Na rozdiel od dohody ide pri výpovedi o jednostranný právny úkon, pri ktorom sa nevyžaduje súhlas druhej strany. Platí to rovnako pri výpovedi zo strany zamestnanca, ako i zamestnávateľa. Aké náležitosti musia byť naplnené, aby bolo možné ukončiť pracovný pomer zákonne? A čo dôvody na výpoveď zo strany zamestnávateľa, aby bola platná? V tomto prípade bývajú striktnejšie. Zamestnávateľ sa totižto musí presne riadiť Zákonníkom práce.

dovod vypovede

Pozor na platnosť výpovede

Na to, aby bola výpoveď zo strany zamestnávateľa platná, musí mať písomnú formu a následne úspešne doručená druhej strane, resp. osobne odovzdaná do vlastných rúk na pracovisku alebo prostredníctvom doporučenej zásielky na adresu zamestnanca. Takisto, zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď bezdôvodne. Môže tak urobiť len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce (§ 63). 

Relevantné dôvody na výpoveď zo strany zamestnávateľa

Kedy áno

Na základe predchádzajúceho zmieneného je potrebné, aby bol naplnený jeden z výpovedných dôvodov. Tie musí zamestnávateľ konkretizovať tak, aby bolo možné jednoznačne určiť, prečo zamestnanec výpoveď dostal.  Patria sem nasledovné:

  • organizačné – zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje či premiestňuje a zamestnanec sa pre neho stane nadbytočným (avšak v tomto prípade zamestnávateľ nesmie počas nasledujúcich dvoch mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a po skončení pracovného pomeru na toto pracovné miesto prijať iného pracovníka), prípadne zamestnanec nesúhlasí so zmenami;
  • osobné – zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu podľa lekárskeho posudku, nesmie ju vykonávať pre chorobu z povolania či pre ohrozenie touto chorobou,  alebo prestal spĺňať predpoklady na výkon dohodnutej práce, prípadne dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu a ďalej už nemôže vykonávať prácu, nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne neúspešne vyzval na odstránenie nedostatkov, dovŕšil 65 rokov a vek s prislúchajúcim nárokom na starobný dôchodok;
  • disciplinárne – zamestnanec porušil pracovnú disciplínu (napr. požitie alkoholu na pracovisku) alebo bol v predchádzajúcich 6 mesiacoch opakovane upozorňovaný na prestupky, prípadne viac nespĺňa požiadavky na výkon dohodnutej práce (napríklad stratil vodičské oprávnenie). Tu je však potrebné upozorniť, že z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa o dôvode výpovede dozvedel. Taktiež by mu mal umožniť vyjadriť sa k problému.

Konkrétnejšie rozpísanie všetkých zákonných dôvodov na výpoveď zo strany zamestnávateľa nájdete na tomto linku.JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Kedy nie

Výpoveď zo strany zamestnávateľa bude neplatná v prípadoch, ak neobsahuje jeden z predchádzajúcich dôvodov. Takisto pokiaľ zastihne zamestnanca v ochrannej dobe alebo so zdravotným postihnutím bez predchádzajúceho súhlasu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pozor tiež na prerokovanie so zástupcami zamestnancov a pracovníkov, ktorí sú chránení podľa zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (potrebný súhlas Úradu na ochranu oznamovateľovi protispoločenskej činnosti). Podľa pracovného práva zamestnávateľ nesmie dať výpoveď ani zamestnancovi v ochrannej dobe (dočasná práceneschopnosť, tehotenstvo, materská alebo rodičovská dovolenka, povolanie na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie, dobrovoľná vojenská príprava, dlhodobé uvoľnenie na výkon verejnej funkcie.


Potrebný vzor výpovede zo strany zamestnávateľa, či už z organizačných, osobných alebo disciplinárnych dôvodov, nájdete na tomto linku.


Nárok na odstupné pri výpovedi

V prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa a dohodou zamestnancovi pracovné právo priznáva nárok na odstupné. Avšak len v určitých prípadoch a to:

  • nadbytočnosť zamestnanca,
  • rušenie alebo presun zamestnávateľa, 
  • strata zdravotnej spôsobilosti vykonávať prácu,
  • pracovný úraz alebo choroba z povolania, 
  • dosiahnutie najvyššej prípustnej expozície.

No nie je vylúčené, aby zamestnávateľ poskytol zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch. Ide však už len o prejav jeho dobrej vôle nad rámec zákona. 

Potrebujete u vás vo firme pomôcť s pracovným právom? Máte otázky nielen ohľadom zákonného ukončenia pracovného pomeru, ale zaujímajú vás aj ďalšie zmluvné vzťahy či sporová agenda? Obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Sme tu pre vás, aby sme vás odbremenili od právnych záležitostí a vy ste sa mohli naplno venovať svojmu biznisu.

Hodnotenie