Od augusta 2023 sa zmenilo delegované predpisovanie liekov. Novela Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach prináša upresnenie, ujasnenie kompetencií všetkých zúčastnených strán, no najmä zodpovedá otázku, kto má po novom zabezpečiť pacientovi predpis indikovaného lieku, dietetických potravín či zdravotníckych pomôcok.

Povinnosti lekarov pri predpise liekov

Delegované predpisovanie liekov po novom

V praxi sa často stávalo to, že doktori špecialisti nechali predpisovať lieky všeobecných lekárov, čím ich výrazne zaťažovali. Strácala sa podstata delegovaného predpisovania. Ňou je oprávnenie, nie povinnosť, ktorú majú znášať vo väčšej miere práve všeobecní lekári. Novela Zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach preto prichádza so zmenami, resp. jasnejšou definíciou pravidiel pri predpisovaní liekov. Upravuje vzťahy lekár špecialista verzus všeobecný lekár a rovnako tak aj vzťah medzi lekármi a pacientom samotným. Na základe novely je ambulantný lekár povinný po vyšetrení pacienta a indikovaní liečiv mu ich hneď aj priamo predpísať. Nenecháva túto povinnosť na všeobecného lekára ako tomu bolo často doposiaľ. Takto sa predíde únavnému posúvaniu pacienta od lekára k lekárovi a preťažovaniu systému. Pri nedodržaní postupu hrozia pokuty. Lehota na predpis liekov sa pohybuje do maximálne 3 až 6 mesiacov v závislosti od podmienok. 

No na druhej strane, pacienti už nebudú musieť navštevovať lekárov špecialistov len pre účel predpisu liekov. Celý systém sa zjednoduší. 

Aby sme to zhrnuli, lekár ktorý deleguje predpis lieku, bude naďalej zodpovedať za správu pacienta. No a ten by mal trvať na tom, aby mu liečivo lekári predpisovali až do plánovaného kontrolného vyšetrenia. Kvôli receptom už nemusia cestovať za špecialistami, keďže sú povinní predpisovať nimi určenú medikáciu elektronicky. Pokiaľ tak neurobia, porušujú zákon.

Povinnosti lekára v nemocnici

Pacient musí vždy odísť z nemocnice s e-receptom so všetkými indikovanými liekmi, prípadne papierovým receptom. Výnimky zákon nepozná.

Lieky má povinnosť v nemocnici, na urgentnom alebo centrálnom príjme predpísať lekár, a to aj taký bez atestácie, pričom za správnosť predpisu je zodpovedný atestovaný lekár na príslušnom oddelení. Rezort zdravotníctva tak reaguje na akútny nedostatok lekárov-špecialistov, ktorí by v súčasnosti mali pacientom predpisovať lieky po ich prepustení z nemocnice. 

Lekár pracujúci v nemocnici môže poveriť predpisom liekov viazaných na odbornosť všeobecného lekára pre dospelých alebo pediatra najviac na 3 mesiace. Tí však toto poverenie nemusia prijať. Zodpovednosť nesie odborný lekár v nemocnici.

Čo sa týka liekov bez viazanosti na odborníka, nie je možné poveriť ich predpisom všeobecných lekárov. 

No a nemocniciam zostáva povinnosť vydať pacientovi lieky na tri dni. 


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Povinnosti lekára v ambulancii

Špecialista je povinný pacientovi predpísať všetky ním indikované lieky, a to po každom vyšetrení. Týka sa to liekov viazaných na odbornosť lekára aj takých bez preskripčného obmedzenia. 

Každý lekár je povinný predpísať pacientovi lieky vždy po ukončení vyšetrenia, a to aj vtedy, ak disponuje ešte zostatkovým množstvom. 

Pokiaľ má pacient plánovanú ďalšiu kontrolu u špecialistu o 9 mesiacov, má právo dostať od lekára e-recept chronickej medikácie na 3 mesiace a zároveň na ďalších 6 mesiacov elektronický REPETATUR receptu, ktorý možno vystaviť najviac na jeden rok, teda minimálne do nasledujúcej kontroly.

Lekár špecialista musí rovnako ako ten všeobecný využívať na preskripciu e-zdravie a e-recept. Za porušenie zákonnej povinnosti je Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) oprávnený uložiť sankciu od 300 až do 35-tisíc EUR. Pri opakovanom porušení až dvojnásobok. 

Odborný lekár môže poveriť toho všeobecného predpisom liekov viazaných na odbornosť lekára maximálne na 6 mesiacov. Avšak ten poverenie nemusí prijať, a to bez rizika sankcie. 

Za výber lieku, formy, balenia, dávkovania a ostatných zákonom presne definovaných charakteristík, na ktorý udeľuje poverenie, je zodpovedný lekár špecialista. 

Všeobecný lekár nemá právomoc meniť diagnózu v súvislosti s preskripciou lieku predpísaného na základe poverenia špecialistu.

Lekár špecialista nemôže poveriť predpisom liekov neviazaných na odbornosť všeobecných lekárov. Na lieky bez preskripčného obmedzenia teda nemožno udeliť poverenie.

Pokiaľ by všeobecný lekár z vlastného rozhodnutia predpísal lieky, ktoré nie sú viazané na odbornosť, avšak boli indikované iným lekárom špecialistom, by bol za ne plne medicínsky a právne zodpovedný. Takisto by boli zahrnuté do nákladov jeho ambulancie a ovplyvnili hodnotiace parametre v zdravotných poisťovniach.

Ako je to s potravinami a zdravotníckymi pomôckami na predpis? 

Predpísanie dietetických potravín sa riadi podobnými pravidlami. Prístup k nim získate na základe diagnózy od špecialistu. Ten vám ich následne má povinnosť predpísať. Najviac však na 6 mesiacov. Následne si môžete dané potraviny priamo zakúpiť alebo objednať v lekárni.

Čo sa týka zdravotníckych pomôcok, po novom vám ich všeobecný lekár môže predpísať rovnako na 6 mesiacov. V prípade inkontinencie 3. stupňa alebo stómie neexistuje časové obmedzenie.

Zoznam kategorizovaných dietetických potravín nájdete na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok na rovnakom webe.

„Keďže novelou bola daná povinnosť pre lekára špecialistu predpisovať pacientovi všetky humánne lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré mu indikoval počas lekárskeho vyšetrenia, pacient ostáva v mnohých prípadoch v život ohrozujúcej situácii bez možnosti predpísania potrebných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín,“ priznáva ministerstvo zdravotníctva pre portál Pravda.sk. No riziková skupina obyvateľstva sa nemusí ničoho obávať. Pre pacientov sledovaných vo viacerých odborných ambulanciách, najmä seniorov a chronicky chorých má táto zmena priniesť pravidelné telefonáty alebo návštevy v každej zo špecializovaných ambulancií za účelom predpisu humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky a dietetickej potraviny.

Medicínske právo zohľadňuje práva a povinnosti na strane občana, pacienta a rovnako tak i  zdravotníckeho personálu, zdravotníckeho zariadenia, poisťovní a dozorných úradov. Bola na vás ako lekára či vaše zdravotnícke zariadenie uplatnená námietka voči správnosti postupu alebo len nie ste si niečím istí? Náš tím na medicínske právo v advokátskej kancelárii Hriadel-Heger & Partners vám pomôže. Riešime dokumentáciu; zmluvné podklady; pochybenia, poskytneme zastupovanie pred zdravotnými poisťovňami, úradmi aj súdom.

Hodnotenie