Od 1. mája 2022 dochádza k zmene sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách. Zároveň sa zvyšuje aj základná náhrada za kilometer jazdy pri pracovnej ceste.

Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách(diéty) od 01.05.2022

Od 1. mája 2022 sú platné vyššie sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. Sumy stravného pre časové pásma sú:

– 6,-EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín,

– 9,-EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,

– 13,70,-EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Podnikateľ a výdavky na stravovanie od 1.5.2022

Od 1. januára 2022 daňovníci s príjmami z podnikania alebo s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov), ktorí si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, nemusia preukazovať výšku stravného dokladom (napr. faktúrou, pokladničným dokladom). Uznať je však možné do daňových výdavkov za každý odpracovaný deň len sumu vo výške 55 % z hodnoty stravného pre časové pásmo pracovnej cesty 5 až 12 hodín. Od 1. mája 2022 teda pôjde o sumu 3,30,-EUR.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Zamestnanci a výdavky na stravovanie od 01.05.2022

Daňovými výdavkami sú príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených v Zákonníku práce. Zo Zákonníka práce vyplýva pre zamestnávateľa povinnosť poskytovať zamestnancovi príspevok na stravovanie, a to:

– vo výške najmenej 55 % z ceny jedla,

– najviac za každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín, teda od 01.05.2022 maximálne do výšky 3,30,-EUR.

625e7b5dedfe4fa3f5314fd9 employment opportunity hiring jobs icon min

Zmena minimálnej výšky stravovacích poukážok od 01.05.2022

Pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, sa cenou jedla rozumie hodnota stravovacej poukážky. Zákonník práce ustanovuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky(gastrolístku), ktorá musí predstavovať najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, teda hodnota stravovacej poukážky od 01. 05. 2022 musí predstavovať najmenej 4,50,-EUR. Do 30.4.2022 je minimálna suma gastrolístka 3,83,-EUR.

Keďže minimálny príspevok zamestnávateľa je 55 %, ak zamestnávateľ poskytuje gastrolístky alebo finančný príspevok na stravovanie, od 1. mája 2022 je minimálna výška príspevku 2,48 €.

Gastrolístky aj finančný príspevok na stravovanie je potrebné poskytovať vopred, aby ich mali zamestnanci k dispozícii už prvý pracovný deň (a mohli si zaň kúpiť stravu), preto je potrebné zmeny zapracovať už v apríli 2022.

Základná náhrada za km jazdy pri pracovných cestách od 01.05.2022

Ďalším opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (č. 117/2022 Z. z.), dochádza k zmene v sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Aj v tomto prípade sa nové, zvýšené sumy použijú od 1. mája 2022.

Od 01.05.2022 teda platí, že suma základnej náhrady za každý1 km jazdy pre:

– jednostopové vozidlá a trojkolky je 0,059,-EUR (do30.4.2022 sa používa 0,053,-EUR),

– osobné cestné motorové vozidlá je 0,213,-EUR (do 30.4.2022sa používa 0,193,-EUR).

Poskytujeme právnu pomoc v oblasti pracovného práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688. Poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí pracovného práva.

Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa pracovného práva, kontaktujte nás e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688. V advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners poskytujeme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí pracovného práva.

Hodnotenie