Chystáte sa vstúpiť na trh v oblasti energetiky? Overte si najprv, či sa dostatočne orientujete v právach a povinnostiach. V skratke vám zhrnieme, čo všetko obnáša podnikanie v energetike na Slovensku. Ako získať povolenie na vykonávanie danej činnosti a ktoré podmienky treba spĺňať? A čím sa zaoberá právo v oblasti energetiky na Slovensku? Spravte si lepší prehľad pre dobro vášho podnikania.

Subjekty v oblasti energetiky

Medzi subjekty v tejto oblasti patria výrobcovia a distribútori elektriny, plynu a tepla, prevádzkovatelia prenosových sústav a podobne. Môže ísť o jednotlivcov, súkromné alebo štátne firmy či organizácie. Slovenská legislatíva upravuje aj práva a povinnosti osôb, ktoré môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike – spotrebitelia. Takisto zahŕňa štátne orgány fungujúce ako kontrola subjektov podnikajúcich v energetike. 

Najnovšie na základe európskej legislatívy a v súvislosti s používaním nových technológií už rozlišujeme aj tzv. prosumerov. Ide o odberateľov nielen spotrebúvajúcich energiu, ale aj vyrábajúcich. Evidujeme ich najmä v oblasti zelenej energie a obnoviteľných zdrojov (napríklad vlastníci fotovoltiky, fyzickej batérie, softvérov).

podnikanie v energetike

Kto môže podnikať v oblasti energetiky na Slovensku?

Aktuálna príručka Úradu pre reguláciu sieťových odvetví informuje nasledovne: Podnikanie v energetike je možné len na základe:

 1. povolenia na výkon podnikateľskej činnosti v energetike výroba, uskladňovanie, prenos, distribúcia, agregácia a dodávka elektriny; činnosť organizátora krátkodobého trhu s elektrinou; výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu; prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy; prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob či na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka; činnosť výkupcu elektriny, 

alebo

 1. potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny či zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane; výroba a dodávka plynu z biomasy alebo bioplynu; predaj stlačeného ZP určeného na pohon motorových vozidiel; preprava vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách alebo určeného na pohon motorových vozidiel, vrátane plnenia nádrže motorového vozidla s výnimkou plnenia tlakových nádob; preprava skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách; činnosti podľa § 4 ods. 2 a ods. 5 okrem výroby a uskladňovania v zariadení s výkonom do 11 kW.

Tieto povolenia vydáva Úrad pre reguláciu sieťových odvetví právnickým a fyzickým osobám po splnení zákonom ustanovených podmienok. A to na jednu alebo na viac činností, na dobu neurčitú, ak zainteresovaný nežiada inak. Povolenie na podnikanie v energetike sa vydáva na základe písomnej žiadosti.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Podmienky na vydanie povolenia na výkon podnikateľskej činnosti v energetike

 • vek minimálne 21 rokov,
 • právna a odborná spôsobilosť, 
 • bezúhonnosť,
 • pobyt na území Slovenskej republiky,
 • preukázanie technických predpokladov na vykonávanie činností,
 • určenie zodpovedného zástupcu (zodpovedá za odborné vykonávanie povolenej činnosti).

Potrebujete získať alebo si obnoviť osvedčenie o odbornej spôsobilosti? Naštudujte si detailnejšie informácie na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.


Zákon o energetike v skratke

Podmienky na podnikanie v energetike upravuje Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike. Ide o základnú právnu normu pre trh s energiami v Slovenskej republike. Definuje subjekty, práva a povinnosti. Zaoberá sa prístupom na energetický trh, právami a povinnosťami jeho účastníkov, opatreniami na zabezpečenie bezpečnosti dodávky elektriny a plynu a fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom. Ďalej právami a povinnosťami osôb, ktoré môžu byť dotknuté účastníkmi trhu v energetike. Taktiež výkonom štátnej správy, štátneho dozoru a kontroly nad podnikaním v energetike.

Energetikou sa rozumie elektroenergetika, plynárenstvo, preprava pohonných látok alebo ropy potrubím, plnenie tlakových nádob so skvapalneným plynným uhľovodíkom a rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Práva a povinnosti subjektov v oblasti energetiky

S povolením na podnikanie v energetike prichádzajú viaceré povinnosti, ktoré musí daná právnická alebo fyzická osoba dodržiavať. Je užitočné aspoň v skratke ich ovládať. No okrem povinností by ste mali poznať aj práva v oblasti energetiky. Vyberáme tie najdôležitejšie:

Práva

 • Vstupovať a vchádzať na cudzie pozemky, do cudzích objektov a zariadení v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti,
 • odstraňovať a okliesňovať stromy či iné porasty, ohrozujúce bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení, prípadne ich upravovať,
 • zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej a distribučnej sústavy, plynovody a podobne,
 • vykonávať na cudzích nehnuteľnostiach povolenú činnosť na elektroenergetických alebo plynárenských zariadeniach, potrebných na zabezpečenie prevádzky sústavy či siete.

Povinnosti

 • Poskytovať Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky informácie nevyhnutné na výkon štátnej správy,
 • umožniť osobám povereným orgánom vykonávajúcim štátnu správu vstup do objektov, v ktorých sa vykonáva povolená činnosť,
 • zabezpečiť, aby práce spojené s výkonom povolenej činnosti vyžadujúce odbornú spôsobilosť vykonávali len odborne spôsobilé osoby,
 • zabezpečiť, aby technické zariadenia používané na výkon povolenej činnosti spĺňali požiadavky na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
 • dodržovať environmentálne štandardy a normy, minimalizovať emisie skleníkových plynov, správne nakladať s odpadmi, disponovať preventívnymi opatreniami voči haváriám alebo únikom. 

Na osoby vykonávajúce činnosti v oblasti energetiky sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, čo znamená, že sú povinné v lehote do 30 dní oznámiť úradu začiatok, ukončenie i akékoľvek zmeny v podnikaní.


Viac z energetickej legislatívy si môžete pozrieť na webe Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.


Potrebujete poradiť v oblasti energetiky? Zišla by sa vám pravidelná pomoc v právnych otázkach? Obráťte sa na našu advokátsku kancelária Hriadel-Heger & Partners. Spoločne vyriešime komplikácie týkajúce sa napríklad štátnej podpory obnoviteľných zdrojov, štruktúrovaní transakcií, vypracujeme stanoviská pre úrady i klientov… Neváhajte nás kontaktovať a odľahčite si vaše podnikanie v energetike. Naše služby oceníte.

Hodnotenie