NAŠE SLUŽBY

Kolektívne pracovné právo

Majte vzťahy medzi kolektívom zamestnancov a zamestnávateľom na pracovisku v poriadku. Advokátska kancelária Hriadel & Heger poskytuje komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva zamestnancom a zamestnávateľom, ktoré sa týkajú predovšetkým úpravy kolektívnych zmlúv, kolektívneho vyjednávania, dodržiavania vnútropodnikových poriadkov, interných smerníc a etického kódexu.

Potrebujem poradiť?

Napíšte nám

Máte otázky?

Telefón
E-mail

Pracovné právo

Pracovné právo je odvetvie súkromného práva, ktoré má zmiešaný charakter. Pracovné právo upravuje vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce na pracovisku, ktoré sú založené na pracovnej zmluve. Navyše pracovné právo má aj ochrannú funkciu a chráni práva zamestnancov, ale aj zamestnávateľov. Najčastejšie sa pracovné právo rozdeľuje na individuálne a kolektívne.

Individuálne pracovné právo

Individuálne pracovné právo sa predovšetkým zaoberá pracovným pomerom medzi zamestnancom a zamestnávateľom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa pri jeho založení a zániku.

Kolektívne pracovné právo

Kolektívne pracovné právo však upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov (organizáciou zamestnancov) a zamestnávateľom alebo organizáciou zamestnávateľov. Ide predovšetkým o práva a povinnosti, ktoré upravuje kolektívna pracovná zmluva, interné smernice, etický kódex, vnútropodnikové poriadky a súvisí aj s kolektívnym vyjednávaním.

Znaky kolektívneho pracovného práva

Kolektívne pracovné právo sa od individuálneho pracovného práva líši. Medzi charakteristické znaky kolektívneho pracovného práva patrí: 

  • ide o pracovnoprávne vzťahy (právne relevantné úkony subjektov);
  • prítomnosť kolektívneho subjektu ako účastníka pracovnoprávnych vzťahov (subjektu zastupujúceho kolektív FO a PO);
  • predmetom je najmä úprava práv a povinností subjektov pracovnoprávnych vzťahov (zamestnanec, zamestnávateľ, zástupcovia zamestnancov a podobne);
  • realizácia kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov odborovou organizáciou bude smerovať k zlepšeniu pracovných (mzdových) podmienok zamestnancov (princíp výhodnosti) a k ovplyvňovaniu rozhodnutí zamestnávateľa zástupcami zamestnancov, ktoré majú dopad na zamestnancov.

Obsah kolektívneho pracovného práva

Pred využitím služieb advokátskej kancelárie Hriadel & Heger je potrebné vedieť, čo je obsahom kolektívneho pracovného práva. Kolektívne pracovné právo obsahuje:

Súbor práv a povinností, ktoré sú vymedzené predovšetkým pracovnoprávnymi predpismi
1.
2.
Súbor práv a povinností určených prostredníctvom kolektívneho vyjednávania a obsiahnutých v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa alebo podnikovej kolektívnej zmluve
Súbor práv a povinností, ktoré sú výsledkom iných foriem dojednania so zástupcami zamestnancov ako v kolektívnom vyjednávaní a nie sú upravené v kolektívnej zmluve predovšetkým na podnikovej alebo odvetvovej úrovni
3.
Oblasť vzťahov a nárokov súvisiacich s uplatňovaním práva na kolektívne akcie zo strany subjektov pracovnoprávnych vzťahov
4.

Služby, ktoré poskytujeme

V advokátskej kancelárii Hriadel & Heger poskytujeme tiež služby týkajúce sa kolektívneho pracovného práva. V našej kancelárii vám pomôžeme s vypracovaním pracovnoprávnych dokumentov, pracovných zmlúv, manažérskych zmlúv a služieb týkajúcich sa ukončenia pracovného pomeru. Našim klientom taktiež poskytujeme poradenstvo týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov z kolektívneho pracovného práva, kolektívnych zmlúv a kolektívneho vyjednávania. Naše služby sa tiež týkajú právneho zastupovania v konaní v pracovnoprávnych sporoch pred súdom a správnymi orgánmi.

V našej kancelárii zabezpečujeme v pracovnoprávnom odvetí nasledovné služby:

  • príprava zmluvnej dokumentácie a návrh vnútorných pracovnoprávnych predpisov podľa Zákonníka práce (kolektívne pracovné zmluvy, pracovný poriadok, dodatok k pracovným zmluvám, interné smernice z oblasti bezpečnosti práce, pracovný poriadok, dohody o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, atď.);
  • ochrana práv a presadzovanie povinností zamestnancov a zamestnávateľov;
  • poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre zamestnávateľov a zamestnancov v pracovnoprávnych veciach a zastupovanie klienta vo veci úkonov realizovaných v zmysle Zákonníka práce a v pracovnoprávnych sporoch;
  • poskytovanie právneho poradenstva súvisiaceho so skončením pracovného pomeru;
  • prechod pracovnoprávnych vzťahov na právneho nástupcu zamestnávateľa;
  • zastupovanie klienta v konaní pred súdom a inými štátnymi orgánmi.

Advokátska kancelária Hriadel & Heger poskytuje svojim klientom komplexné právne služby týkajúce sa kolektívneho pracovného práva. V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my sa vám ozveme.

Hodnotenie