28. júna 2023 NR SR schválila tri rôzne novely, meniace Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Cieľom je znížiť daňové zaťaženie určitej časti obyvateľstva SR. Prinášame vám súhrn informácií o nových zákonoch z tohto leta, ktoré majú vplyv na platenie daní fyzických osôb (FO). Ide napríklad o zdaňovanie kryptomien, výnosov z cenných papierov a akcií, či zahraničné spoločnosti.

danove novinky

Základné informácie o sadzbách dane z príjmov fyzických osôb za rok 2023

Ako vyzerá daň z príjmu fyzickej osoby a čo všetko jej podlieha? Aké sú aktuálne stanovené percentá a hraničné sumy? Spravme si v tom rýchly prehľad.

V roku 2023 si daňovník, ktorý je fyzickou osobou, uplatňuje sadzby dane z príjmov nasledovne:

 • zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti zníženého o nezdaniteľné časti základu dane, z prenájmu nehnuteľnosti, z príjmov z použitia diela a použitia umeleckého výkonu a z ostatných príjmov:
  • 19 percent z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane (41 445,46 €),
  • 25 percent z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 €,
 • zo zdaniteľných príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížených o daňovú stratu:
  • 15 percent, ak sú zdaniteľné príjmy daňovníka vo výške neprevyšujúcej 49 790 €,
  • 19 percent z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41 445,46 €, v prípade ak výnosy presiahnu sumu 49 790 €,
  • 25 percent z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41 445,46 €, pokiaľ zdaniteľné príjmy presiahnu sumu 49 790 €.
 • z osobitného základu dane z kapitálového majetku vo výške 19 percent bez ohľadu na to, či príjem plynie zo zdrojov na území Slovenska alebo v zahraničí.

Čo všetko sa mení od januára 2024 pre fyzické osoby?

Virtuálna mena

Pri virtuálnej mene stojí za zmienku nové oslobodenie od dane pre fyzické osoby v prípade jej výmeny za majetok alebo poskytnutie služby. Podmienkou je, aby úhrn týchto príjmov znížený o výdavky v zdaňovacom období nepresiahol 2 400 eur. 

Príjmy z predaja virtuálnej meny sa po uplynutí jedného roka od jej nadobudnutia budú zaraďovať k osobitnému základu dane podľa §51e Zákona o dani z príjmov (ZDP) pre dividendy. To znamená zdaňovanie vo výške 7%. Z takéhoto príjmu fyzické osoby nečaká ani platenie zdravotného poistenia. Toto zvýhodnené zdaňovanie však nebude možné uplatniť na virtuálnu menu zaradenú v obchodnom majetku ani pri jej predaji v čase menej ako jeden rok od nadobudnutia.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Cenné papiere

Daňové právo v slovenskej legislatíve prináša zmenu aj pri cenných papierov. Rovnako odbremenenie fyzických osôb, pokiaľ sú splnené určité podmienky. Oslobodenie od dane z príjmov / výnosov z predaja cenných papierov môžu FO dosiahnuť po troch rokoch od ich nadobudnutia. Ide o také, ktoré nie sú prijaté na burzu / regulovaný trh. Oslobodenie od dane sa nevzťahuje na cenné papiere, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka. 

Zamestnanecké akcie

Nová novela zavádza tiež oslobodenie od dane z príjmov pre nepeňažné plnenie nadobudnuté formou zamestnaneckých akcií (ocenených v ich nominálnej hodnote) alebo formou obchodného podielu v s.r.o. (oceneného v hodnote vkladu zistenej podľa ZDP). Platí to v prípadoch, ak zamestnávateľ doposiaľ nevyplácal podiely na zisku a tieto zamestnanecké akcie neboli a nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Podiel na spoločnosti

Oslobodenie príjmov čaká aj fyzické osoby vlastniace podiel na spoločnosti s ručením obmedzeným. Konkrétne to z prevodu účasti (podielu), po uplynutí troch rokov od nadobudnutia. Oslobodenie sa netýka prevodu podielu získaného ako zamestnanecký nepeňažný benefit či takého, ktorý bol obchodným majetkom daňovníka.

Zahraničné spoločnosti

Zdaňovanie pri FO sa ruší aj pri kontrolovaných zahraničných spoločnostiach (CFC). Sadzby 25 až 35 percent sú tak už minulosťou. Schválená novela s účinnosťou od 1. augusta 2023 pravidlá pre túto skupinu úplne vypúšťa zo ZDP. V prípade, ak došlo k úhrade dane pred jej zrušením, platba by sa mala považovať za daňový preplatok. 

Podľa dôvodovej správy má návrh zákona pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Vláda od neho očakáva oslabenie trendu odchodu daňových subjektov do zahraničia.

Potrebujete pomoc v oblasti daňového práva? Zišla by sa vám rada od odborníkov? Či už ste fyzická alebo právnická osoba, neváhajte sa obrátiť na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Nájdete nás v Bratislave, Žiline a Nitre. Advokácia je pre náš mladý tím poslaním a spokojnosť klientov na prvom mieste. Môžete sa spoľahnúť na nadštandardné služby s vysokou pridanou hodnotou a moderné zautomatizované procesy.

Hodnotenie