V prípade, ak ste už niekedy reklamovali tovar alebo sa v budúcnosti chystáte reklamovať tovar, čo sa môže stať ak vianočné darčeky budú mať nejaké skryté vady, určite si prečítajte náš najnovší článok, aby ste vopred mali prehľad o svojich právach ako spotrebitelia pri reklamácii tovaru.

Právnu ochranu Vám vo vyššie uvedenom prípade poskytuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“ alebo aj „zákon“).

Práva spotrebiteľa pri reklamácii tovaru

1.      Predávajúci je povinný Vás riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

2.      Môžete uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby.

3.      Ak uplatníte reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný Vás poučiť o Vašich právach podľa všeobecného predpisu, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a to buď ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie máte právo od zmluvy odstúpiť alebo máte právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.      Ak reklamáciu výrobku uplatníte počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže od Vás  vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný Vám poskytnúť kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5fdb622a13197b2fcec71743 shopping bags in golden shopping cart min

5.      Ak reklamáciu výrobku uplatníte po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdeniaAk odborným posúdením preukážete zodpovednosť predávajúceho za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

6.      Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

7.      Predávajúci je povinný mať na svojej prevádzke reklamačný poriadok. Avšak povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.

Na záver uvádzame, že vybavením reklamácie nie je dotknuté Vaše právo na náhradu škody podľa zákona  č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

Hodnotenie