Tak ako pre rôzne iné oblasti, aj pre šport je nevyhnutná právna regulácia. Táto významná oblasť súkromného i verejného života preto podlieha špeciálnym ustanoveniam. Pýtate sa akým? Poďme si bližšie posvietiť na práva i povinnosti športovcov prostredníctvom Zákona o športe a základných bodov v stanovách významných organizácii v tejto oblasti na Slovensku.

prava a povinnosti sportovcov

Športové právo

Zaraďuje sa súčasne medzi verejné i súkromné právo a jeho význam spočíva v dohľade nad správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií. Úlohou športového práva je poskytovať poradenstvo pre športovcov a trénerov. Konkrétne pri tvorbe dokumentácie súvisiacej so športovou činnosťou a uzatváraní zmlúv. 

Čo sa rozumie pod športovou činnosťou?

Vo všeobecnosti ju môžeme popísať ako fyzickú aktivitu športovcov pri aktívnej účasti na súťažiach vrátane prípravy na súťaže. Rovnako tak sem patrí aj organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu.

Koho sa týka športové právo?

Jeho právne normy upravujú šport, osoby v športe, právne vzťahy pri športovej činnosti, pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu, ako aj opatrenia proti negatívnym javom v športe. 

Za subjekty, resp. osoby v športe sa považujú:

 • športovec – subjekt, ktorý vykonáva šport ako profesionál, amatér alebo neorganizovaný športovec,
 • športový odborník – tréner a inštruktor športu, fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu alebo určenej predpismi športového zväzu,
 • športová organizácia – právnická osoba, ktorej predmetom je športová činnosť,
 • národná športová organizácia – Slovenský olympijský a športový výbor, Slovenský paralympijský výbor a iná športová organizácia uznaná ministerstvom školstva,
 • športová reprezentácia – účasť športového reprezentanta na významnej súťaži vrátane prípravy na túto súťaž podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom.

Zákon o športe

Práva a povinnosti športovcov definuje Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V platnosti je od roku 2016. Upravuje právne postavenie športovcov, trénerov i klubov.

Zmluvný vzťah medzi športovcom a organizáciou

Profesionálny športovec vykonáva športovú činnosť na základe Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu alebo ako SZČO.

Amatérsky športovec vykonáva športovú činnosť na základe Zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, prostredníctvom Zmluvy o príprave talentovaného športovca, ale i bez zmluvy.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

Uzatvára sa medzi profesionálnym športovcom a športovou organizáciou. V nej sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport pre danú športovú organizáciu. 

Dokument musí obsahovať názov a označenie Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Ďalej označenie zmluvných strán (športovec a športová organizácia) a ich podrobnú identifikáciu, určenie trvania zmluvy, vymedzenie druhu vykonávaného športu a začiatok jeho výkonu, mzdových podmienok, výmeru dovolenky a vlastnoručný podpis. Možno si dojednať aj rôzne fakultatívne podmienky (mlčanlivosť, sankcie, dĺžku výpovednej lehoty).

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Táto zmluva je na rozdiel od profesionálneho vykonávania športu bezodplatná. V prípade, ak je odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia než je minimálna mzda.

Zmluva môže byť uzatvorená iba na dobu určitú, najdlhšie na dva roky. Obligatórne obsahové náležitosti sú podobné ako v prípade Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.

Práva a povinnosti

Pred uzavretím zmluvy sú obe strany povinné navzájom sa informovať o právach, povinnostiach a závažných skutočnostiach. Na začiatok má športová organizácia právo vyžadovať od športovca absolvovanie lekárskej prehliadky, avšak na jej náklady. Takisto informácie o bezúhonnosti, zmluvných vzťahoch  s inou športovou organizáciou, ich trvaní a o zmluvnom vzťahu.

Športovec má povinnosť zúčastňovať sa na súťažiach a podujatiach určených športovou organizáciou, sústavne sa pripravovať, dodržiavať životosprávu v rozsahu dohodnutom so športovou organizáciou, či nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športe, ktorý vykonáva.

Športová organizácia má povinnosť zabezpečiť sústavnú prípravu športovca na súťaž, jeho účasť na súťaži pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou, vytvoriť vhodné podmienky na vykonávanie športu, vyplácať dohodnutú mzdu, umožniť reprezentáciu i zabezpečiť oddych a regeneráciu.

Sociálne poistenie a profesionálny športovec

Novela Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení od roku 2022 definuje Profesionálneho športovca ako zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Amatérsky športovec nedisponuje statusom zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

Najväčšie športové organizácie na Slovensku

V našom štáte hrajú aktuálne prím z hľadiska významnosti nasledovné športové organizácie s vlastnými internými pravidlami pre svojich členov:

 • Slovenský futbalový zväz (SFZ),
 • Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH),
 • Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV),
 • Slovenský atletický zväz (SAZ),
 • Slovenský zväz hádzanej (SZH),
 • Slovenský zväz cyklistiky (SZC),
 • Slovenský zväz plávania (SZP),
 • Slovenský zväz vodného slalomu (SZVS).

Tie sa vo svojich stanovách zaväzujú k vykonávaniu nasledovného: reprezentovať záujmy daného športu v spoločnosti, podporovať infraštruktúru športovej výstavby, zastupovať a chrániť športovcov vo vzťahu k orgánom verejnej správy i medzinárodným športovým organizáciám, eliminovať diskriminačné praktiky, viesť zoznam talentovaných športovcov a pravidelne doň zaraďovať členov, starať sa o edukáciu športových odborníkov.

Na strane športovcov si organizácie zakladajú na slušnosti, zodpovednosti a princípe fair play súťaženia. Pričom pri závažnom disciplinárnom konaní majú právo previnilca vylúčiť. Ten môže o návrate pomýšľať až o niekoľko rokov, napríklad v prípade Slovenského atletického zväzu je to päť.

Športové právo je veľmi špecifická oblasť, v ktorom je nie vždy ľahké sa zorientovať. Potrebujete ako klub, asociácia alebo tréner poradiť v tejto oblasti? Zišiel by sa vám niekto, kto by vám trochu viac ozrejmil túto súčasne verejnú i súkromnú oblasť práva? Advokátska kancelária Hriadel-Heger & Partners je vám k dispozícii. Pomôžeme vám s právnym servisom, zastúpime vás, kde bude potreba a mnoho iného.

Hodnotenie