Do účinnosti dňa 17.07.2022 vstúpi novelizácia  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ ObZ“), a to konkrétne ustanovenia § 115 ObZ, ktorý svojim legislatívnym znením upravuje práva a povinnosti spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len „s.r.o.“) vo vzťahu k prevodu väčšinového  obchodného podielu. 

Podľa aktuálnej platnej právnej úpravy § 115 ods.5 ObZ účinnej do 16.07.2022 platí, že účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra. Podľa nového znenia § 115 ods. 5 Obchodného zákonníka účinného od 17.7.2022: „účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov § 115 ObZ ods.1 a ods.2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak sa podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje“. Uvedené znamená, že takto nastavená účinnosť prevodu obchodného podielu bude platiť bez ohľadu na to, či sa prevádza väčšinový, alebo menšinový obchodný podiel. Zápis prevodu väčšinového obchodného podielu do obchodného registra bude mať len deklaratórny charakter. Deklaratórny účinok znamená, že zápisom do ORSR sa len potvrdí právny stav, ktorý už vznikol skôr. Podľa úpravy platnej do16.07.2022 účinnosť prevodu obchodného podielu má konštitutívny charakter to znamená, že prevod sa stane účinným až zápisom do obchodného registra. 

62a1eb060bb6685c6f6ce803 business people shaking hands together min

Okrem iného na základe tejto novelizácie sa na prevod väčšinového podielu nebude vyžadovať predloženie súhlasu správcu dane. Respektíve účastníkmi takéhoto prevodu nebude potrebné pri tejto transakcii predkladať registrovému súdu čestné vyhlásenie o tom, že daňový subjekt nemá povinnosť doložiť súhlas správcu dane. 

Súhlas správcu dane je dokument, ktorý sa predkladá v prípade ak prevodca alebo nadobúdateľ prevádzajúceho väčšinového obchodného podielu v s.r.o. je vedený v zozname daňových dlžníkov. V prípade ak prevodca alebo nadobúdateľ v zozname daňových dlžníkov nefiguruje je potrebné k návrhu na zápis zmeny do obchodného registra predložiť čestné vyhlásenie, o tom, že daňový subjekt nemá povinnosť predložiť súhlas správcu dane. Avšak od vyššie uvedeného dátumu, kedy dôjde aj k prijatiu zákona č. 111/2022 z.z. o riešení hroziaceho úpadku, čo malo priamy vplyv na novelizáciu dotknutého ustanovenia § 115 ObZ bude táto povinnosť odstránená.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Aktuálne  platné znenie ustanovenia § 115 ods.6: „Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať“.

Po novelizácií, ktorá nadobudne účinnosť dňa 17.07.2022 sa znenie § 115 ods. 6 ObZ zmení nasledovne: „Nadobudnúť obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným prevodom nemôže osoba, ktorá je ako povinný vedená v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; uvedené platí rovnako bez ohľadu na skutočnosť, či nadobúdateľom obchodného podielu má byť iný spoločník spoločnosti alebo iná osoba.“ 

Súčasné znenie predmetného ustanovenia § 115 ObZ má až 12 odsekov, ktoré upravujú prevod väčšinového podielu. V zmysle novelizácie zákonodarca vypustí v § 115 ObZ odseky 7-12.

Zákonodarca touto legislatívnou zmenou zamýšľa zjednodušiť prevodný proces obchodného podielu a zosúladiť právnu úpravu prevodu a nadobudnutia účinkov medzi väčšinovým a menšinovým obchodným podielom. Rovnako deklaratórnym zápisom by sa mala posilniť právna istota vzťahov v podnikateľskom prostredí.

Hodnotenie