich výkon vlastnými zamestnancami, prípadne tými z voľného trhu práce, musí doterajší zamestnávateľ zrušiť dané pracovné pozície, keďže prevedené činnosti už nevykonáva. Zamestnanci, ktorí takto definitívne prídu o pracovné miesta, majú nárok na odstupné a nebudú prevádzaní k novému zamestnávateľovi.

Zamestnancom môže byť tiež ponúknutá iná pre nich vhodná práca. V prípade, že zamestnávateľ takou ponukou nedisponuje, dochádza k ukončeniu pracovného pomeru z organizačných dôvodov a k vyplateniu odstupného.

Námietky zamestnancov voči zmene zamestnávateľa

Zamestnanci, ktorí nesúhlasia so zmenou zamestnávateľa (z dôvodu prevodu podniku), môžu vzniesť námietky. Avšak tie v konečnom dôsledku nebránia realizácií prevodu firmy.

Závažná zmena pracovných podmienok 

V  súlade s ustanoveniami § 54 Zákonníka práce dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno zmeniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec vzájomne dohodnú. Takúto zmenu je potrebné zo strany zamestnávateľa vyhotoviť písomne. V prípade, ak zamestnanec s upravenou pracovnou zmluvou nesúhlasí, nie je táto skutočnosť výpovedným dôvodom, pre ktorý by mal zamestnávateľ s ním ukončiť pracovný pomer.

Na druhej strane, ak sa majú zamestnancovi prevodom zásadne zmeniť pracovné podmienky a s ich zmenou výslovne nesúhlasí, pracovný pomer sa považuje za skončený dohodou z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce ku dňu prevodu. Má nárok na odstupné vo výške závislej od dĺžky trvania pracovného pomeru. Zamestnávateľ je povinný vydať písomný doklad o jeho skončení, slúžiaci na potvrdenie, že pracovný pomer nebol ukončený z dôvodov na strane zamestnanca.

Vplyv zmeny zamestnávateľa na pracovnú a kolektívnu zmluvu

Hoci nič nebráni preberajúcemu zamestnávateľovi zmeniť pracovnú zmluvu dohodou so zamestnancom, nemôže si vynútiť od zamestnancov odsúhlasenie.

Čiže z toho vyplýva, že všetky nároky, ktoré máte dojednané v pracovnej zmluve – mzda, auto, služobný mobil, sú stále záväzné v plnej miere i pre nového zamestnávateľa, pokiaľ sa vzájomne nedohodnete inak.

V prípade, ak u predošlého zamestnávateľa pôsobila odborová organizácia, ktorá uzatvorila kolektívnu zmluvu, je nový zamestnávateľ v súlade s § 31 ods. 7 Zákonníka práce povinný dodržiavať ju, a to až do skončenia jej účinnosti.

Vplyv zmeny zamestnávateľa na zástupcov zamestnancov

Pri prevode podniku na nového zamestnávateľa zostávajú zachované právne postavenie a funkcia zástupcov zamestnancov (odborový orgán, zamestnanecká rada, zamestnanecký dôverník), a to až do uplynutia funkčného obdobia, ak sa nedohodnú inak.

Zaujíma vás viac z oblasti pracovného práva? Riešite u vás vo firme ako zamestnanec / zamestnanci či zamestnávateľ práve tento problém, alebo sa aktuálne boríte s niečím iným? Advokátska kancelária Hriadel-Heger & Partners vám pomôže pri úpravách pracovného pomeru, sporovej agende, či kontrolách, doplní vám chýbajúce informácie a znalosti. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom.

Hodnotenie