Jedným z cieľov predkladaného návrhu zákona, je v súlade s princípom „jedenkrát a dosť“ pokračovať v snahe o odbúranie neprimeranej administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb,  nakoľko je neúčelné, aby orgány verejnej moci požadovali preukazovanie skutočností, ak si tieto skutočnosti vedia samé získať prostredníctvom informačných systémov verejnej správy alebo sú im známe z ich úradnej činnosti.

Uvedený zámer je v súlade aj s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky v znižovaní administratívnej záťaže fyzických osôb a právnických osôb využívaním informačných systémov verejnej správy.  Na základe uvedeného živnostenský úrad tak pri ohlásení živnosti nebude požadovať uvedenie údajov ako miesto a okres narodenia, meno a priezvisko otca, meno, priezvisko a rodné priezvisko matky, pri zmene mena a zmene priezviska aj pôvodné meno alebo pôvodné priezvisko občana Slovenskej republiky, na ktoré sa vzťahuje podmienka bezúhonnosti. Iba ak tieto údaje, ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, nie je možné získať z informačných systémov, živnostník ich uvedie pri ohlásení živnosti, za účelom zistenia splnenia požiadavky bezúhonnosti.

Ďalšími oblasťami zmien sú:

-zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej spôsobilosti pri remeselných živnostiach, znižuje sa lehota na  preukázanie odbornej praxe,

-zníženie miery regulácie pri preukazovaní odbornej praxe v odbore pri niektorých viazaných živnostiach, znižuje sa lehota na  preukázanie praxe v odbore,

zníženie počtu remeselných živností. Novelou by malo dôjsť k zrušeniu remeselných živnosti navykonávanie činnosti – galvanizácia kovov, smaltovanie, pričom s účinnosťou novely by sa tieto činnosti mali stať voľnou živnosťou, ako aj vyučovanie cudzích jazykov a prekladateľské a tlmočnícke služby.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

úprava vzniku živnostenského oprávnenia fyzických osôb s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území Slovenskej republiky, a to priamo v zákone o živnostenskom podnikaní. Fyzickým osobám s bydliskom v štáte, ktorý nie je členským štátom EÚ, ani zmluvným štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré nemajú udelený pobyt na území SR, má vzniknúť živnostenské oprávnenie dňom udelenia povolenia na pobyt na území SR. To znamená, že v prípade uvedených osôb bude vznik samotného oprávnenia prevádzkovať živnosť na území SR podmienený udelením povolenia na pobyt podľa zákona o pobyte cudzincov.

-úprava minimálnej a maximálnej dĺžky pozastavenia živnosti.

608bb3f3f6210b6427ae3888 colleagues giving fist bump min

Podľa platnej právnej úpravy  nemôže pozastavenie (prerušenie) živnosti trvať kratšie ako šesť mesiacov (minimálna dĺžka) a dlhšie ako tri roky(maximálna dĺžka). Novela živnostenského zákona má uvedené lehoty výrazne zmeniť. Minimálna lehota má byť znížená zo šiestich mesiacov na jeden mesiaca maximálna  lehota sa má zase predĺžiť z troch na štyri roky.

Aktuálne platí, že živnosť nemôže prevádzkovať fyzická ani právnická osoba, na ktorej majetok bol ukončený konkurz, po dobu troch rokov po ukončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vysporiadania jej záväzkov. Rovnako ju nemôže prevádzkovať ani osoba, voči ktorej sa v uvedenej dobe navrhlo vyhlásenie konkurzu, návrh sa však zamietol pre nedostatok majetku dostačujúceho aspoň na úhradu trov konania.

Momentálne platí, že živnostenský úrad môže túto prekážku prevádzkovania živnosti odpustiť, ak hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky. Avšak úrad si pred rozhodnutím vyžiada vyjadrenie Slovenskej živnostenskej komory.

V záujme zrýchlenia konania o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti sa v novele Živnostenského zákona navrhuje zrušiť povinnosť živnostenského úradu vyžiadať si vyjadrenie od Slovenskej živnostenskej komory na daný účel.

Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v neskôr zriadených prevádzkarňach. Podnikateľ musí aktuálne túto skutočnosť oznámiť príslušnému živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia.

V znení pripravovanej novely by táto lehota mala byť dlhšia – oznámenie by sa malo urobiť do 15 dní od zriadenia prevádzkarne.

Rovnako v zmysle pripravovanej novely obce nebudú oprávnené fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám ukladať oznamovaciu povinnosť alebo inú povinnosť súvisiacu s prevádzkovým časom, ak ustanoveným prevádzkovým časom neporušujú všeobecne záväzné právne predpisy.

Účinnosť novely Živnostenského zákona sa navrhuje od 1. júla 2021.

Hodnotenie