Autorské právo chráni výsledky tvorivej duševnej činnosti. Môže ísť o umelecký alebo vedecký okruh. V hospodárskej oblasti slúži na akýsi monopol ideií ochranná známka. Pozrime sa na autorské dielo z pohľadu legislatívy a možnosti, ktoré máte ako jeho autor / tvorca.

ako ziskat autorske prava

Duševné vlastníctvo a autorské právo

Majetok nehmotnej povahy ako výsledok tvorivého myslenia alebo duševnej činnosti je predmetom právnej ochrany. Jeho používanie je viazané na súhlas autora. Právo duševného vlastníctva sa skladá z dvoch oblastí:

 1. umelecká a kultúrna – autorské právo,
 2. hospodárska a technická – právo priemyselného vlastníctva.

Autorské právo z pohľadu všeobecnej legislatívy

Autorské právo je tvorené občianskymi normami, ktoré regulujú vzťahy a správanie v oblasti využívania duševného vlastníctva. Medzi tvorcom, používateľmi a výsledkom intelektuálnej práce. Vytvorenie i použitie umeleckých a vedeckých diel upravuje Zákon 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon). 

Autorskoprávna ochrana tvorcom zaistí nasledovné:

 • majetkové práva – kontrola nad vlastným dielom, ako aj odmena za jeho použitie (predaj alebo udelenie licencie a s nimi súvisiacu odmenu),
 • osobnostné práva – právo na označenie diela a právo na nedotknuteľnosť (odmietnuť zmenu diela).

Autorské právo z pohľadu štátu

Autorské právo k dielu vzniká okamihom, keď je objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Právna úprava SR neobsahuje žiadne ustanovenia o vydávaní dokladov, potvrdení, či osvedčení, dokazujúcich autorstvo fyzickej osoby k určitému dielu. Zároveň ani neurčuje zodpovednú inštitúciu, i keď ústredným orgánom, na ktorú sa možno obrátiť, je Ministerstvo kultúry SR.

Na označenie diela, chráneného autorským právom je možné použiť znak ©. Má však len informatívny charakter. Zo zákona nevyplýva ako povinnosť. Používa sa najčastejšie v spojení s menom autora a rokom vytvorenia diela.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Čo všetko možno považovať za autorské dielo?

Ako autorské dielo chápeme výsledky tvorivej duševnej činnosti fyzických osôb. Ide buď o umeleckú alebo vedeckú oblasť. Autorským právom možno chrániť diela slovesné, výtvarné, fotografické, architektonické, hudobné, audiovizuálne, divadelné, ale aj počítačové programy.

Všeobecné pravidlá autorského zákona

Autorské právo sa nedá udeliť v žiadnom osobitnom konaní, takisto ho nemožno registrovať. Vzniká automaticky. Autor má osobnostné a majetkové práva k dielu, trvajú počas jeho života a 70 rokov po jeho smrti. Vlastníctvo veci, prostredníctvom ktorej je dielo vyjadrené, automaticky nezakladá aj právo použiť dielo v autorskoprávnom zmysle. Použiť dielo možno len so súhlasom autora. Bez súhlasu je použiteľné len voľné dielo, alebo s uplatnením zákonnej licencie. Ten možno získať priamo od autora alebo od organizácie kolektívnej správy, prípadne od nezávislého subjektu správy.

Ako získať autorské práva a ochrannú známku?

Na ochranu výsledkov svojej tvorivej duševnej činnosti sa odporúča pripojiť k dielu upozornenie o autorských právach, napríklad text „všetky práva vyhradené“ alebo symbol ©, spoločne s rokom vytvorenia diela.

Pokiaľ hľadáte možnosť na preukázanie existencie vášho diela do budúcnosti, zaregistrujte si autorské práva prostredníctvom špecializovaného poskytovateľa služieb.

V hospodárskej a technickej oblasti (logo, značka, obrázok, slová, kombinácie) viete na svoje služby alebo produkty získať ochrannú známku. Je potrebné podať  riadne vyplnenú prihlášku ochrannej známky na Úrade priemyselného vlastníctva SR prostredníctvom tlačiva. Počítajte s poplatkom 166 eur pri individuálnej známke a 332 pri tej kolektívnej. Detailnejší postup registrácie ochranných známok nájdete upravený v Zákone 506/2009 Z.z. o ochranných známkach. 


Úrad priemyselného vlastníctva k tejto problematike vytvoril aj video inštruktáž. Nájdete v ňom zhrnuté najpodstatnejšie informácie len v cca štvrťhodinke.


Podmienky na ochranu diela autorským zákonom:

 • Autorské právo vzniká okamihom vyjadrenia diela v podobe objektívne vnímateľnej zmyslami.
 • Autorom môže byť len fyzická osoba bez ohľadu na vek, vzdelanie, či právnu spôsobilosť.
 • Výsledok tvorivej duševnej činnosti musí spĺňať pojmové znaky diela.
 • Autorský zákon nechráni myšlienku, ale jej vyjadrenie v podobe diela.

Na čo máte ako autor diela právo?

 • Podpisovať dielo svojím vlastným menom, zverejniť ho anonymne alebo použiť pseudonym.
 • Zachovať jeho tvorbu v tajnosti, alebo ho zverejniť.
 • Kedykoľvek odobrať prácu prevedenú na nositeľov práv a odmietnuť ho rozširovať.

Následky porušenia autorského práva

Porušenie autorského práva môže viesť k sankcionovaniu, priestupkovému konaniu, občianskoprávnemu súdnemu konaniu či trestnému postihu. 

Vlastníci práv alebo ich zástupcovia majú na základe Autorského zákona právo na náhradu škody za nepovolené použitie diela. A to vo výške odmeny, ktorá by za získanie takejto licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného nakladania s dielom. Sadzobníky sa však líšia v závislosti od druhu, resp. kategorizácie diela.

Používaniu diel bez súhlasu autorov, výške sankcií a trestov sa konkrétnejšie venujú § 32 Zákona č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a § 283 Zákona č.300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Potrebujete poradiť s postupom v oblasti autorských práv? Radi by ste získali ochrannú známku na vašu značku, logo, grafiku? Nech už ide o akýkoľvek výsledok tvorivej duševnej činnosti, môžete sa s dôverou obrátiť na našu advokátsku Hriadel-Heger & Partners. Pomôžeme vám lepšie sa zorientovať a vybavíme všetko to, na čo vy nemáte kapacity.

Hodnotenie