Chystáte sa ako zamestnanec podať výpoveď? Prípadne ste v pozícii firmy, ktorá takémuto niečomu čelí? Aké sú práva na oboch stranách? Aby bola výpoveď platná, je potrebné splniť určité náležitosti. V opačnom prípade pracovný pomer naďalej trvá a hrozia i postihy. Ako je to s dôvodmi, kedy musia byť udané a kedy ich netreba?

Dovody vypovede zo strany zamestnanca

Zamestnanci to majú pri výpovedi jednoduchšie než zamestnávatelia

Ako podať výpoveď zo strany zamestnanca? V Zákonníku práce možno nájsť štyri spôsoby skončenia pracovného pomeru:

 • skončenie dohodou,
 • výpoveďou,
 • okamžitým skončením,
 • skončením v skúšobnej dobe.

V porovnaní so zamestnávateľom je pre zamestnanca z hľadiska pracovného práva skončenie pracovného pomeru v podstate jednoduchou záležitosťou. No sú tu náležitosti, ktoré netreba podceniť, inak bude výpoveď neplatná.

Čo musí výpoveď obsahovať?

Základnými predpokladmi platnosti výpovede sú písomná forma a doručenie zamestnávateľovi. Osobitné náležitosti ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca Zákonník práce neupravuje, takže obsah je na každého uvážení. Avšak je potrebné držať sa nasledovných náležitostí:

 • označenie zamestnávateľa prostredníctvom názvu, sídla alebo adresy pracoviska, IČO,
 • označenie zamestnanca menom, priezviskom, adresou trvalého alebo prechodného pobytu a dátumom narodenia,
 • definovanie pracovného pomeru, ktorý by mal byť výpoveďou ukončený, špecifikovať pracovnú pozíciu, uviesť číslo pracovnej zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
 • doplnenie poučenia o tom, že odmietnutie prevzatia výpovede nemá na jej doručenie zamestnávateľovi vplyv.
image

Vzor výpovede zo strany zamestnanca si môžete stiahnuť napríklad na webe Tlačivá-online alebo Profesia.sk.

Doručenie výpovede

Najjednoduchšie je výpoveď zamestnávateľovi doručiť priamo na pracovisku, ideálne v prítomnosti svedkov. Druhým spôsobom je doporučená zásielka. Ak by ju zamestnávateľ odmietal prevziať, za doručenú sa bude považovať aj taká, ktorú poštový podnik zamestnancovi vráti ako nedoručiteľnú.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Skončenie pracovného pomeru dohodou

Dohoda o skončení pracovného pomeru je pre obe strany najjednoduchším spôsobom. Možnosť laicky označovaná ako výpoveď dohodou zo strany zamestnanca je však uplatniteľná iba v prípade, ak s ňou obe súhlasia. Pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom, čo môže to byť napríklad hneď  ten nasledujúci.

Musí sa uzatvoriť písomne v dvoch vyhotoveniach, ktoré si podpísané ponechajú obe strany. Dôvody skončenia pracovného pomeru v dohode uviesť netreba.

Avšak pozor, zamestnávateľ nie je povinný sa k dohode o skončení pracovného pomeru vyjadriť, ani s ňou súhlasiť. Pracovný pomer tak môže trvať naďalej a zamestnanec môže ešte pristúpiť k druhému pokusu v podobe podania výpovede.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca

Na rozdiel od zamestnávateľa v nej zamestnanec nemusí uviesť dôvody, pre ktoré sa rozhodol pracovný pomer ukončiť.

Je vhodné, ak zamestnanec výpoveď vyhotoví v dvoch origináloch s dátumom prevzatia a podpisom osoby, ktorá výpoveď prevzala. Jeden originál odovzdá zamestnávateľovi a druhý si ponechá.

Na základe Zákonníka práce ju možno odvolať, ale len so súhlasom druhej strany. No a opäť tu je potrebná písomná forma.

Dĺžka výpovednej doby

Pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, pričom tá začína plynúť až v prvý deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci doručenia výpovede zamestnávateľovi.

Dĺžka výpovednej doby sa podľa § 62 Zákonníka práce odvíja od odpracovaného času u zamestnávateľa: 

 • ak zamestnanec odpracoval menej ako 1 rok, výpovedná doba je najmenej 1 mesiac,
 • ak pracovný pomer trval viac ako 1 rok, výpovedná doba predstavuje najmenej 2 mesiace.

V prípade podania výpovede zamestnancom sa na neho podľa § 64 Zákonníka práce nevzťahuje tzv. zákaz výpovede. To znamená, že ju môže podať aj počas trvania práceneschopnosti alebo materskej či rodičovskej dovolenky. Rovnako sa mu výpovedná doba nepredlžuje o dni práceneschopnosti. To platí len v prípade, ak by výpoveď dostal od zamestnávateľa. 

Odstupné nie, odchodné áno

Pri podaní výpovede zo strany zamestnanca nie je nárok na odstupné. Existuje však nárok na odchodné v prípade, ak sa zamestnanec už počas trvania pracovného pomeru stal starobným, predčasne starobným alebo invalidným dôchodcom. Nárok na odchodné takýmto zamestnancom neujde ani ak sa spamätajú o trochu neskôr. O priznanie takéhoto dôchodku možno požiadať do 10 dní od skončenia pracovného pomeru.

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

V okamihu doručenia okamžitého skončenia zamestnávateľovi sa váš pracovný pomer končí. Avšak toto právo si môžete uplatniť len v lehote jedného mesiaca odo dňa, keď ste sa o dôvode na okamžitú výpoveď zo strany zamestnanca dozvedeli. Následne vám vzniká nárok na náhradu mzdy, a to vo výške priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Pozor, na rozdiel od výpovede, okamžité skončenie pracovného pomeru nie je možné odvolať.

V písomnej forme výpovede je potrebné jasne vymedziť dôvod ukončenia, ktorý sa nesmie dodatočne meniť a zamieňať s iným. Pre okamžité skončenie pracovného pomeru sa ako zamestnanec môžete rozhodnúť v nasledovných prípadoch:

 • zdravotný stav vám podľa lekárskeho posudku neumožňuje ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ vás nepreradil na vhodnejšiu prácu do 15 dní odo dňa predloženia tohto posudku,
 • zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady či iné náhrady do 15 dní po uplynutí ich splatnosti,
 • je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie zamestnanca.

Mladistvý zamestnanec má právo pristúpiť k okamžitému skončeniu pracovného pomeru aj v prípade, ak ďalej nemôže vykonávať prácu bez morálnej ujmy.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca

V skúšobnej dobe (najviac 3 mesiace) môže zamestnanec skončiť pracovný pomer okamžite, a to z akéhokoľvek alebo aj bez uvedenia dôvodu. Avšak odporúča sa doručiť písomné oznámenie aspoň 3 dni pred dátumom skončenia. I keď nedodržanie tejto lehoty nemá vplyv na jeho platnosť.

Výpoveď v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca možno podať najneskôr v posledný deň skúšobnej doby. Pokiaľ by tak zamestnanec urobil po jej uplynutí, považoval by sa tento úkon za neplatný a pracovný pomer by trval naďalej.

Čo hrozí zamestnancom, ak podajú výpoveď nesprávnym spôsobom?

V prípade, ak sa skončí pokus zo strany zamestnanca podať výpoveď neúspešne a zamestnávateľ trvá na tom, aby u neho naďalej pracoval, treba počítať s nasledovnými postihmi, ktoré sa môžu, ale i nemusia uplatniť v závislosti od dobrej vôle zamestnávateľa:

 • Ak zamestnanec nezotrvá v práci počas plynutia výpovednej doby, má zamestnávateľ podľa § 62 Zákonníka práce právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku a dĺžky výpovednej doby, ak sa na tejto peňažnej náhrade dohodli v pracovnej zmluve. 
 • Ak po vyhodnotení výpovede ako neplatnej zamestnanec do práce nenastúpi, má zamestnávateľ nárok postupovať tak, ako keby do práce nenastúpil bez ospravedlnenia.
 • Zamestnávateľovi vzniká nárok na náhradu škody spôsobenej neospravedlnenou absenciou, napríklad náklady spojené s iným zamestnancom, ktorý prácu vykonával namiesto chýbajúceho.

Riešite u vás vo firme výpovede zo strany zamestnancov? Prípadne ste v pozícii, že sami chcete ukončiť pracovný pomer a stretáte sa s komplikáciami? Nech už je akokoľvek, môžete sa na nás obrátiť. Osvetlíme vám náležitosti v oblasti pracovného práva a čo-to za vás vykomunikujeme. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom office@hriadelheger.eu.

Hodnotenie