Doping v športe je závažným problémom narúšajúcim základné princípy fair play. Je v rozpore nielen s etickými a morálnymi princípmi, ale zasahuje aj do roviny právnej. I keď na Slovensku doping nemá takú „tradíciu” ako v Rusku či v Číne, napriek tomu niektoré športové zväzy vyjadrujú veľmi ľahostajný postoj k dopovaniu. Napríklad v prípade silových športov sa stretávame aj na súťažiach s prehliadaním mnohých zakázaných látok. Čo na to zákon a športové právo?

XjklyK4NWhVn f22sg9 sKdaI5VdfbWaCOB4kIomuj09m0nZVOMHtcpl7tegz9iPwqu9ZeYyKNtK7njLoyhe75nsqu8FufoyDP0AK K31r5rAw6F9X2uxeha6Z1t4WeH0vcDfQu4hZaZniRP ezP4Wc

Zdroj foto: Pixabay.com

Antidopingové opatrenia vo svete

Významným krokom v oblasti športového práva a dopingu na medzinárodnej úrovni s cieľom eliminovať tento neduh bolo prijatie Dohovoru proti dopingu v roku 1989 (dohovor Rady Európy č. 135) a Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe z roku 2005 (dohovor OSN).

V roku 1999 vznikla Svetová antidopingová organizácia (WADA) a následne aj jej Svetový antidopingový kódex, zahŕňajúci najdôležitejšie pravidlá antidopingu, uznávaný viac než 660 športovými organizáciami. 

Doping a jeho zastúpenie v legislatíve SR

Na Slovensku sa dopingom zaoberá Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe, účinný od 1. januára 2016.  V rámci neho sa uložili povinnosti pre orgány národných športových zväzov, najmä čo sa týka disciplinárnych konaní v prípade porušenia antidopingových pravidiel a optimalizovalo sa postavenie Antidopingovej agentúry SR.

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe vymedzuje organizačnú štruktúru a právomoci Antidopingovej agentúry SR a postavenie dopingových komisárov, vymenúva porušenie antidopingových pravidiel, a v procesnoprávnej rovine sa zaoberá takými právnymi otázkami, ako je napríklad priebeh dopingovej kontroly, alebo konanie vo veci porušenia antidopingových zásad.

Antidopingová agentúra SR

Ide o samostatný právny subjekt vo forme štátnej príspevkovej organizácie, zriadený pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 1. januára 2009. Cieľom Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky je chrániť identitu športu ako fenomenálnej ľudskej aktivity, napomáhať právu športovcov zúčastňovať sa športu bez dopingu a tým propagovať zdravie, spravodlivosť a rovnosť možností pre všetkých. 

Antidopingové pravidlá

Vychádzajú z Medzinárodného dohovoru proti dopingu v športe a ich porušením sa rozumie nasledovné:

  • prítomnosť dopingovej látky, alebo jej metabolitov, či indikátorov v telesnej vzorke športovca,
  • použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky či zakázanej metódy,
  • odmietnutie podrobenia sa odberu vzorky bez náležitého odôvodnenia,
  • porušenie príslušných pravidiel týkajúcich sa dostupnosti športovca na testovanie mimo súťaže,
  • podvádzanie alebo pokus o podvádzanie v priebehu ktorejkoľvek časti dopingovej kontroly,
  • držba zakázanej látky alebo použitie zakázanej metódy,
  • nezákonné obchodovanie s akoukoľvek dopingovou látkou alebo metódou,
  • podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky či metódy ktorémukoľvek športovcovi, prípadne podporovanie, podnecovanie, napomáhanie, navádzanie, zatajovanie skutočnosti či iná spoluvina.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Dopingová kontrola na Slovensku

Zisťuje sa ňou použitie zakázaných látok a/alebo metód v tele športovca. Postup je v športovo-technickej rovine vyjadrený Svetovým antidopingovým Kódexom WADA a jeho Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie, takisto stanovený Zákonom č. 440/2015 o organizácii a podpore športu. Vykonáva sa prostredníctvom odberu vzorky moču alebo krvi.

O vykonaní súťažnej alebo mimosúťažnej dopingovej kontroly na Slovensku rozhoduje s výhradnou právomocou Antidopingová agentúra SR v súlade s národným antidopingovým programom. Podnetom býva žiadosť národného športového zväzu alebo medzinárodnej športovej federácie, prípadne vlastné rozhodnutie. V prípade vyžiadanej súťažnej dopingovej kontroly je táto hradená organizátorom podujatia v plnom rozsahu ako platená služba.


Nedávno Národné športové centrum v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR zorganizovalo konferenciu s názvom Nahlas o dopingu. Bola tvorená prednáškami zo sveta športu, venovala sa témam ako génový doping, biologický pas, kto a prečo sa testuje, ako prebieha analýza vzoriek v praxi… Jej záznam si môžete pozrieť na tomto linku.


Zoznam zakázaných látok v športe

Keďže sa dosť často mení, je pre profesionálnych športovcov a ich trénerov nevyhnutné sledovať jeho aktualizácie, aby nepodcenili niektoré výživové suplementy. Zoznam zakázaných látok každoročne aktualizuje Svetová antidopingová agentúra s účinnosťou k 1. januáru nasledujúceho roka. Jeho aktuálne znenie v slovenskej i anglickej verzii nájdete na webe Antidoping.sk.

Tresty za doping na Slovensku

Športovec môže byť potrestaný nielen za dôkaz dopingu vo vzorke alebo odmietnutie dopingovej kontroly, ale takisto aj za distribúciu, predaj, navádzanie, napomáhanie a iné činnosti spojené s dopingom. Trest sa udeľuje v rozsahu od napomenutia až po doživotný zákaz športovej činnosti. Ak športovec poruší antidopingové pravidlá prvýkrát, hrozí mu trest zákazu športovej činnosti až na štyri roky. Rovnaký postih mu hrozí, ak nespolupracuje pri dopingovej kontrole, úmyselne ju narúša, alebo sa jej vyhýba. 

Drogy ako marihuana, kokaín, či amfetamín sú pre športovcov počas súťaže zakázané a uvedené v zozname zakázaných látok a metód WADA. Keďže sa z tela vyplavujú dlhší čas, bývajú problematické. Čo sa týka alkoholu, ten môže byť zakázaný športovou federáciou alebo priamo usporiadateľom súťaže.
Športové právo je veľmi špecifická oblasť práva, ktorá patrí medzi súkromné aj verejné právo. Zaoberá sa správnym fungovaním a pôsobnosťou športových klubov a asociácií, poskytovaním poradenstva pre športovcov a trénerov. Nie ste v tejto oblasti úplne doma a zišla by sa vám odborná pomoc? Obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Poskytneme vám komplexné služby vrátane právneho servisu, poradenstva, zastupovania a právnej pomoci pre športovcov, trénerov i kluby.

Hodnotenie