Ministerstvo spravodlivosti koncom roka 2021predložilo návrh zákona, ktorým by prišlo k rozsiahlym zmenám v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona. Tento návrh bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024. Cieľom návrhu zákona je teda komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a potrebami aplikačnej praxe. Súčasťou tohto návrhu je aj zmena výšky škody zo súčasných 266 EUR na sumu 500 EUR.

Aktuálne znenie § 125 ods. 1 Trestného zákona uvádza, že: „ Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 eur. Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej desaťnásobok takej sumy. Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej stonásobok takej sumy. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej päťsto násobok takej sumy. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Mgr. Miriam
Mikita

Advokátsky koncipient

Zmena výšky malej škody je odôvodnená najmä v závislosti  k hospodárskemu vývoju, ktorý sa od roku 2006 podstatne zmenil. Suma 266 EUR má v súčasnosti podstatne nižší význam ako mala v roku 2006. Prvýkrát od prijatia Trestného zákona by sa tak zvýšila hranica vymedzenia spáchanej škody z dnešných 266 EUR na 500 EUR pri hranici malej škody a úmerne by sa tak posunuli ostatné hranice škody podľa jej závažnosti. Jednotlivé výšky škody sa budú uvádzať pevne určenými sumami z dôvodu lepšej orientácie, a nie ako doteraz v násobkoch.  

625e70eac8c01a31b5bab3b3 middle aged man spending time jail%20(2)

Pri plánovanej novelizácií však netreba hľadieť len na hospodársky vývoj, ale aj na skutočnosť, že od prijatia Trestného zákona sa výška škody odvíjala predovšetkým od výšky minimálnej mesačnej mzdy, poprípade výšky priemerného zárobku zamestnanca hospodárstva v republike za sledované obdobie. Je namieste si v tejto súvislosti položiť otázku, či zvýšenie malej škody nezníži ochranu majetku poškodených. Najmä, či takáto úprava nebude viesť k zvýšeniu majetkovej trestnej činnosti drobného charakteru z dôvodu, že pre kvalifikáciu skutkovej podstaty príslušných trestných činov sa znížia trestnoprávne následky páchateľov. Čo by znamenalo nižšie tresty za vyššie škody. Rovnako je potrebné v tejto súvislosti poukázať na trestné činy podvodného charakteru, kde by páchatelia týchto trestných činov mohli spáchať vyššiu škodu s menšími trestnoprávnymi následkami.

Súčasťou návrhu je aj nová kategorizácia škody a to- škoda mimoriadne veľkého rozsahu, ktorej hranica je najmenej 1.000 000 EUR. Takto kategorizovaná výška škody by sa mala uplatniť najmä pri daňových trestných činoch, ako aj  trestných činoch proti životnému prostrediu, ktoré sú častokrát páchane práve v takomto rozsahu.

Po prijatí navrhovaných zmien by sa mal § 125ods. 1 Trestného zákona predstaviť v novelizovanom znení nasledovne: „Škodou malou sa rozumie škoda najmenej 500 eur. Škodou väčšou sa rozumie škoda najmenej 5 000 eur. Škodou značnou sa rozumie škoda najmenej 50 000 eur. Škodou veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 250 000 eur. Škodou mimoriadne veľkého rozsahu sa rozumie škoda najmenej 1 000 000 eur. Tieto hľadiská sa použijú rovnako na určenie výšky prospechu, hodnoty veci a rozsahu činu.“

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa trestného práva, kontaktujte nás e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688. V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí trestného práva.

Hodnotenie