Vo všeobecnosti platí, že zamestnávaniu chránených skupín zamestnancovako sú aj mladiství zamestnanci je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Dôraz je potrebné klásť najmä na výsledky posúdenia zdravotnej spôsobilosti lekárom a na obmedzenia, ktoré lekár posúdi, a jeho odporúčania. V našom najnovšom článku si stručne priblížime pracovné podmienky mladistvých zamestnancov. Mladistvým zamestnancom je zamestnanec mladší ako 18 rokov.

Pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov, teda mladších ako 18 rokov, je potrebné v prvom rade preveriť, či mladistvý dosiahol vek 15 rokov a či ukončil povinnú školskú dochádzku (školské zariadenie je povinné túto skutočnosť vyznačiť na vysvedčení žiaka). Ak ide o fyzickú osobu, ktorá je mladšia ako15 rokov veku a neukončila povinnú školskú dochádzku, je práca tejto fyzickej osoby zakázaná. Prípustný je iba výkon ľahkých prác, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú zdravie, bezpečnosť a ďalší vývoj mladistvých alebo ich školskú dochádzku. Ide o práce pri účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach, športových podujatiach alebo reklamných činnostiach. Výkon ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva. V povolení sa určí počet hodín a podmienky, za ktorých sa ľahké práce môžu vykonávať. Ak však podmienky povolenia nie sú dodržiavané, v takom prípade príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie.

Povinnosti zamestnávateľa

1. Zamestnávateľ je povinný utvárať priaznivé podmienky na všestranný rozvoj telesných a duševných schopností mladistvých zamestnancov aj osobitnou úpravou ich pracovných podmienok. Pri riešení dôležitých otázok týkajúcich sa mladistvých zamestnávateľ úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami mladistvých.

2. Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu mladistvých zamestnancov, ktorých zamestnáva v pracovnom pomere. Evidencia obsahuje aj dátum narodenia mladistvých zamestnancov.

3. Výpoveď daná mladistvému zamestnancovi i okamžité skončenie pracovného pomeru s mladistvým zamestnancom zo strany zamestnávateľa sa musia dať na vedomie aj jeho zákonnému zástupcovi. Ak pracovný pomer skončí mladistvý zamestnanec výpoveďou, okamžitým skončením pracovného pomeru, v skúšobnej dobe alebo ak samá jeho pracovný pomer skončiť dohodou, je zamestnávateľ povinný vyžiadať si vyjadrenie zákonného zástupcu.

4. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotnej spôsobilosti na prácu na základe výsledkov lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci mladistvého zamestnanca:

a) pred preradením mladistvého zamestnanca na inú prácu,

b) pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Mladistvý zamestnanec je povinný podrobiť sa určeným lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci. Pri ukladaní pracovných úloh mladistvému zamestnancovi sa zamestnávateľ riadi aj lekárskymi posudkami. V prípade ak by sa mladistvý zamestnanec odmietol zúčastniť na takejto povinnej lekárskej prehliadke, porušil by tým pracovnú disciplínu, pri zavinenom porušení ktorej Zákonník práce predpokladá aj sankčné postihy.

Vo všeobecnosti platí, že dohodu o hmotnej zodpovednosti môže uzatvoriť so zamestnávateľom len zamestnanec starší ako 18 rokov, z čoho vyplýva že dohodu o hmotnej zodpovednosti nemôže uzatvoriť mladistvý zamestnanec, ani jeho zákonný zástupca.

6017b721b96fbe428587fe4f hand 2722104 1920

Zákaz práce nadčas, práce v noci a pracovnej pohotovosti

Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť. Výnimočne môžu mladiství zamestnanci starší ako 16 rokov vykonávať nočnú prácu nepresahujúcu jednu hodinu, ak je to potrebné na ich výchovu na povolanie. Nočná práca mladistvého zamestnanca musí bezprostredne nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný čas.

Zamestnávateľ nesmie používať taký spôsob odmeňovania práce, ktorý by viedol pri zvyšovaní pracovných výkonov k ohrozeniu bezpečnosti a zdravia mladistvých zamestnancov.

Ak zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvého zamestnanca prácou, na ktorú získal kvalifikáciu, pretože je jej výkon mladistvým zamestnancom zakázaný alebo preto, že podľa lekárskeho posudku ohrozuje jeho zdravie, zamestnávateľ je povinný dovtedy, kým bude mladistvý zamestnanec môcť túto prácu vykonávať, poskytnúť mu inú primeranú prácu zodpovedajúcu pokiaľ možno jeho kvalifikácii.

Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť. To isté platí aj pre školy a občianske združenia podľa osobitného predpisu, ak v rámci svojej účasti na výchove mládeže organizujú práce mladistvých.

Potrebujete právne poradenstvo v oblasti pracovného práva? Radi vám pomôžeme vo všetkých oblastiach pracovného práva.

Práce zakázané mladistvým zamestnancom

Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, rovnako nesmie byť zamestnávaný prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé, pričom zoznamy prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, ustanovuje nariadenie vlády č. 286/2004 Z.z. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

Na záver treba povedať, že v prevažnej väčšine prípadov zamestnávatelia venujú pozornosť zamestnávaniu chránených skupín zamestnancov, ak ho v praxi realizujú. Vo vzťahu k zamestnávaniu mladistvých sú zo strany inšpektorátov práce zisťované nedostatky spočívajúce prevažne v nezabezpečení posúdenia zdravotnej spôsobilosti na prácu pred zaradením mladistvého na inú prácu, nevedenie evidencie mladistvých zamestnancov s predpísanými náležitosťami, resp. u mladistvých starších ako 16 rokov zamestnávatelia nespolupracujú so zákonnými zástupcami mladistvých.

Hodnotenie