Chystáte sa ako športovec či klub osloviť sponzora? Alebo stojíte na tej druhej strane a zamýšľate sa, za akých podmienok pristúpiť k partnerstvu? Zaujíma vás, ako by mala vyzerať zmluva o sponzorstve v športe a čo by obom stranám mala zabezpečiť? Posvietime si na to z hľadiska športového i daňového práva. Priblížime aktuálnu legislatívu, práva, povinnosti, benefity.

sponzoring v sporte

Základné definície

Sponzor

Sponzor je osoba alebo spoločnosť, ktorá za protihodnotu poskytuje určitý typ podpory pre osobu, organizáciu, podujatie či aktivitu. Najčastejšie formou finančných prostriedkov za reklamu alebo reklamný priestor. 

Športový sponzoring

Ide o formu obchodnej dohody, pri ktorej sa sponzor zaväzuje investovať finančné prostriedky alebo produkty do športového klubu, tímu či jednotlivca, výmenou za reklamu a propagáciu svojich produktov, služieb či značky celkovo. Sponzoring v športe môžeme chápať aj ako marketing firiem vplývajúci na ich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom športu.

Prínosy pre obe strany 

Sponzoring netreba brať ako dobročinnú akciu, sponzor za ňu očakáva komerčnú protihodnotu. Takéto partnerstvo by malo prinášať úžitok obom zúčastneným stranám.

Športovcom pokrytie ich výdavkov na tréningy, súťaže, regeneráciu. Sponzorom zvýšenie povedomia o značke, nárast záujmu o nákup produktov či služieb. 

Sponzoring a zákon

Do roku 2016 boli v dôsledku neexistencie osobitného zmluvného typu, sponzorské zmluvy uzatvárané ako nepomenované (inominátne) kontrakty podľa § 51 Občianskeho zákonníka, resp. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Sponzoring často tiež splýval s reklamou alebo darovaním, používala sa zmluva o reklame… Našťastie, dnes už máme nový zmluvný typ vytvorený špeciálne pre túto oblasť.

Sponzoring v športe sa podľa zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzťahuje výlučne na športovú oblasť a má presne vymedzené náležitosti a definície.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Žiadosť o poskytnutie sponzorského môže podať:

 • športovec,
 • športový odborník (tréner alebo inštruktor športu),
 • športová organizácia,

pričom platí, že žiadateľ musí byť členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

K žiadosti treba predložiť nasledovné prílohy:

 • výpis z informačného systému športu o spôsobilosti žiadateľa byť prijímateľom verejných prostriedkov/tlačená verzia zobrazenia webovej stránky sponzorovaného so zverejnenými údajmi podľa zákona o športe,
 • potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu,
 • potvrdenie o statuse športovca podľa § 4 a § 29 zákona o športe vydané príslušným národným športovým zväzom, národnou športovou organizáciou alebo medzinárodnou športovou organizáciou.

Ďalšie podmienky

 • vlastné webové sídlo žiadateľa;
 • náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10 percent hodnoty sponzorského;
 • sponzorovaný je povinný uviesť a preukázať sponzorovi spôsob použitia sponzorského, pričom to je účelovo viazané a právnou úpravou obmedzené;
 • použitie platieb má pod dohľadom okrem sponzora aj hlavný kontrolór športu (transparentný účet, faktúry, bankové výpisy o úhrade).

Zmluva o sponzoringu v športe

Hoci na Slovensku sa v oblasti športu nehľadajú sponzori ľahko, profesionalita a znalosť právnických náležitostí môžu pomôcť pohnúť veci. Pokiaľ za potenciálnym sponzorom prídete s ponukou zmluvy o sponzoringu a zároveň budete mať jasno v športovom marketingu, máte väčšie šance.


Inšpirovať sa pri jej tvorbe môžete na základe tých zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.


Základné náležitosti zmluvy o sponzoringu v športe

Zmluva o sponzorstve v športe sa uzatvára v písomnej forme a musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • identifikačné údaje zmluvných strán,
 • obdobie trvania zmluvy, najviac do konca štvrtého roka nasledujúceho tom, v ktorom bola sponzorovanému poskytnutá prvá časť sponzorského,
 • spôsob zániku zmluvy,
 • účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia a použitia,
 • podmienky, ktoré musí sponzorovaný splniť na poskytnutie sponzorského.

Súčasťou zmluvy o sponzorstve v športe je čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu sponzora o tom, že: 

 • sponzor má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • voči sponzorovi nie je vedené konkurzné konanie, sponzor nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Zmluvu o sponzorstve v športe, jej zmeny a doplnenia zverejní sponzorovaný najneskôr do 30 dní odo dňa jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Ďalší obsah zmluvy o sponzoringu v športe

Sponzor sa zaväzuje za účelom podpory športovej činnosti sponzorovaného a tým aj podpory rozvoja športu poskytnúť sponzorovanému priame či peňažné alebo nepeňažné plnenie (sponzorské). Sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou a umožniť sponzorovi spájať jeho označenia so sponzorovaným. 

Sponzorovaný môže uvádzať názov alebo obchodné meno, sídlo, logo sponzora alebo logo jeho výrobku v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté. 

Sponzorovaný je povinný priebežne zverejňovať / poskytovať informácie o spôsobe použitia sponzorského, pričom sponzor je oprávnený od zmluvy odstúpiť a sponzorovaný je povinný vrátiť mu sumu, ak sa prostriedky čerpajú v rozpore s dohodnutým účelom. Rovnako tak aj v prípade, ak sponzorské nebolo použité do konca dohodnutého obdobia. 

5/5 - (1)