Vyskakujú vám pri pomyslení na možnú daňovú kontrolu na chrbte zimomriavky? Bojíte sa, že by ste nemali všetko v poriadku? K dispozícii vyžiadané dokumenty a doklady? Pripravte si všetko potrebné s predstihom a zbavte sa obáv. Poznajte svoje práva a povinnosti, majte v poriadku najčastejšie kontrolované náležitosti.

danova kontrola

Kedy možno vykonať daňovú kontrolu?

Daňová kontrola sa vykonáva po ukončení zdaňovacieho obdobia a po tom, ako skončí obdobie na podávanie daňových priznaní. Začiatok daňovej kontroly upravuje § 46 Zákona o správe daní a stretnúť sa môžete s 3 situáciami:

 1. Deň určený v oznámení o daňovej kontrole – musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o kontrole. 
 2. Spísanie zápisnice o začatí daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, takisto musí začať do 40 dní od doručenia oznámenia o daňovej kontrole.
 3. Bez oznámenia v prípade nahlásenia orgánov činných v trestnom konaní, alebo ak je subjekt podozrivý z vykonávania nezákonnej činnosti, v zápisnici musí byť uvedený dôvod pre daňovú kontrolu.

Najčastejšími dôvodmi pre začatie kontroly bývajú: tip od iného subjektu (úrad, konkurencia, veriteľ, zákazník), veľká zmena nadmerného odpočtu alebo daňovej povinnosti DPH, podozrivé transakcie.

Ako dlho trvá daňová kontrola?

Daňová kontrola by sa mala skončiť do šiestich mesiacov od začatia kontroly. Pokiaľ sa jedná o zložitejší prípad, môže trvať aj rok. 

Za ukončenie daňovej kontroly sa považuje deň doručenia protokolu, v deň kedy zaniká nárok na vrátenie nadmerného odpočtu alebo doručenia oznámenia o určovaní dane.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Aké sú práva a povinnosti daňového subjektu?

Práva a povinnosti daňovníka upravuje § 45 Daňového poriadku (Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní) a sú nimi nasledovné:

Práva daňového subjektu

 • zúčastniť sa na rokovaní so svojimi zamestnancami,
 • predkladať správcovi dane dôkazy, súvisiace s potvrdením jeho tvrdení a zároveň dôkazy navrhnúť, v prípade, že ich sám nie je schopný predložiť,
 • prístup k zápisnici iného subjektu, pokiaľ nejakým spôsobom súvisí s kontrolou.
 • právo na otázky svedkom i znalcom pri ústnom pojednávaní,
 • vyjadrovať sa v priebehu daňovej kontroly k zisteným skutočnostiam, k spôsobu ich zistenia alebo navrhnúť, aby v protokole boli uvedené jeho vyjadrenia k nim,
 • predloženie písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly,
 • právo na predloženie služobného preukazu zamestnanca správcu dane, okrem zamestnanca správcu dane, ktorým je obec,
 • vykonanie daňovej kontroly bez zbytočných prieťahov a v zákonom stanovenej lehote.

Povinnosti daňového subjektu

 • sprístupniť všetky potrebné podklady pre vykonanie daňovej kontroly,
 • zabezpečiť miesto a podmienky vhodné na vykonanie kontroly,
 • poskytovať požadované informácie sám alebo ním určenou osobou,
 • predložiť dôkazy potvrdzujúce jeho tvrdenia,
 • predložiť všetky záznamy, doklady súvisiace s účtovnými prípadmi a ostatnými kontrolovanými vecami, sprístupniť softvér a iné,
 • umožňovať vstup do sídla, miesta podnikania a do prevádzkových priestorov, takisto rokovanie s jeho zamestnancom,
 • zapožičať doklady a iné veci mimo sídla, miesta podnikania alebo prevádzkových priestorov, poskytnúť výpisy alebo ich kópie.

V prípade, ak nastane prekážka na strane podnikateľa a v stanovený dátum daňová kontrola začať nemôže, daňový subjekt má povinnosť túto skutočnosť oznámiť správcovi dane do 8 dní od doručenia oznámenia a dohodnúť nový termín. 


Celé znenie Daňového poriadku a viac informácií o vašich povinnostiach i právach ako daňovníka si môžete naštudovať na webe Zakonypreludi.sk.


Najčastejšie vyžadované doklady pri daňovej kontrole

Či už ide o fyzickú alebo právnickú osobu, medzi najčastejšie vyžadované doklady pri daňovej kontrole, ktoré by ste mali mať nachystané, patria:

 • hlavná kniha,
 • denník,
 • faktúry,
 • účtovné výkazy,
 • pokladničné doklady,
 • mzdové listy,
 • výkazy práce,
 • daňové priznania k dani z príjmov,
 • daňové priznania k DPH,
 • dodacie listy,
 • protokoly o prijatí,
 • protokoly o preprave,
 • všetky potvrdenia  o doručení podania, týkajúce sa kontrolovaného subjektu.

Pozor tiež na postupy, formu a oprávnenosť

Dôležitou súčasťou kontroly je overenie dodržiavania zákona o účtovníctve a postupov účtovania. Kontrolórov bude zaujímať, či sú jednotlivé operácie správne a riadne účtované, takisto či daňový subjekt predložil všetky faktúry. V prípade fyzickej osoby ide o postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve a v prípade s.r.o. ide o postupy účtovania v podvojnom účtovníctve.

Daňoví kontrolóri sa tiež zaoberajú oprávnenosťou výdavkov a odpočtu DPH, takisto formálnou stránkou dokladov. Pri faktúrach by každá transakcia mala byť podložená zmluvou uzavretou medzi odberateľom a dodávateľom.

Zišla by sa vám ako fyzickej alebo právnickej osobe pomoc v oblasti daňového práva? Obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Zastupujeme  klientov  pri daňových kontrolách a iných druhoch konaní, poskytujeme odborné poradenstvo, spracovanie právnych stanovísk a analýz v oblasti sadzieb daní, daňových režimov, vrátenia alebo odpočtu DPH, či povinností pri preprave tovaru. Neváhajte nás kontaktovať a zbavte sa starostí a problémov v daňovej oblasti.

Hodnotenie