Veľmi podstatnou a dôležitou súčasťou športového práva je uzatváranie zmluvných vzťahov medzi športovcom a športovou organizáciou. Často je základom vzťahov medzi športovcom a športovou organizáciou zmluva, ktorá vymedzuje samostatné práva a povinností či už športovca alebo organizácie. Nechajte si poradiť a uzatvorte právoplatnú zmluvu výhodnú pre obe strany.

Práva a povinností športovca a športovej organizácie na základe zmluvy

Každý športovec, a to či už profesionálny alebo amatérsky, vykonáva svoju činnosť na základe zmluvy. Predtým však, než je zmluva uzavretá, je potrebné, aby športová organizácia upovedomila športovca o všetkých jeho právach a povinnostiach. Rovnako aj športovec musí organizáciu upovedomiť napríklad o svojom zdravotnom stave, prípadne plánoch do budúcna, aby to neovplyvnilo organizáciu negatívne. Povinnosťou športovca je teda absolvovať lekársku prehliadku na overenie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie športu. Športová organizácia má právo tiež požiadať športovca o informácie týkajúce sa zmluvných vzťahov s inou športovou organizáciou a informácie o bezúhonnosti. Zo zmluvy vyplýva, že sa športovec musí zúčastňovať tréningov, súťaží či podujatí určených športovou organizáciou. Zmluva tiež hovorí o tom, že športovec musí dodržiavať správnu životosprávu v určitom rozsahu, prípadne sa nemôže zúčastňovať na stávkovaní v športe, ktorý vykonáva. Práva a povinností pripadajú aj samotnej športovej organizácii. Tá sa zmluvou zaväzuje, že bude zabezpečovať športovcovi sústavnú prípravu na súťaž, zabezpečí účasť športovca na súťaži pod vedením trénera s požadovanou odbornou spôsobilosťou, umožní mu vstup do reprezentácie a zabezpečí mu oddych a regeneráciu. Športová organizácia má tiež povinnosť pravidelne športovcovi vyplácať mzdu.

Zmluvné vzťahy medzi športovcom a športovou organizáciou  

V závislosti od toho, aký typ športovca ste, môžete so športovou organizáciou uzavrieť dva typy zmlúv. Profesionálni športovci uzatvárajú Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, prípadne môžu vykonávať svoju športovú činnosť aj prostredníctvom inej zmluvy. Avšak táto zmluva sa týka profesionálneho športovca v prípade, ak vykonáva svoju činnosť pre športovú organizáciu ako SZČO alebo na základe pracovnoprávneho vzťahu. Od 1. 1. 2022 platí novela Zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“), ktorá definuje Profesionálneho športovca ako zamestnanca na účely sociálneho poistenia.

Druhou možnosťou je, ak ste amatérsky športovec. Na vás sa vzťahuje Zmluva o amatérskom vykonávaní športu. Táto zmluva hovorí o rozsahu vykonávania športu amatérskeho športovca, aj ak spĺňa znaky závislej práce, ale počas jedného kalendárneho roka nepresahuje osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku. Zmluva o amatérskom vykonávaní športu nezaväzuje však športovca k účasti na príprave na súťaž. Amatérsky športovec môže tiež vykonávať svoju športovú činnosti na základe Zmluvy o príprave talentovaného športovca, na základe Dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo bez zmluvy.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Platná Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu je platná vtedy, ak disponuje písomnou formou. Zmluva musí obsahovať názov a označenie, že ide o Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, označenie zmluvných strán, teda športovec a športová organizácia a ich identifikáciu. Dôležitou a hlavnou časťou zmluvy je vymedzenie obsahu, teda trvanie zmluvy, vymedzenie druhu vykonávaného športu, začiatok výkonu, určenie mzdových podmienok, výmera dovolenky a podpis. Zmluva môže tiež dopĺňať fakultatívne podmienky – mlčanlivosť, sankcie, dĺžku výpovednej lehoty. Ide o typ zmluvy, kde sa športovec zaväzuje odplatne vykonávať šport pre danú športovú organizáciu, s ktorou uzavrel zmluvu.

Platná Zmluva o amatérskom vykonávaní športu

Na rozdiel od Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa Zmluva o amatérskom vykonávaní športu líši tým, že je bezodplatná. Ak je odplatná, športovec musí vykonávať šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosti. Výška mzdy však nesmie prekročiť minimálnu mzdu. Opäť musí byť zmluva písomnou formou a obsahovať všetky potrebné náležitosti. Rozdiel je však v tom, že amatérsky športovec nie je uvedený ako zamestnanec na účely sociálneho poistenia.

Právoplatné uzatvorenie zmluvných vzťahov medzi športovcom a športovou organizáciou

V prípade právoplatného uzatvorenia zmluvných vzťahov medzi športovcom a športovou organizáciou si môžete nechať poradiť v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger. Zmluvné vzťahy sú práve v tomto odvetví veľmi dôležité, a preto ak máte akékoľvek pochybností s obsahom zmluvy, veľmi radi vám poradíme. Pokiaľ potrebujete právnu pomoc týkajúcu sa športového práva, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na info@hriadelheger.eu alebo na telefónnom čísle +421 918 027 688, prípadne vyplňte formulár na našom webe a my vám v advokátskej kancelárii Hriadel & Heger poskytneme komplexnú právnu pomoc týkajúcu sa všetkých oblastí a náležitostí športového práva.

Hodnotenie