Podľa zákona je nevyhnutné zverejňovať informácie o možnosti ošetrenia, bezpečnosti a cena jednotlivých zákrokov na webstránke. Znamená to však, že poskytovatelia zdravotnej starostlivosti musia mať nevyhnutne webstránku? Čo hrozí pri nedodržaní zákona a ako vám webstránka môže zjednodušiť fungovanie zariadenia?

Zákon o poskytovateľoch

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti 578/2004,  paragraf 79, definuje široké spektrum povinností, ktoré plynú pre poskytovateľa. Vlnu diskusie otvoril odsek 1zj, ktorý hovorí:  

“Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak: zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a o cenách zdravotných výkonov, ktoré poskytuje” (Zdroj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/578/)

Otázkou, ktorú si právnici radi kladú je, čo presne z tohto uznesenia vyplýva. Odpoveď sa zdá byť jasná, no dovoľme si krátke zamyslenie. 

Priblížme si primárny cieľ tohto ustanovenia. Zákon jasne zadáva poskytovateľom úlohu informovať o možnostiach ošetrení, ich účinkoch, bezpečnosti, ako aj samotnej cene. Vyžaduje sa tu teda transparentnosť voči klientovi. Nie je tu definovaná povinnosť mať webstránku ako takú. Zákon však v tomto bode definuje lokalitu, kde má byť oznam publikovaný. Aj napriek tomu, že cieľ je v tomto prípade sekundárny, je v zákone uvedený a je potrebné ho rešpektovať. Ambulantné zariadenie preto musí mať webstránku a musí na nej uvádzať požadované údaje. 

image

Zdroj: Unsplash.com

Musí mať zdravotnícke zariadenie internet? 

Zákon 578 hovorí o existencii webstránky, no nehovorí o tom, že poskytovateľ by mal mať vo svojom zariadení pripojenie na internet a teda prostriedok pre aktualizáciu webstránky.

O nutnosti mať internetové pripojenie hovorí ďalší dokument: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení. Vo vyhláške sa tvrdí nasledovné:

“Ambulantné zariadenie je zabezpečené informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.”

(Zdroj:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2017/225/)

Internetové pripojenie je teda bez akejkoľvek debaty nevyhnutné pre všetky ambulantné zariadenia. Nie je to však žiadnym prekvapením. Vďaka tomuto bodu je tak dosiahnutý cieľ zapisovať údaje pacienta do elektronickej zdravotnej knižky. Kompletné informácie o pacientovi, jeho liečbe a zdravotnom stave sú tak použité špecialistami v prípade potreby.  


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Prečo je webstránka výhodou?

Jedna rovina problému je mať webstránku so základnými informáciami, ktoré definuje zákon, no druhá je aktuálnosť informácii na webstránke. Zákon teda hovorí o povinnosti informovať na webstránke. Nespomína však nič o starostlivosti o webstránku. Kvalitná webstránka si vyžaduje pravidelnú kontrolu obsahových častí ako i technických. To si samozrejme vyžaduje čas a prostriedky. 

V dnešnom digitálnom svete je webstránka veľkou výhodou pre ambulancie a iné zdravotné zariadenia. Funkčná a kvalitne spracovaná webstránka však môže v konečnom dôsledku ušetriť množstvo času. Aké sú ďalšie výhody pre založenie vlastnej webstránky?

 1. Informovanosť 

Informácie o ordinačných hodinách či návštevných časoch, informacie o procedúrach sú pre pacienta alebo klienta dôležitým zdrojom hodnotných informácií. Opíšte ako prebieha stretnutie vo vašom zariadení, čo pacienta a pacientku čaká a ako sa môže na zákrok pripraviť. Do ambulancie zavíta človek, ktorý je materiálne a psychicky vybavený na zákrok. Ušetríte si tak množstvo času stráveného odpisovanim na email, či telefonáty pacientov s repetetivnymi otázkami. 

Advokát tiež odporúča publikovať na svojej webstránke aj pravidlá fungovania ambulancie. Tieto pravidlá môžu obsahovať informácie ako ceny pri vyberaní poplatkov či  gdpr vo forme všeobecných zmluvných podmienok. 

2. Edukácia

Ozrejmite pacientovi a pacientke možnosti liečby, ich výhody a nevýhody. Vysvetlite ako zákrok prebieha, pre koho a za akých podmienok je určený. Informovaný a edukovaný pacient či pacientka tak získajú pocit, že na základe informácii sa vedia lepšie rozhodnúť v spôsoboch liečby. Dajte pacientovi čas a zdroje na pochopenie problémov a procesov, ktorým čelí.

3 . Dôvera

Nielen vaša odbornosť, ale aj profesionálny spôsob prezentácie zaujmú nových klientov. Vaša prezentácia v online priestor ukáže, že si za svojou prácou stojíte, že ste odborníci a nebojíte sa prezentovať výsledky práce verejnosti.Webstránka je vhodným miestom pre zvýšenie kredibility u pacientov. 

4. Komunikácia s pacientmi a objednávky

Webstránka môže obsahovať rezervačný formulár, prostredníctvom ktorého sa klienti a klientky objednajú na konzultáciu či vyšetrenie. Aktualizovaný kalendár je dostupný vám ako i pacientom. Podobný systém zredukuje administratívne zaťaženie personálu.

image 1

Zdroj: Unsplash

Pokuta za webstránku? 

V prípade nesplnenia podmienok stanovených zákonom hrozí pokuta do výšky 3319 eur. Znamená to, že pokuta môže byť udelená aj za absentujúcu webstránku? Pokuta je udelená v prípade, že informácie nie sú zverejnené. No zákon tiež definuje miesto, kde majú byť publikované, a tým pádom aj na webstránke. Mať webstránku je v tomto prípade de facto nevyhnutnosť. 

V našej právnickej praxi sme sa zatiaľ nestretli s pokutovaním zdravotníckeho zariadenia na chýbajúcu webstránku. To však neznamená, že tomu tak musí byť v každom prípade. 

V dnešnej dobe existuje niekoľko dostupných portálov, kde si pacient a pacientka môžu nájsť lekára na základe jeho mena, špecializácie alebo lokality. Pacient sa tu dozvie základné informácie a taktiež sa môže k špecialistovi objednať na konkrétny termín. 

Ambulancia na kľúč

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú na svojich pleciach nekončiaci list povinností a odporúčaní, ktoré musia dodržiavať. Mať webstránku nie je však len ďalšie zaťaženie zariadenia. Je to výhoda, ktorá ušetrí množstvo času, kedy personál objednáva pacientov, vysvetľuje a odpovedá na opakujúce sa otázky.

Sme špecialisti na medicínske právo neváhajte sa na nás obrátiť a zabezpečíme vám právny servis pri tvorbe webstránky, ale aj iné služby týkajúce sa medicínskeho práva.

Použité zdroje: 

578/2004 Z.z., Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2020

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

Hodnotenie