Zamestnancom v roku 2024 pripadá až 12 dní voľna cez pracovný týždeň a 3 predĺžené víkendy. Ako naložiť s dovolenkou vo vašej práci tak, aby vám všetko vyšlo podľa predstáv? Zamestnávatelia i pracovníci, prinášame vám prehľad tých najdôležitejších informácií. Aký je nárok zamestnanca na dovolenku v roku 2024 na základe pracovného práva? Pozrieme sa aj na práva zamestnávateľov pri plánovaní dovolenky vo firme.

dlzka dovolenky

Dovolenka podľa Zákonníka práce

Nárokom zamestnanca na dovolenku sa zaoberá pracovné právo, konkrétne Zákonník práce. Týždňom dovolenky sa v ňom rozumie sedem po sebe nasledujúcich dní.

Ide o čas určený na regeneráciu a odpočinok zamestnanca, a to bez toho, aby mu vznikol výpadok príjmu. 

Kedy máte nárok na dovolenku?

V porovnaní s rokom 2023 nedošlo v pracovnom práve a samotnom Zákonníku práce k žiadnym výrazným zmenám. Zamestnancovi vzniká za podmienok ustanoveným zákonom nárok na dovolenku za kalendárny rok (odpracovaných aspoň 60 dní) alebo jej pomernú časť (za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania rovnakého pracovného pomeru jedna dvanástina dovolenky za kalendárny rok), za odpracované dni, dodatkovú dovolenku (+ jeden týždeň dovolenky pri práci pod zemou, pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, zvlášť ťažkých alebo zdraviu škodlivých zamestnaniach – riziko infekcií, nákaz, žiarenia, práca s duševne chorými či mentálne postihnutými…). 

Čerpanie dovolenky

Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. 

Zamestnávateľ nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je zamestnanec na materskej, otcovskej alebo rodičovskej dovolenke. 

Hromadné čerpanie dovolenky

Zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov určiť hromadné čerpanie dovolenky, ak je to nevyhnutné z prevádzkových dôvodov. Avšak to nesmie byť určené na viac ako dva týždne, v prípade vážnych prevádzkových dôvodov (oznámených najmenej polroka vopred) tri týždne.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Krátenie dovolenky

Zamestnávateľ má nárok zamestnancovi dovolenku krátiť za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu. Výnimky sú presne zadefinované v Zákonníku práce.

Náhrada mzdy 

Za vyčerpanú dovolenku patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Za časť dovolenky, presahujúcu štyri týždne základnej výmery, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, mu patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Zamestnávateľ je povinný nahradiť zamestnancovi náklady, ktoré mu bez jeho zavinenia vznikli preto, že zamestnávateľ mu zmenil čerpanie dovolenky alebo ho odvolal z dovolenky.

Od čoho závisí počet dní dovolenky?

Zaujíma vás primárne jedna otázka? Koľko má zamestnanec nárok na dovolenku v tomto roku? Ako sme už načrtli, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa nič nezmenilo. Základná výmera dovolenky pre zamestnanca stále predstavuje najmenej štyri týždne. Navýšiť ju môžu nasledovné faktory: 

  • dosiahnutý vek 33 rokov,
  • trvalá starostlivosť o dieťa,
  • práca v školstve, vede, výskume…

Výmery dovolenky

  • 4 týždne – základná výmera dovolenky pre zamestnanca,
  • 5 týždňov – počet dní voľna pre zamestnancov, ktorí dosiahli vek 33 rokov alebo sa trvale starajú o dieťa, rovnako základná výmera pre zamestnancov štátnej správy.
  • 8 týždňov – nárok na dovolenku pre pedagogických, vedeckých, výskumných alebo odborných zamestnancov; štátnych zamestnancov, ktorí dovŕšili 33 rokov alebo majú v starostlivosti dieťa.
  • Pokiaľ je pracovný čas zamestnanca rozvrhnutý nerovnomerne na jednotlivé týždne alebo na obdobie celého roka, patrí mu toľko dní voľna, koľko ich na dovolenku pripadá v celoročnom priemere.
  • A čo pružný pracovný čas? V tomto prípade sa zamestnancovi vypočítajú dni dovolenky na základe času, zodpovedajúcemu priemernej dĺžke pracovnej doby na jeden deň (pričom sa počíta akoby pracoval päť dní v týždni). 

Určovanie dovolenky

Čerpanie voľna určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek na celý rok. Napriek tomu, že ju určuje zamestnávateľ, zamestnanec mu môže navrhnúť dátum, v ktorom by rád čerpal voľno. Je však potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca (prázdniny, oslavy, starostlivosť o blízkych).

Kalkulačka na výpočet dovolenky

Pri výpočte dovolenky sú užitočnými pomocníkmi aj kalkulačky, do ktorých treba uviesť vek, počet pracovných dní v týždni, starostlivosť o dieťa, či prácu v školstve. Na základe týchto dát vám vygeneruje číslo, s ktorým môžete v aktuálnom roku rátať pri plánovaní svojho voľna.

Chcete sa spýtať na niečo ešte konkrétnejšie v oblasti pracovného práva? Nech sa páči. Sme tu pre vás. V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám pomôžeme so zmluvnými vzťahmi, sporovou agendou, či zamestnávaním cudzincov. Neváhajte sa na nás obrátiť.

5/5 - (2)