Nakúp na diaľku, prostredníctvom e-shopov, je nepochybne v dnešnej dobe populárny, bez ohľadu na pandémiu COVID-19 alebo na prichádzajúce vianočné sviatky, aj keď v týchto časoch nakupovanie na diaľku možno považovať za vhodný spôsob obstarania potrebných veci, bez rizika možnej nákazy alebo dlhých radov v obchodoch. V prípade, ak patríte medzi priaznivcov nakupovania cez internet, teda prostredníctvom e-shopov, či už v aktuálnych časoch alebo počas celého roka, určite sa Vám oplatí, ako spotrebiteľom, vedieť nasledujúce informácie vzťahujúce sa na nákup na diaľku.

Právnu ochranu Vám vo vyššie uvedenom prípade poskytuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (ďalej len „zákon o predaji na diaľku a mimo prevádzkových priestorov“ alebo aj „zákon“).

Čo je predaj a nákup na diaľku?

Pri kúpe a predaji na diaľku vzniká zmluva uzavretá na diaľku, a to medzi spotrebiteľom a predávajúcim. O takejto zmluve možno hovoriť v prípade, ak bola uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu, t.j. bez toho aby sa predávajúci so spotrebiteľom fyzicky stretol. Je pritom jedno, či ste si tovar išli osobne prevziať k podnikateľovi alebo vám ho doručil kuriér. Platba za tovar alebo službu prebieha zvyčajne tiež na diaľku (napr. kreditnou kartou, prevodom na účet, zaslaním sms, dobierka).

Pri predaji na diaľku a predávajúcim určité povinnosti nad rámec zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.). Dôvodom je, že pri takomto predaji si spotrebiteľ nemôže fyzicky prezrieť tovar.

5fd71fd791a968e4bec3fdf2 business online shopping sale concept min

Dôležité práva spotrebiteľa

1.      Máte právo byť informovaný ešte pred uzavretím zmluvy. Toto Vaše právo zahŕňa predovšetkým právo na informácie o vlastnostiach výrobku alebo charaktere služby, informácie o predávajúcom vrátane kontaktu na predávajúceho, údaje o cene a o všetkých poplatkoch a nákladoch, platobné podmienky a dodacie podmienky, informácie o možnostiach odstúpenia od zmluvy, celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby, informácie o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov. Uvedené informácie Vám musia byť poskytnuté aj na trvanlivom nosiči (e-mail, listina a pod.), a to najneskôr spolu s potvrdením o uzavretí zmluvy pri dodaním tovaru a musia byť pre Vás, ako spotrebiteľa čitateľné. Dodávame, že dôkazné bremeno splnenia týchto požiadaviek znáša predávajúci.

 2.      Ak ste neboli poučený o ďalších poplatkoch či iných nákladoch (napríklad poplatok za poštovné), nie ste povinný tieto náklady a poplatky nad rámec ceny zaplatiť. Aby sa predišlo tzv. internetovým pasciam (keď si spotrebiteľ myslel, že sa len bezplatne registroval, no v skutočnosti sa napr. zaviazal platiť pravidelný mesačný poplatok), musí byť tlačidlo pred samotným odoslaním objednávky označené slovami „s povinnosťou platby“. Ak takéto označenie chýba a následkom je, že o povinnosti platiť neviete, tak platiť nemusíte.

 3.       Ak si kúpu rozmyslíte, môžete odstúpiť od zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od zmluvy znamená, že kúpený tovar zašlete predávajúcemu naspäť, najlepšie spolu s listom (alebo aj e-mailom),v ktorom mu oznámite, že odstupujete od zmluvy. Lehota je 14 dní. Ak Vás však predávajúci nepoučí o tomto práve, lehota sa predĺži až na 12 mesiacov a 14dní. Aby sa Vám od zmluvy odstupovalo jednoduchšie, predávajúci je povinný priložiť Vám k zmluve formulár, ktorý len vypíšete a zašlete na adresu predávajúceho. Vzor formuláru je aj v prílohe zákona č. 102/2014 Z. z.

 4.      Z Vášho práva na odstúpenie od zmluvy existujú výnimky (napr. ak by to nebolo vhodné z hygienických dôvodov, ak ide o rýchlo sa kaziaci tovar, periodickú tlač, knihy, tovar zhotovený podľa Vašich osobitných požiadaviek, tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa a v prípade služby, ak  sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby a pod.).

 5.      Keď odstúpite od zmluvy, ste povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní. V rovnakej lehote Vám je predávajúci povinný vrátiť peniaze. Ak však tovar nevrátite, predávajúci môže zadržať Vašu platbu až do okamihu, keď tak urobíte.

 6.      Pokiaľ ide o služby, ak odstúpite od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb a udelili ste vyššie uvedený výslovný súhlas, ste povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy

Hodnotenie