Úrad priemyselného vlastníctva SR sa pridal k iniciatíve Európskej komisie a Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) na podporu malých a stredných podnikov, cieľom ktorej je priama finančná podpora tých malých a stredných podnikov (MSP),ktoré majú záujem ochraňovať a manažovať svoje práva duševného vlastníctva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Ideas Powered for Business SME Fund – fond pre malé a stredné podniky

Ideas Powered for Business SME Fund je grantový program v hodnote 20 miliónov EUR vytvorený na pomoc európskym MSP v súvislosti s prístupom k právam v oblasti duševného vlastníctva.

Program Ideas Powered for Business SME Fund, ktorý podporuje Európska komisia a úrad EUIPO, je určený pre podniky, ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva a chrániť svoje práva v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.

Program Ideas Powered for Business SME Fund sa vzťahuje jednak na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan) a jednak na služby vzťahujúce sa na prihlášky ochranných známok a/alebo dizajnov. Uvedené služby poskytované v rámci daného programu Vám nepochybne môžu pomôcť posilniť Váš podnik.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

V rámci tohto programu sú teda dostupné dva druhy služieb, ktoré zahŕňajú čiastočnú náhradu nákladov na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan, služba č.1) a prihlášok ochranných známok a dizajnov na vnútroštátnej, regionálnej (Benelux)a únijnej úrovni (služba č.2).

Pričom každý MSP môže dostať náhradu najviac do výšky 1 500 EUR.

O aké služby konkrétne ide?

Služba č.1 zahŕňa až 75 % zľavu na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan). Včasná diagnostika v oblasti duševného vlastníctva má zásadný význam pri príprave stratégie Vášho podniku v oblasti duševného vlastníctva. Audítori duševného vlastníctva preskúmajú obchodný model, produkty a/alebo služby a plány rastu s cieľom vytvoriť pre vás stratégiu. Táto služba Vám pomôže pri rozhodovaní, ktoré práva duševného vlastníctva zapísať, ako rozvinúť portfólio duševného vlastníctva, ak už máte zapísané práva, a ako si naplánovať stratégiu do budúcnosti.

Služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva v rámci tohto programu sú dostupné len prostredníctvom zúčastnených vnútroštátnych a regionálnych úradov EÚ na ochranu duševného vlastníctva, teda aj pre slovenské MSP.

Služba č. 2 zahŕňa 50 %zníženie poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov. V prípade ak zvažujete zápis ochrannej známky alebo dizajnu na únijnej, regionálnej(Benelux) alebo vnútroštátnej úrovni, tento program je vhodný pre Vás.

Nakoľko môžete požiadať o 50 % náhradu základných poplatkov za prihlášku ochrannej známky alebo dizajnu. Územná úroveň ochrany, ktorú si zvolíte, bude samozrejme závisieť od Vašej obchodnej stratégie a plánov rastu. Ak si však nie ste istý, čo prihlásiť a kde, v tom prípade služba včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP scan, teda služba č. 1) by Vám mohla pomôcť vykročiť správnym smerom.

Podávanie prihlášky

O finančné prostriedky pre MSP môžete požiadať počas piatich vymedzených časových úsekov v roku 2021. Úrad EUIPO nebude posudzovať žiadosti, ktoré budú doručené mimo týchto časových rámcov.

Časové úseky na podávanie žiadostí sa riadia týmto harmonogramom:

 Časový úsek 1
od 11. januára 2021
do 31. januára 2021

Časový úsek 2
od 1. marca 2021
do 31. marca 2021

Časový úsek 3
od 1. mája 2021
do 31. mája 2021

Časový úsek 4
od 1. júla 2021
do 31. júla 2021

Časový úsek 5
od 1. septembra 2021
do 30. septembra 2021

Pre službu č. 1 alebo službu č. 2 alebo ich kombináciu možno podať len jednu žiadosť, vždy s maximálnou náhradou vo výške 1 500 EUR na žiadateľa. Ak požiadate o jednu službu v jednom časovom úseku, môžete požiadať o druhú službu v nasledujúcom časovom úseku. Granty sa udelia podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie“.

Požiadavky, časový plán a ďalšie dôležité informácie o programe sú k dispozícii na https://euipo.europa.eu/ohimportal/sk/online-services/sme-fund#service1.

Upozorňujeme, že fond bude slúžiť len do vyčerpania finančnej alokácie.

V prípade akýchkoľvek otázok  o možnostiach využitia týchto služieb alebo iných otázok z oblasti práva duševného vlastníctva môžete využiť naše služby a kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Hodnotenie