Aké hlavné faktory negatívne vplývajú na šport v slovenských podmienkach? Jednoznačne sem zaraďujeme divácke násilie, doping a match-fixing. Je nepopierateľné, že v posledných rokoch sa rozmáhajú. Ako ich máme ošetrené z hľadiska športového a trestného práva na slovenskej i európskej úrovni? Poďme si na ne detailnejšie posvietiť.

sportove nasilie

1. Divácke násilie

Definícia diváckeho násilia

V podmienkach Slovenskej republiky je definované ako hromadné fyzické agresívne aktivity súvisiace so spoločenským podujatím, ktoré spôsobujú fyzickú ujmu na zdraví, škodu na majetku alebo narúšajú verejný poriadok. Ide o negatívny fenomén významne narúšajúci verejný poriadok i celú spoločnosť. Na jednej strane divácke násilie sa často vníma len ako fyzická ujma na zdraví osoby. Na druhej strane je však spojené aj s poškodzovaním majetku. 

Miesta a dôvody vzniku diváckeho násilia

Ujma na zdraví a poškodzovanie majetku nevzniká len na športoviskách. Rovnako tak v reštauračných zariadeniach, na parkoviská, verejných priestranstvách či na zastávkach hromadnej dopravy. 

Forma diváckeho násilia je úzko spätá s prostredím, kde vzniká. Azda najproblémovejšou je skupina radikálnych futbalových fanúšikov, tzv. športových chuligánov. Z roka na rok má stúpajúcu tendenciu. Rizikový býva už len ich samotný príchod a odchod zo štadiónov. 

Čo sa týka príčin, k hlavným patria:

  • snaha ovplyvniť výsledok športového diania, 
  • konanie pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

2. Doping

Definícia dopingu

Za dopingové látky v športe sa považujú také zvyšujúce výkonnosť nelegálnym spôsobom, slúžiace na zvýšenie schopnosti koncentrácie, zrýchlenie regenerácie, potlačenie pocitu únavy, hladu a bolesti či zvýšenie agresivity. Patria sem stimulanty, narkotiká, anabolické steroidy, látky s antiestrogénnou aktivitou, diuretiká, peptidy a glykoproteínové hormóny, krvný doping. Ich detailný zoznam každoročne vydáva Svetová antidopingová agentúra (WADA). 

Dohovor proti dopingu, ktorý pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. júlom 1993, definuje pojem doping v športe ako predpisovanie a užívanie farmakologických druhov dopingových látok alebo používanie dopingových metód u športovcov pravidelne sa zúčastňujúcich na organizovanej športovej činnosti. 

Formy dopingu

Vo všeobecnosti môže byť doping v športe vedomý (športovec si je vedomý situácie a všetkých rizík) alebo nevedomý (športovcovi sú zakázané látky podávané a zabezpečované jeho trénerom/klubom bez jeho znalosti). Ďalej medzi najčastejšie formy patria nasledovné:

  • podávanie anabolických látok mládeži,
  • ublíženie na zdraví v súvislosti s používaním dopingu,
  • nedovolená výroba a držba dopingovej látky,
  • šírenie toxikománie.

3. Manipulácia výsledkov športových podujatí

Definícia manipulácie v športe

Ide o pokus ovplyvniť výsledok športového podujatia s cieľom získať nečestnú výhodu alebo finančný zisk, resp. nečestné ovplyvňovanie výsledkov športových zápasov / súťaží (angl. match fixing). Táto nelegálna prax má vážne dôsledky pre dôveryhodnosť a integritu športu. Manipulácia výsledkov športových podujatí je na Slovensku i vo väčšine krajín nezákonná. Organizácie ako sú Svetová antidopingová agentúra (WADA) a Medzinárodný olympijský výbor (MOV) sa snažia bojovať proti manipulácii v športe a zabezpečovať čestné a spravodlivé podmienky pre všetkých účastníkov.

Spôsoby manipulácie výsledkov športových podujatí

Stávkovanie: sťaženie výsledkov športových podujatí uzatvorením nelegálnych stávok na výsledok zápasu alebo iného športového podujatia (aj hráčmi alebo členmi tímu).

Podplácanie hráčov alebo rozhodcov: alebo iných osôb, ktoré majú vplyv na priebeh hry, v prospech jedného tímu alebo hráča.

Falošné zranenia alebo nespravodlivé diskvalifikácie s cieľom ovplyvniť hru / súťaž v svoj prospech.

Zneužívanie informačných kanálov: o tíme alebo hráčoch a ich následné zverejnenie.


Zaujímajú vás aktuálne najčastejšie zistenia a nedostatky, čo sa týka slovenského športu? Aký bol stav na sklonku roka 2022? Pozrite si video z pohľadu hlavnej kontrolórky športu:

NŠC stream – Národné športové centrum (narodnesportovecentrum.sk)


Opatrenia v legislatíve

Športové právo

Toto odvetvie práva okrem iného zavádza aj konkrétne opatrenia proti negatívnym javom v športe. Napríklad zo Zákona č. 440/2015 Z. z. o športe majú športové organizácie na Slovensku povinnosť zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí. Takisto upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena ako závažné disciplinárne previnenia. V neposlednom rade zabezpečiť vo svojej pôsobnosti vzdelávanie v oblasti boja proti dopingu.

Trestné právo

Trestné právo a trestné sankcie pre tieto negatívne javy sa líšia v závislosti od krajiny a miestnych zákonov. Športové organizácie, ako je Medzinárodný olympijský výbor (MOV) alebo Medzinárodná futbalová federácia (FIFA), tiež majú svoje vlastné pravidlá a sankcie na potrestanie hráčov, ktorí sa dopúšťajú nedovolených činov v rámci ich športu. Tieto organizácie môžu napríklad suspendovať hráčov, tímy alebo organizácie, ktoré sa dopustili nešportového správania. Slovenské trestné právo má svoje vlastné ustanovenia a tresty pre nasledovné činy: násilie a fyzické útoky, výtržníctvo, diskrimináciu, podplácanie a uplácanie (športová korupcia), podvod a falšovanie. Postihy môžu byť rôzne. V Trestnom zákone sa uvádza napríklad zákaz účasti na športových podujatiach v rozsahu určenom v rozhodnutí súdu. Posledná novela umožnila lepšie vymedzenie trestnej činnosti v podobe manipulácie športových súťaží i sprísnenie trestov. 

Okrem toho existujú medzinárodné organizácie a dohody, ktoré koordinujú a monitorujú boj proti dopingu, korupcii, násiliu a iným negatívnym javom v športe. Napríklad Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe, Európsky dohovor o násilí a neviazanosti divákov, Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží.

Potrebujete pomôcť v oblasti športového či trestného práva? Poskytujeme komplexné právne poradenstvo a servis, zastupovanie a právnu pomoc pre športovcov, trénerov, klubov a ostatných členov realizačného tímu pri riešení sporov súvisiacich so športovou činnosťou a v súdnych, správnych, arbitrážnych konaniach a v sporoch súvisiacich so športovou činnosťou. Náš tím advokátskej kancelárie Hriadel-Heger & Partners je tu pre vás.

Hodnotenie