Športovým právom a organizovaním verejných športových podujatí sa u nás zaoberá zákon č. 1/2014 Z. z. s rovnomenným názvom. Čo nového prinášajú jeho aktuálne novely z rokov 2022 a 2023? Aké sú aktuálne povinnosti a možnosti organizátora? Na čo nezabudnúť a ktorým komplikáciám sa viete pri príprave športových podujatí vyvarovať?

organizovanie verejnych sportovych podujati

Definícia športového podujatia z pohľadu legislatívy

Verejným športovým podujatím sa v zmysle športového práva rozumie súťaž, stretnutie, turnaj, preteky, turistické podujatie alebo iné podujatie spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou fyzických osôb v oblasti športu.

Vyčleňujú sa medzinárodné podujatia s účasťou športovcov z viacerých štátov. Ďalej podujatia s osobitným režimom – v prípade najvyšších súťaží vo futbale alebo hokeji, či také kde sa predpokladá viac než 4 000 divákov. 

Čím všetkým sa zaoberá zákon o športe?

Tento zákon upravuje podmienky organizovania verejného športového podujatia na Slovensku, oprávnenia a povinnosti organizátora podujatia, činnosť, oprávnenia a povinnosti člena usporiadateľskej služby, úlohy obce a Policajného zboru, povinnosti a zákazy pre účastníka podujatia, podmienky na zaistenie bezpečnosti ochrany a služieb na podujatí, zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

Novela zákona o športe 2022

Posledná schválená novela z 5. mája 2022 priniesla niekoľko nových opatrení, najmä čo sa týka bezpečnosti a ochrany, tiež vylúčenia rizikových osôb a zlepšovania komfortu a služieb. Medzi najdôležitejšie zmeny, schválené novelou zákona, patria napríklad nasledovné:

  1. Pri malých podujatiach nie je potrebné zabezpečiť usporiadateľskú službu, ďalej ani efektívny systém zvukového či obrazového alebo iného spojenia s účastníkmi podujatia, označiť usporiadateľov a uzavrieť dejisko podujatia.
  2. Lehota na oznámenie podujatia v obci sa upravila  z 30 na 15 dní. V súvislosti s tým sa posunula i lehota na zverejnenie oznámenie o konaní podujatia, a to na 7 dní.
  3.  Organizátorovi podujatia pribudli nasledovné nové povinnosti:
  • označiť miesta zdravotnej pomoci na situačnom pláne miesta konania podujatia,
  • zabezpečiť pre dobrovoľníkov reflexné vesty alebo rovnošaty,
  • zabezpečiť asistenciu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou v priestoroch športoviska,
  • získavať a uchovávať údaje o divákovi na účel vystavenia vstupenky, a to po dobu 30 dní odo dňa skončenia podujatia,
  • viesť zoznam členov usporiadateľskej a strážnej služby pre potreby identifikácie,
  • poskytnúť bezodkladne Policajnému zboru na vyžiadanie tieto zoznamy na účely dokumentovania a objasňovania zistených protiprávnych konaní.
  1. Zriadenie najmenej dvoch miest zdravotnej starostlivosti na dejisku športového podujatia, na ktorom sa predpokladá účasť 4 000 a viac divákov. Pri ostatných menších podujatiach musí byť na účel ochrany bezpečnosti a zdravia divákov zriadené najmenej jedno miesto zdravotnej pomoci so zdravotníckym pracovníkom.

Viac informácii o novele z roku 2022 sa dočítate na tejto stránke.


Novela zákona o športe 2023

Ďalšia novela zákona, navrhovaná od januára 2023, ktorá je aktuálne stále v procese pripomienkovania, má za cieľ zjednodušiť a sprehľadniť zákon o športe, znížiť byrokraciu a zákonné zväzovanie činnosti športových organizácií. Navrhuje vytvoriť motivačné nástroje pre súkromný sektor na zefektívnenie sponzoringu. Zaoberá sa tiež problematikou organizácie medzinárodných súťaží na Slovensku, pri ktorých chýba premyslenejší systému podpory a koncepcia. A to z dôvodov, že veľké medzinárodné podujatia so sebou prinášajú aj kvalitnejšiu športovú infraštruktúru, moderné zariadenia a pomôcky, v neposlednom rade lákajú aj nových partnerov. 


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient


Viac informácii ohľadom najnovšej novely zákona o športe si môžete pozrieť v tomto dokumente.


Najčastejšie otázky ohľadom organizácie športových podujatí

Kto môže byť organizátorom?

Organizátorom športového podujatia môže byť právnická alebo fyzická osoba, prípadne tiež obec.

Kde sa môže konať podujatie?

Môže ísť o štadióny, športové haly, ale i ulice a parky, prípadne lesy. Je tu však potrebné mať vybavené potrebné povolenia od miestnych úradov a organizácií, taktiež  zabezpečiť primerané zázemie pre účastníkov a divákov. 

Čo treba mať splnené?

Okrem už spomínaných povolení a schválení, zázemia, treba pri organizovaní športových podujatí myslieť aj na zabezpečenie vybavenia, bezpečnostné opatrenia a núdzový plán, efektívny registračný systém, zabezpečenie personálu, marketing a propagáciu, udržiavanie komunikácie.

Aké sú najväčšie riziká pri organizovaní verejných športových podujatí?

Pravdepodobne najväčším strašiakom sú vážne zdravotné problémy, zranenia, nehody až smrť účastníkov športových podujatí. Potom sú tu bezpečnostné riziká ako napríklad na Slovensku dosť častý vandalizmus na štadiónoch. Takisto je potrebné priebežne sledovať aj počasie a v prípade extrémnych podmienok podujatie radšej zrušiť. Často sa vyskytnú aj organizačné problémy (nesprávna koordinácia, chybné plánovanie, nedostatočná komunikácia) a ťažkosti s verejnosťou, dopravné zápchy či problémy s parkovaním.


Viac o organizovaní športových podujatí na Slovensku sa dočítate v zákone o športe online.


Potrebujete poradiť v oblasti športového práva? Nielen pri organizácii športového podujatia, ale napríklad aj pri tvorbe potrebnej dokumentácie či uzatváraní zmlúv? Obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Poskytneme vám komplexné služby k vašej spokojnosti.

Hodnotenie