Domnievate sa, že vám zdravotná nebola poskytnutá adekvátne? V prípade pochybností ohľadom zdravotnej či ošetrovateľskej starostlivosti, je možné podať podnet smerujúci na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Nenechajte sa obrať o odškodnenie z dôvodu bolesti alebo sťaženia spoločenského uplatnenia. Prečítajte si tipy ako podať podnet a v ktorých prípadoch môže byť váš podnet zamietnutý.

odskodnenie za zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Kto rieši odškodnenie a zanedbanie zdravotnej starostlivosti?

Myslíte si, že vám nebola adekvátne poskytnutá zdravotná či ošetrovateľská starostlivosť? V takom prípade máte právo podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  Tento úrad je hlavným orgánom, ktorý preveruje jednotlivé podnety zaslané občanmi. Úrad pri svojej práci podrobne analyzuje lekárske záznamy a v prípade úmrtia aj pitevnú správu. Z toho dôvodu by váš podnet mal mať čo najpodrobnejšie údaje o vyšetrení. Dokument by mal obsahovať dátumy vyšetrení, hospitalizácii ako aj popis úkonov. V prípade, ak sa domnievate, že váš lekár vykonal pochybenie, uveďte aj správu ďalšieho špecialistu.

Ak si myslíte, že sa váš zubár chcel obohatiť alebo neriešil váš stav, čo malo za následok zhoršenie kvality života, navštívte ďalšieho zubára, ktorý vaše obavy potvrdí. Jeho správa bude dôkazom, že pôvodný lekár sa dopustil závažných chýb, ktoré je nutné prešetriť.

Zanedbanie z pohľadu práva

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol zriadený na základe zákona č. 581/2004 Z.z,  ktorá má za úlohu vykonávať dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Cieľom je, aby inštitúcia zabezpečovala zachovanie princípov solidarity, stability a výkonnosti zdravotníctva.

Úrad prešetruje každý prípad a zisťuje, či skutočne došlo k pochybeniu zo strany lekára na základe ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Zákon hovorí o tom, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je viazaný poskytnúť túto službu korektne: „Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy a v súlade so štandardnými postupmi na výkon prevencie, štandardnými diagnostickými postupmi a štandardnými terapeutickými postupmi pri zohľadnení individuálneho stavu pacienta”. Je teda nutné, aby lekár využil všetky dostupné prostriedky na správnu diagnostiku a následne ponúkol riešenia, ktoré budú viesť k zlepšeniu aktuálneho stavu.

Ďalším dôležitým dokumentom je zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon ustanovuje podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zodpovednosť za škodu je tu však spomenutá len okrajovo: Zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje osobitný predpis”. Viac informácii uvádza občiansky zákonník § 420 – 450. Tu platí nasledovné: Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti.” V prípade škody na zdraví, je nutné poškodeného jednorazovo odškodniť nielen z dôvodu bolesti ale aj problémoch pri jeho ďalšom uplatnený, ktoré vznikli v spojitosti s poškodením.

Sťaženie spoločenského uplatnenia

Zákon teda hovorí jasne. Nejde len o samotnú bolesť a fyzické prejavy, ale aj spoločenský a sociálny aspekt, ktorý vznikol ako dôsledok zanedbania zdravotnej starostlivosti. Sťaženie spoločenského uplatnenia znamená, že z dôvodu poškodenia zdravia, bolo vážne narušené uspokojovanie životných ako aj spoločenských potrieb jednotlivca.

Kto má nárok na túto jednorazovú dávku? Zamestnanec a fyzická osoba spadajúca do osobného rozsahu úrazového poistenia. Táto dávka sa poskytuje na základe posudku od lekára, kde na základe bodov ohodnotí vplyv človeka na spoločenské uplatnenie. Jej úlohou je poškodenému vykompenzovať negatívny vplyv na jeho spoločenské uplatnenie. Sociálna poistovňa na svojich stránkach ponúka formuár na Žiadosť o priznanie náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

Aký je postup pri podaní podnetu?

Ak sa domnievate, že zdravotná alebo ošetrovateľská starostlivosť neboli poskytnuté dostatočne, môžete podať podnet. Ten môžete podať buď elektronicky alebo písomne na adresu pobočky. V prípade problému sa obráťte na regionálne pobočky, ktoré sídlia v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín, Martin, Banská Bystrica, Nitra, Košice, Prešov. Uvádzajte adresu pobočky v mieste výkonu zdravotníckej alebo ošetrovateľskej pomoci. Úrad tiež poskytuje možnosť spísania podnetu cez ich portál podnetov ÚDZS. Na tejto platforme si môžete zvoliť, či ide o prípad v oblasti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, platby v zdravotníckych zariadeniach, covid-19 alebo vo veci správania zdravotníkov. Vybavovanie podnetov sa deje na základe zákona č. 581/2004 Z.z.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Podnet podľa zákona musí obsahovať tieto body:

 • vaše identifikačné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, poprípade  číslo preukazu totožnosti
 • ak podnet nepodáva dotknutá osoba, musí byť vysvetlené, v akom vzťahu ste s dotknutou osobou
 • údaje vo veci zdravotnej starostlivosti, teda identifikačné údaje poskytovateľa, ošetrovateľa, ústavu, kde bola starostlivosť vykonaná
 • detailný opis udalosti kde došlo k porušeniu práv
 • presné obdobie, kedy k udalosti došlo
 • súhlas dotknutej osoby s podaním podnetu (ak to zdravotný stav dovoľuje)
 • podpis osoby, ktorá podáva podnet

V akých prípadoch je podnet odmietnutý?

 • v prípade začatia preverovania vás úrad môže vyzvať o doplnenie informácii. Ak budú tieto informácie úradu chýbať, podnet môže byť odmietnutý
 • ak prebehlo preverovanie v minulosti a jednotlivé podmienky pre začatie nie sú splnené
 • v prípade opakovaných žiadostí, kedy ide o bezdôvodné uplatnenie práva na prešetrenie
 • ak od udalosti prešlo viac ako 5 rokov

Po podaní podnetu začína proces dohľadu o menovaného poskytovateľa zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti. Zisťuje, či osobe bolo ponúknuté a vykonané diagnostické či terapeutické výkony a či sú správne uvedené aj v zdravotnej dokumentácii. Úrad vás bude informovať o začatí konania, o možnom odmietnutí podnetu ako aj o samotnom závere riešenia. O výsledku procesu ste následne ako zadávateľ informovaný písomne. Aktuálna lehota na riešenie podnetu je 9 mesiacov a predĺžená môže byť len v osobitných prípadoch na 3 mesiace.

Konajte rýchlo

V prípade problému advokáti odporúčajú riešiť danú situáciu okamžite. Rýchle podanie podnetu vedie k vyššej šanci na úspech. V prípade neskorého riešenia situácie riskujete vysokú šancu vyvinenia sa lekára. Čo to v praxi znamená? Lekár, ktorý preukáže, že škodu nezavinil sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu. Je tak šanca, že sa vyniní zo zodpovednosti za náhradu škody.

Nechajte si poradiť pri riešení podnetu

Pri riešení podnetu sa sústredíme najmä na čas a kvalitu spracovaných údajov. Ucelené informácie a pádne dôkazy vám môžu pomôcť na vašej ceste za dokazovaním pochybenia v súvislosti s vaším zdravím či zdravým vašich blízkych. Advokátska kancelária Hriadel-Heger & Partners vám pomôže so správnou formuláciou podnetu a medicínskym právom ako takým. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formuláru alebo e-mailom.

Hodnotenie