Sú pre vás „daňováci” nočnou morou? Obávate sa takejto kontroly? Nemusí to tak byť, ak budete vopred informovaní o základných náležitostiach a takisto znalí postupu. Nasledujúce fakty o daňovej kontrole vám pomôžu lepšie sa na ňu pripraviť a zbaviť sa stresu.

danova kontrola rady

Definovanie hlavných subjektov daňového práva

Správca dane – subjekt, ktorý má na starosti správu konkrétneho typu dane, môže ísť o daňový, colný, mestský alebo obecný úrad.

Daňovník – fyzická alebo právnická osoba priamo podliehajúca dani. 

Predmet dane – predstavuje všetko čo podlieha zdaneniu, napríklad príjem, majetok, majetkové práva.

Daňová kontrola – proces na účel zisťovania alebo preverovania skutočností, rozhodujúcich pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov. 

Ako sa dozviem o daňovej kontrole?

Kontrolu vám musí správca dane oznámiť písomne s uvedením presného dátumu a miesta jej začatia. Je tu možnosť  dohodnúť si nový termín v prípade, ak vám ten pôvodný nevyhovuje, a to do ôsmich dní od doručenia oznámenia. Každopádne, daňová kontrola sa musí začať do 40 dní, pričom lehota na jej vykonanie by nemala presiahnuť jeden rok.

V rámci daňového práva existujú aj prípady, keď správca dane kontrolu vopred oznámiť nemusí. Býva to v prípadoch, ak hrozí, že účtovné či iné doklady budú znehodnotené, zničené, pozmenené, alebo o vykonanie daňovej kontroly požiadajú orgány činné v trestnom konaní.

Kto môže dať podnet na daňovú kontrolu?

Podnet na daňovú kontrolu môže dať každý občan alebo právnická osoba. Dá sa tak vykonať buď priamo na daňovom úrade (aj online na stránkach Finančnej správy SR), alebo na polícii.  

Kde sa bude konať daňová kontrola?

Najčastejšie sa daňové kontroly vykonávajú v mieste sídla daňovníka, prípadne jeho firmy. Ďalšou možnosťou je účtovná kancelária, resp. pracovisko správcu dane.

Úloha daňovníka

Vašou úlohou ako fyzickej či právnickej osoby počas daňovej kontroly je umožniť overiť správnosť výšky odvedenej dane prostredníctvom kontroly účtovnej evidencie a prvotných dokladov. Následne svojimi odbornými argumentmi vyvrátiť kontrolnej skupine zistenia, ktoré sú vo váš neprospech. Dajte si preto extra záležať na dôkazoch, ktoré predkladáte v rámci zápisníc podľa § 19 daňového poriadku. 

Úloha správcu dane

Správca dane prostredníctvom daňovej kontroly zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane. Môže sa jednať o daň z príjmov, DPH, spotrebné dane a miestne dane. Alebo si „posvieti” na dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov, napríklad zákona o účtovníctve. Podozrivé výdavky si overuje prostredníctvom zmlúv, objednávok, dodacích listov, výdavkových dokladov, rozhovorov so zamestnancami… Nie je šanca, najmä čo sa väčších firiem týka, aby boli prejdené všetky doklady, preto sú konečné zistenia založené na skúsenosti, iniciatíve a niekedy i na náhode. 

Správca dane by nemal zbytočne zaťažovať daňový subjekt, no zároveň musí daňovú kontrolu vykonať v takom rozsahu, aby čo najpresnejšie a najobjektívnejšie zistil potrebné skutočnosti pre splnenie jej účelu.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Mgr. Zuzana
Majan

Advokátsky koncipient

Ako postupovať pri daňovej kontrole?

Postup pri daňovej kontrole upravuje Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. daňový poriadok.

Ako daňový subjekt predkladáte počas kontroly na základe požiadaviek správcu dane všetky povinné záznamy o účtovníctve. Patria sem účtovné doklady, zápisy, knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, závierka a výročná správa.

Ak sa stane, že vám k niečomu doklad chýba, prípadne sa vyskytnú nejasnosti, správca dane vás vyzve k doplneniu / vysvetleniu / úprave. 

Pozor by ste si mali dať najmä v prípade reklamy. Musí byť v súlade so zákonom, aby náklady na ňu boli uznateľné. Viac informácii zistíte na webe Finančnej správy Slovenskej republiky.

Čo bude správcu dane pri kontrole najviac zaujímať?

V prvom rade si overí riadne zaúčtovanie dokladov, prítomnosť príjmových i výdavkových. Skontroluje, či sa zhoduje skutočná výška príjmov a výdavkov s číslami uvedenými v daňovom priznaní. Správca dane tiež skúma oprávnenosť odpočtu DPH a výdavkov. Pozor si dajte aj na formálnu stránku dokladov, resp. či na nich máte uvedené všetky potrebné údaje.

Na čo mám právo pri daňovej kontrole?

Na základe § 45 ods. 1 daňového poriadku máte ako daňový subjekt pri vykonávaní daňovej kontroly právo na nasledovné:

  1. Predloženie dokladov – písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly a takisto služobného, výnimkou je správca dane zastupujúci obec.
  2. Predloženie dôkazov – preukazujúcich tvrdenia správcu dane a navrhovať ďalšie dostupné.
  3. Vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia, navrhovať do protokolu aj vlastné vyjadrenia. 
  4. Byť prítomný na rokovaní so svojimi zamestnancami.
  5. Nahliadnuť do zápisnice a do zapožičaných dokladov u správcu dane v jeho obvyklej úradnej dobe.
  6. Klásť svedkom a znalcom otázky pri ústnom pojednávaní.

Na čo mám právo po ukončení daňovej kontroly?

Po ukončení daňovej kontroly, v lehote stanovenej vo výzve, máte ako daňovník právo sa vyjadriť k zisteniam správcu dane. Označiť dôkazy preukazujúce jeho tvrdenia, ktoré ste nemohli predložiť v priebehu daňovej kontroly. Tiež je možné podať odvolanie proti rozhodnutiu vydanom vo vyrubovacom konaní.
Potrebujete pomôcť v oblasti daňového práva? Zastúpiť pri  kontrolných konaniach? Zišlo by sa vám odborné poradenstvo a právne služby pre potreby vašej firmy? Obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel & Heger. K dispozícii vám bude tím advokátov a koncipientov s jazykovými zručnosťami, pre ktorých je spokojnosť klientov na prvom mieste.