Už od roku 2022 sledujeme rapídny nárast cien elektriny a plynu. Jedným z najvýraznejších opatrení bolo ich zastropovanie. Pre podniky sú aktuálne stále k dispozícii priame dotácie na energie. Tie Ministerstvo hospodárstva SR vypláca na základe predložených faktúr. Aké podmienky z hľadiska práva je potrebné splniť, aby ste mohli využiť túto pomoc od štátu v energetike?

Zastropovanie cien energií v rokoch 2022 a 2023

V rámci zastropovania maximálnej výšky cien energií boli vlani nastavené nasledovné hodnoty: za elektrinu 199 eur za MWh, za plyn 99 eur za MWh. Štát následne dotoval presahujúcu časť sumy, a to až do výšky 80 %. Keďže ceny energií neklesli ani v roku 2023, Ministerstvo hospodárstva SR pokračuje v danom opatrení. Plus pridáva ďalšie, špeciálne pre podnikateľov a hospodárske subjekty. Aby im aktuálna nepriaznivá situácia v energetike neničila biznis. 

Priame energetické dotácie pre podnikateľov v zmysle práva

Riadiac sa Zákonom č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Schémou štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle Dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine č. SA.104846 (2022/N) Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny.

Tlačová správa Ministerstva hospodárstva SR z januára 2023 informovala o podstatnom zvýšení pôvodne avizovanej sumy vo výške 300-tisíc eur na 1. kvartál na jeden hospodársky subjekt, a to na cca dvojnásobok tejto sumy. Celkový disponibilný objem zdrojov do konca novembra 2023 aktuálne predstavuje takmer 280 miliónov eur.

Vysoké ceny energií budú v súlade s energetickým právom kompenzované následne po ich odbere a vyúčtovaní. Teda ministerstvo vypláca priame dotácie na základe predložených faktúr za energie. Hospodárskemu subjektu tak bude finančná pomoc poskytnutá vždy v nasledovnom mesiaci. 

Avšak, Ministerstvo hospodárstva SR môže výzvu zmeniť alebo upraviť do momentu jej uzavretia, a to prostredníctvom oznamu zverejneného na webovom sídle.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Podmienky pre energetickú dotáciu, ktoré musíte ako podnik spĺňať

Podnikatelia môžu Ministerstvu hospodárstva SR predkladať žiadosti na kompenzáciu cien za energie. Je možné ich podávať jednotlivo za vybrané mesiace, alebo súhrnne.

Na to, aby boli tieto prijaté, treba v zmysle energetického práva splniť dve základné podmienky:

  1. vlastniť elektromer a plynomer (priama zmluva o dodávke elektriny a plynu),
  2. mať priradené IČO.

Dobrou správou je, už nie ste povinní vypĺňať údaje o množstve spotrebovanej energie za dané obdobie. Dáta budú doplnené ku každej výzve automaticky priamo z elektromerov a plynomerov. Avšak pozor, pokiaľ požadovaná výška dotácie v žiadosti presahuje sumu 100-tisíc eur, žiadosť musí obsahovať identifikáciu konečných užívateľov výhod.

Okrem dvoch uvedených základných podmienok je potrebné, aby daný podnik spĺňal tiež nasledovné:

  • mal vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
  • nebolo voči nemu vedené konkurzné konanie, nebol v konkurze alebo v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • nebol voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
  • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
  • nemal evidované nedoplatky na sociálnom a zdravotnom poistení, 
  • nenárokovalo sa voči nemu vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
  • nemal právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, či pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.
electricity transmission towers with orange glowing wires against night sky

Ako podať žiadosť o energetickú dotáciu?

Žiadosť o poskytnutie dotácie sa predkladá v elektronickej podobe prostredníctvom formulára na webovom sídle poskytovateľa z elektronickej stránky žiadateľa a za každú prevádzku samostatne. Mala by obsahovať obchodné meno, IČO, DIČ, prípadne IČO DPH, právnu formu, meno a priezvisko oprávnenej osoby, emailovú adresu, veľkosť podniku a ďalšie právne náležitosti, ktoré sú konkrétnejšie uvedené v definícii výzvy.

Dokedy možno podávať žiadosti o energetickú pomoc?

Hoci pôvodne bolo avizované, že žiadosti o podporu v oblasti energií podnikom je možné podávať len do konca júna 2023, aktuálne už to neplatí. Koncom mája 2023 Ministerstvo hospodárstvo zverejnilo informáciu, že došlo k predĺženiu oprávneného obdobia do 30. septembra 2023, a tiež k predĺženiu lehoty na predkladanie žiadostí do 30. novembra 2023. Čiže o štátnu pomoc podnikom v oblasti energií je možné žiadať aj po júni 2023. Viac informácií nájdete na stránkach Ministerstva hospodárstva SR.

Akých podnikov sa hospodárska pomoc týka?

Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť podnik v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, t.j. subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status, spôsob financovania a veľkosť. Oprávneným žiadateľom o dotáciu môže byť podnik s odberným miestom na území SR. Uchádzať sa o dotáciu má právo aj podnik v ťažkostiach.

Akých podnikov sa energetická pomoc netýka?

Oprávneným žiadateľom o dotáciu nemôže byť podnik, na ktorý sa vzťahujú sankcie EÚ. Rovnako tak ani úverová a finančná inštitúcia. Pomoc sa nebude týkať podnikateľov a subjektov, pôsobiacich v prenajatých priestoroch, keďže nemajú priamo uzavretú zmluvu s dodávateľmi energií. 

Avšak, druhé zmienené môžu získať dotácie vo výške až 80% oprávnených nákladov za obdobie január, február a marec 2023, a to až vo výške 200-tisíc eur za jeden mesiac. Celkovo im teda štát môže pomôcť finančnou kompenzáciou vo výške 600-tisíc eur.

Či už podnikáte v energetike alebo v inej oblasti, tento problém sa vás týka. V krízovom období obzvlášť. Oblasť energetiky totižto zasahuje každý podnik. Potrebujete v nej pomôcť z hľadiska práva? Obráťte sa na advokátsku kanceláriu Hriadel & Heger. Poskytneme vám poradenstvo, pomôžeme s potrebnou dokumentáciou, vypracujeme analýzy či stanoviská. Odľahčíme vás o právne veci a vy sa môžete naplno venovať podnikaniu.

Hodnotenie