Dňa 11.01.2021 ministerstvo spravodlivosti do medzirezortného pripomienkovania a na verejnú diskusiu predložilo legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločnosti. Medzirezortné pripomienkové konanie a verejná diskusia budú ukončené  k 26.02.2021.

Konkrétne legislatívne ciele

V legislatívnom zámere ministerstvo spravodlivosti navrhuje zachovanie štyroch právnych foriem obchodných spoločností, a to verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť. Z legislatívneho zámeru vyplýva, že ministerstvo nenavrhuje zachovať právnu formu jednoduchej spoločnosti na akcie.

Verejná obchodná spoločnosť

Vzhľadom na skutočnosť, že verejná obchodná spoločnosť, je málo zastúpenou formou obchodných spoločností, neobjavili sa v legislatívnom zámere zásadnejšie požiadavky na zmeny právnej úpravy týkajúcej sa tejto formy obchodnej spoločnosti.

Komanditná spoločnosť

Pre zvýšenie záujmu o túto formu obchodnej spoločnosti legislatívny zámer navrhuje, aby sa v závislosti od účelu jej založenia zakladatelia mohli rozhodnúť, či majetková účasť komanditistov bude inkorporovaná do cenného papiera. Súčasne sa umožní, aby aj obchodné podiely neboli obligatórne u jedného spoločníka koncentrované do jedného obchodného podielu. Tieto zmeny budú súvisieť so zmenami právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zásadné zmeny sa navrhujú pre kapitálové obchodné spoločnosti – spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

Spoločne pre kapitálové spoločnosti budú upravené, okrem iného, najmä:

·       niektoré pravidlá pre výkon práv spoločníka/akcionára, napr. minimálny rozsah práva spoločníka/akcionára na informácie a právne nástroje na jeho vymáhanie,

·       spoločné pravidlá rozhodovania orgánov obchodných spoločností, napr. dištančné rozhodovanie orgánov s využitím elektronických komunikačných prostriedkov, neplatnosť uznesení orgánov obchodných spoločností a právne nástroje, ako sa jej domáhať,

·       jednotná právna úprava pravidiel ochrany majetku spoločnosti tak, aby spoločníci/akcionári čerpali z majetkovej podstaty spoločnosti len podiely na zisku a aby toto pravidlo nebolo obchádzané,

·       osobitné pravidlá ochrany základného kapitálu, ktoré sú v zmysle európskej legislatívy uložené len akciovým spoločnostiam, sa budú týkať len akciových spoločností (resp. len verejných akciových spoločností) a v zásade sa nebudú rozširovať aj na spoločnosti s ručením obmedzeným,

·       prepracovaná právna úprava krízy spoločnosti a povinnosti s ňou súvisiace,

·       osobitné pravidlá týkajúce sa povinností a zodpovednosti členov orgánov obchodných spoločností,  

·       explicitne sa upraví pre podnikateľské rozhodovanie (najmä štatutárneho orgánu) uplatňovanie pravidla podnikateľského uváženia (business judgment rule).

6001936a1fe062c9cf5144e6 right 4703934 1280

Spoločnosť s ručením obmedzením

Jedným z hlavných cieľov novej právnej úpravy spoločnosti s ručením obmedzením je predovšetkým jej priblíženie moderným zahraničným trendom.

Bude kreovaná ako primárne kapitálová spoločnosť so základným imaním, ktorá zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom a ktorej spoločníci, ktorí si splnili svoje vkladové povinnosti, neručia za záväzky spoločnosti, pričom tak ako v súčasnosti, bude ju môcť založiť a byť spoločníkom len jedna osoba.

V rámci prípravy rekodifikácie sa navrhuje zvážiť a zvoliť niektorý z modelov zníženia povinne vyžadovaného základného imania. V legislatívnom zámere sa navrhuje alternatívne buď  všeobecne znížiť požadované základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným na 1 Euro (český model), prípadne prevziať nemecký model postupného dopĺňania základného imania z dosiahnutých hospodárskych výsledkov pri dočasnom zákaze vyplácania podielov na zisku.

V legislatívnom zámere sa tiež navrhuje možnosť zjednodušeného online založenia spoločnosti s ručením obmedzeným s využitím formulárov zakladateľských dokumentov s nižším poplatkom pri jej registrácii.

V legislatívnom návrhu sa tiež ďalej navrhuje okrem iného:

·       upustiť od zásady jednotnosti obchodného podielu, t.j. spoločník bude môcť mať viacero obchodných podielov, ktoré budú môcť mať rôzne vlastnosti a s ktorými bude môcť samostatne disponovať a samostatne ich zaťažiť,

·       možnosť, aby bol obchodný podiel inkorporovaný do právnej formy cenného papiera,

·       legislatívny zámer okrem toho obsahuje návrhy, ktoré riešia konkrétne praktické problémy a otázky súčasnosti, najmä pokiaľ ide o majetkový vzťah k obchodnému podielu (najmä vo vzťahu k BSM)  a pokiaľ ide o nakladanie s obchodným podielom.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

JUDr. Michaela
Husárová

Advokátsky koncipient

Akciová spoločnosť

Základným cieľom rekodifikácie v oblasti akciových spoločností, je predovšetkým vytvorenie právneho rámca, ktorý jednoznačnejšie bude rozlišovať medzi súkromnými a verejnými akciovými spoločnosťami, pričom nová právna úprava by mala vo väčšej miere reflektovať skutočnosť, že prevažná väčšina akciových spoločnosti v Slovenskej republike má charakter súkromných akciových spoločností.  

V legislatívnom návrhu sa tiež ďalej navrhuje okrem iného:

·       zrušenie postupného založenia akciových spoločností, pre prípad založenia s upisovaním akcií sa predpokladá už v procese založenia a vzniku spolupráca s obchodníkom s cennými papiermi a postup podľa pravidiel kapitálového trhu,

·       zrušenie numerus clausus druhov akcií, t.j. v rozsahu, v ktorom to nie je v rozpore s podstatou pravidiel ochrany kapitálu akciovej spoločnosti (zákaz úrokových akcií), sa umožní akciovej spoločnosti určiť v stanovách vydávanie rôznych druhov akcií, s ktorými môžu byť spojené rôzne práva vymedzené stanovami obdobne ako v súčasnej právnej úprave jednoduchej spoločnosti na akcie,

·       zrušenie možnosti vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe, pretože súčasná možnosť vydávania akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe popiera podstatu akcií na doručiteľa,

·       upraví sa možnosť, aby akcionári mohli rozhodovať aj per rollam a upravia sa možnosti dištančného rozhodovania,

·       nanovo sa upraví právo akcionára na informácie a nástroje na jeho uplatnenie,

·       umožní sa rozhodnúť pre monistickú štruktúru akciovej spoločnosti, t.j. okrem valného zhromaždenia akciová spoločnosť bude vytvárať iba správnu radu spoločnosti, alebo pre štruktúru s predstavenstvom a dozornou radou.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s obchodnými spoločnosťami alebo v prípade záujmu o založenie niektorej formy obchodnej spoločnosti môžete využiť naše služby a kontaktovať našu advokátsku kanceláriu.

Hodnotenie