Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách účinný od 01.02.2022 (ďalej aj ako „ZEK“) transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií (ďalej len „smernica (EÚ) 2018/1972“) do právneho poriadku SR.

Cieľom zákona je okrem podpory hospodárskej súťaže, rozvoja vnútorného trhu a ochrany záujmov koncových užívateľov aj zabezpečenie prístupu k vysokokapacitným sieťam v čo najväčšej miere a ich využívania za primeranú cenu. Účinnosť uvedeného zákona však sťaží aj činnosť priameho marketingu, teda telefonických predajcov, nakoľko títo v znení nového zákona o elektronických komunikáciách  už ľudí nemôžu kontaktovať bez ich súhlasu. Zákon prináša aj niektoré zmeny v oblasti spracúvania súborov cookies.

V zmysle nového zákona, pokiaľ ide o nevyžiadanú komunikáciu, príjemca má mať po novom možnosť jednoducho, bezplatne a kedykoľvek odmietnuť takéto používanie jeho kontaktných údajov v čase ich získavania a pri každej doručenej správe.

Rovnako sa má po novom poskytnúť ochrana spotrebiteľov proti narušeniu ich súkromia pred nevyžiadanými správami priamej reklamy. Zavádza sa pravidlo, že priamy marketing je v tomto prípade zakázaný bez predchádzajúceho súhlasu. Tiež je zakázané aj samotné získavanie súhlasu.

Tak ako bolo uvedené vyššie nový zákon o elektronických komunikáciách tiež upravuje pravidlá o používaní cookies (osobných údajoch návštevníkov) na web stránkach a e-shopoch. Od 01.02.2022 je na zber osobných údajov potrebný aktívny súhlas užívateľa. Na web stránke alebo e-shope musí byť nainštalovaná vyskakovacia cookies lišta, ktorá musí obsahovať tlačidlá súhlasím, nesúhlasím a taktiež výber kategórie osobných údajov, ktoré chcem/nechcem povoliť.

V prípade, že užívateľ nesúhlasí so zberom osobných údajov musí byť tento zber dát zablokovaný a to ešte predtým ako sa začnú tieto dáta zberať. To je hlavnou zmenou novelizácie.

Kontrolovať agendu ochrany osobných údajov má v kompetencii Úrad na ochranu osobných údajov. Kontrolovať reguláciu podľa nového zákona o elektronických komunikáciách má v kompetencii Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Ako je však zrejmé, pravidlá používania cookies spadajú do kontrolnej pôsobnosti obidvoch úradov. V budúcnosti bude preto potrebné nastaviť jednotné a hlavne jasné pravidlá kto, čo a v akom rozsahu môže kontrolovať. V tejto chvíli nemožno vylúčiť, že kontrolovať podmienky používania cookies budú zástupcovia tak jedného, ako aj druhého úradu. Kým udeliť pokutu podľa ZEK možno do 4 rokov odo dňa porušenia povinnosti, podľa Zákona o ochrane osobných údajov do 5 rokov odo dňa porušenia povinnosti.

6201101724177a104b7b42fc close up pen blur bokeh working hands asian businesswoman%20(1)

Pokiaľ ide o sankcie, samozrejme sa budú odvíjať od druhu porušenia povinnosti, avšak kým maximálna pokuta podľa GDPR je 4 % z obratu, podľa zákona o elektronických komunikáciách je až 10 % z obratu za predchádzajúci kalendárny rok.

Zmena sa nepochybne dotkne aj regulácie hospodárskej súťaže v sektore elektronických komunikácií, nakoľko sa zaviedla napríklad definícia nadnárodného trhu, dopytu a ukladania povinností podnikom s významným vplyvom na relevantnom trhu. Ide napríklad o možnosti firmy dobrovoľne sa zaviazať k splneniu určitých záväzkov s cieľom eliminovať reguláciu zo strany regulačného úradu. Legislatíva hovorí aj o povinnostiach, ktoré súvisia s prechodom na vysokorýchlostné siete a reguláciou podnikov poskytujúcich výlučne veľkoobchodné služby.

Zákon upravuje napríklad pôsobnosť, kompetencie a vzájomné vzťahy orgánov štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií. Legislatíva tiež zvýši požiadavky na firmy, ktoré majú na poskytovanie takýchto služieb výhradné práva, vďaka ktorým sú v silnej ekonomickej pozícii, prípadne až v pozícii monopolu. Takéto firmy budú musieť oddelene viesť evidenciu nákladov, výnosov a hmotného majetku.

ZEK hovorí aj o právach a povinnostiach subjektov v súvislosti s preložkou vedení a telekomunikačných zariadení. Zavádza aj povinnosť pre podniky, ktoré disponujú lokalizačnými údajmi zákazníkov, sprístupniť polohu volajúceho zložkám záchranného systému.

Legislatíva tiež zavedie povinnosť transparentnosti a povinnosť nediskriminácie podnikov. Regulačný úrad môže uložiť podniku, disponujúcemu pasívnou infraštruktúrou, povinnosť umožniť prístup k tejto infraštruktúre.

Hodnotenie