Samotným doručením výpovede pracovný pomer nekončí. Podľa pracovného práva ste zamestnancom so všetkými povinnosťami ešte aj počas plynutia výpovednej lehoty. A tú je dôležité dodržať. Inak vás môžu postretnúť nepríjemnosti. Kedy vás čaká mesačná výpovedná lehota a kedy je potrebné vydržať ešte o niekoľko týždňov viac? No a čo výnimky? Dá sa výpovednej lehote úplne vyhnúť? Prezradíme.

nedodrzanie vypovednej lehoty

Definícia výpovednej lehoty podľa Zákonníka práce

Výpovednou dobou sa podľa pracovného práva rozumie záväzný časový úsek, ktorý musí uplynúť medzi výpoveďou zamestnávateľa alebo zamestnanca a zánikom pracovného pomeru. Nastupuje však len v tom prípade, ak je prítomná písomná výpoveď. 

Lehota začína plynúť vždy prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí jeho posledným dňom, bez ohľadu na to, či pripadne na deň pracovného pokoja, sviatok alebo pracovný deň. Čiže ak podáte výpoveď napríklad 11. októbra, reálne sa doba odpočítava až od 1. novembra. 

Počas výpovednej lehoty má zamestnávateľ príležitosť, aby si za vás našiel adekvátnu náhradu. Zo zákona musí výpovedná doba trvať aspoň jeden mesiac. Pozrime sa na detaily.

Dĺžka výpovednej lehoty

Závisí od doby trvania pracovného pomeru. Minimálne však jeden mesiac. Pokiaľ váš pracovný pomer ku dňu doručenia výpovede trval najmenej 1 rok, je výpovedná doba dvojmesačná. Po 5 odpracovaných rokoch sa už treba pripraviť na trojmesačnú výpovednú lehotu. 

Pri zisťovaní dĺžky výpovednej lehoty treba tiež myslieť i na všetky opakovane uzatvorené pracovné pomery na dobu určitú u toho istého zamestnávateľa, ktoré na seba bzeprostredne nadväzovali. 

V skúšobnej dobe to máte jednoduchšie. Pre rozviazanie pracovného pomeru netreba dávať výpoveď ani čakať ďalšie týždne. Postačí, ak zamestnávateľovi doručíte písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru. No odporúča sa spraviť tak aspoň 3 dni pred plánovaným ukončením.

Na dĺžku výpovednej lehoty majú zásadný vplyv aj dôvody v § 63 Zákonníka práce (zhoršenie zdravotného stavu, zmena miesta pracoviska, nadbytočnosť zamestnanca).


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Sankcie za nedodržanie výpovednej lehoty

Podľa Zákonníka práce, ustanovenia § 62, ods. 8, pokiaľ  zamestnanec nezotrvá počas plynutia výpovednej doby u zamestnávateľa, ten má právo na peňažnú náhradu najviac v sume, ktorá je súčinom priemerného mesačného zárobku tohto zamestnanca a dĺžky výpovednej doby. 

Zamestnávateľ voči vám môže uplatniť aj náhradu škody, či už úmyselnej alebo neúmyselnej, ktorá mu nedodržaním výpovednej doby vznikne. Čiže do úvahy by prichádzala aj náhrada ušlého zisku ako dôsledok nedodržania výpovednej lehoty.

Zamestnávateľ má okrem toho tiež právo zohľadniť vašu absenciu aj pri vypracovávaní pracovného posudku.

Dôkladne si pred výpoveďou naštudujte pracovnú zmluvu

Podmienkou uplatnenia peňažnej náhrady je dohoda o nej na začiatku pracovného, resp. ukotvenie tejto požiadavky v pracovnej zmluve. Je preto potrebné dôkladne si ju preštudovať. Totižto ak takáto dohoda nie je riadne zahrnutá v pracovnej zmluve, smola, zamestnávateľ nemá na peňažnú náhradu nárok.

Podľa novej právnej úpravy nie je postačujúce so zamestnancom dohodnúť jeho záväzok na náhradu peňažnej náhrady, ale je takisto potrebné stanoviť aj jej výšku, keďže Zákonník práce určuje len maximum.


Ďalšie kľúčové otázky zo Zákonníka práce súvisiace s ukončením pracovného pomeru, postupy a podmienky rieši i toto video.


Falošná práceneschopnosť

Mnoho zamestnancov rieši nemožnosť odchodu zo zamestnania pred uplynutím výpovednej lehoty vybavením práceneschopnosti. Pokiaľ však podceníte dodržiavanie liečebného režimu a zo strany Sociálnej poisťovne bude zistené jeho porušovanie, dôjde k strate nároku na výplatu nemocenského. Navyše vám hrozí i pokuta.

Dohoda spolu s výpoveďou ako najlepšie riešenie

Potrebujete pracovný pomer ukončiť čo najrýchlejšie? Skúste to formou dohody. Jej návrh zamestnávateľovi predložte v písomnej forme. Konkretizujte v nej deň skončenia pracovného pomeru. Dôvod uvádzať nemusíte. Spolu s dohodou predložte aj písomnú výpoveď, aby vám medzičasom plynula výpovedná doba. No a potom už len ostáva čakať, či toto riešenie váš zamestnávateľ akceptuje. Každopádne, skúsili ste to.

Výnimky kedy sa výpovednej lehote vyhnete

Na okamžité skončenie pracovného pomeru, bez povinnosti dodržať výpovednú lehotu, máte ako zamestnanec nárok len zo zákonom vymedzených dôvodov. Patria sem nasledovné tri:

  1. podľa lekárskeho posudku nemôžete ďalej vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia zdravia a zamestnávateľ vás ani do 15 dní od jeho predloženia nepreradil na inú, pre vás vhodnú prácu,
  2. zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu, jej náhradu, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo ich časť do 15 dní po uplynutí splatnosti,
  3. váš život alebo zdravie sú bezprostredne ohrozené.

Patríte k mladistvým zamestnancom? Potom spozornite. Máte právo na tzv. hodinovú výpoveď v prípade, ak pociťujete vážne riziko ohrozenia svojej morálky bez možnosti okamžitej nápravy.

A na záver najdôležitejšia informácia, ktorú by ste mali mať na zreteli v tejto situácii: Možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru vyprší po 1 mesiaci odo dňa, keď sa o dôvode dozviete. 

Máte nejaké ďalšie otázky v oblasti pracovného práva? Ocenili by ste odborné poradenstvo skúsených advokátov? Radi vám pomôžeme. Či už sa jedná o zmluvné vzťahy, sporovú agendu, inšpekciu a kontroly, alebo zamestnávanie cudzincov, náš tím je tu pre vás. V prípade záujmu neváhajte kontaktovať našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners prostredníctvom formuláru alebo e-mailom na office@hriadelheger.eu. Nájdeme to najlepšie riešenie pre vaše pracovnoprávne záležitosti.

Hodnotenie