Od 1. marca 2022 majú zamestnávatelia možnosť žiadať o novú podporu v čase skrátenej práce. Kurzarbeit je určený len pre zamestnancov a zamestnávateľov. Trvalý kurzarbeit sa nevzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov pôsobiacich v štátnej správe.

Ide o podporu zamestnávateľov, preto podpora bude adresovaná zamestnávateľom, ktorým má poskytnúť čiastočnú úhradu nákladov na mzdy ich zamestnancov v čase, kedy vplyvom vonkajšieho faktora dôjde k obmedzeniu ich činnosti.

Podpora sa bude vzťahovať len na časovo obmedzené obdobie, v ktorom vplyvom vonkajšieho faktora bude činnosť zamestnávateľa obmedzená, a to až do skončenia takéhoto obmedzenia. Aby zamestnávateľ mohol žiadať o podporu podľa zákona č. 215/2021 Z. z., bude musieť toto obmedzenie, resp. prekážka spôsobiť, že zamestnávateľ nebude môcť minimálne jednej tretine svojich zamestnancov (alebo zamestnancov časti zamestnávateľa) prideľovať prácu v plnom rozsahu. Pokles prideľovanej práce musí byť minimálne 10 % ustanoveného týždenného pracovného času.

Všetky uvedené skutočnosti však musia byť spôsobené tzv. vonkajším faktorom. Na podporu tak nebude mať nárok zamestnávateľ, ktorý vlastným pričinením prispeje k obmedzeniu svojej prevádzky, napríklad nedostatočnou údržbou, neuhradením poplatkov za energie apod.

Poskytujeme právnu pomoc v oblasti pracovného práva. Neváhajte nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 918 027 688 alebo prostredníctvom kontaktného formulára na podstránke Pracovné právo.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý:

a)      je v čase skrátenej práce,

b)     odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory,

c)      neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory,

d)     má

1. uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory, alebo

2. súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory a

e)     požiada o poskytnutie podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie podpory.

S cieľom zabezpečenia poskytovania podpory v čase skrátenej práce sa táto podpora bude poskytovať ako nároková po splnení zákonom ustanovených podmienok, a to zamestnávateľovi, ktorý je v čase skrátenej práce, ktorý zároveň odviedol ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za celé obdobie trvania povinnosti odvádzať poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a toto obdobie trvalo najmenej 24 kalendárnych mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý zamestnávateľ žiada o poskytnutie podpory.

Zároveň sa ustanovuje, aby išlo výhradne o zamestnávateľa, ktorý neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Tiež sa ustanovuje, aby takýto zamestnávateľ mal uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory. V prípade, ak sa takúto dohodu nepodarí uzavrieť, zákon upravuje jej nahradenie súhlasom rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory.

Za účelom získania podpory si zamestnávateľ bude musieť podať žiadosť, a to prostredníctvom elektronických prostriedkov podpísanú kvalifikovaným podpisom. Túto žiadosť bude adresovať na Ústredie sociálnych vecí a rodiny alebo na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podporu poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny alebo úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti o poskytnutie podpory, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.


JUDr. Jozef
Mikuš

Partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Na zabezpečenie vecnej oprávnenosti poskytovanej podpory je prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory písomná dohoda o tom, že zamestnávateľ požiada o podporu v čase skrátenej práce alebo súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce s podaním žiadosti o poskytnutie podpory, ak o poskytnutie podpory žiada zamestnávateľ a k písomnej dohode sa nepodarilo dospieť, ako aj doklady preukazujúce existenciu vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu prevádzkovej činnosti.

Aby bolo jeho žiadosti vyhovené, okrem týchto formálnych požiadaviek, akými je napr. správne označenie žiadajúceho zamestnávateľa, uvedenie vonkajšieho faktora, počtu zamestnancov, ktorým nemôže prideľovať prácu najmenej v rozsahu 10 % ustanoveného týždenného pracovného času, musia byť splnené aj materiálne podmienky upravené v § 3zákona č. 215/2021 Z. z. teda už spomenuté podmienky poskytnutia podpory.

6231b7c1f3b456624fe7a041 silhouette confident businesspeople min

Nebude teda stačiť len existencia objektívnej neovplyvniteľnej vonkajšej prekážky. Aj ďalšie skutočnosti podmieňujú získanie podpory na mzdy zamestnancov v prípade kurzarbeitu. Zákon totiž vyžaduje aj uzatvorenie dohody so zástupcami zamestnancov alebo priamo so zamestnancom, ak zástupcovia u zamestnávatelia nepôsobia. Túto dohodu môže nahradiť len súhlas rozhodcu podľa Zákonníka práce.

Podľa zákona č. 215/2021 Z. z. bude podpora na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa za každú hodinu prekážky v práci v dôsledku obmedzenia činnosti zamestnávateľa poskytovaná vo výške  60 % priemerného hodinového zárobku dotknutého zamestnanca. To však neznamená, že čím vyšší plat zamestnanca, tým vyššia podpora. Predmetná pomoc totiž bude limitovaná hornou hranicou, t. j. maximálna výška podpory zamestnávateľovi bude môcť byť v sume60 % z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve pred dvoma rokmi.

Podpora sa poskytuje zamestnávateľovi na pracovné miesto zamestnanca, ktorému:

a)      zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10 % ustanoveného týždenného pracovného času,

b)     ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory trval najmenej jeden mesiac,

c)      ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,

d)     ktorý má ku dňu podania žiadosti o poskytnutie podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa, a

e)     na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje príspevok podľa osobitného predpisu.

Ako je uvedené aj v dôvodovej správe k tomuto zákonu, napríklad ak vezmeme rok 2021, pri výpočte podpory by sa vychádzalo z priemernej mzdy v roku 2019, ktorá bola 1092 eur. Maximálny hodinový vymeriavací základ by tak predstavoval 1/174 zo sumy 2184 eur, t. j.12,5517 eur. 60 % z takto vypočítanej sumy znamená hodinovú podporu maximálne vo výške 7,5310 eur. Nejde teda o úplné pokrytie celkových nákladov zamestnávateľa, ale len o čiastočnú pomoc, ktorá mu má umožniť udržať pracovné miesta a neskrachovať.

Poskytovaná podpora tak nepokryje celkové náklady zamestnávateľa na mzdy jeho zamestnancov. S tým súvisí aj úprava výšky mzdy zamestnanca v prípade kurzarbeitu. Zamestnávateľ mu nebude povinný v takom prípade vyplácať 100 % mzdy. Zákon č. 215/2021 Z. z. do ust. §142 ods. 5 Zákonníka práce však zakotvil, že zamestnávateľ bude v prípade, ak požiada o podporu v čase skrátenej práce, povinný vyplácať svojim zamestnancom najmenej 80% ich priemerného zárobku. Z toho vyplýva, že na rozdiel od súčasnej úpravy budú môcť mať takíto zamestnanci vyplatenú aj sumu vyššiu. Avšak ak by zamestnávateľ podporu podľa zákona č. 215/2021 Z. z. nezískal, ich nárok klesne opäť práve na 80 % ich priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Podpora sa vypláca mesačne a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu na samostatný účet poskytovateľa podpory. Podpora sa vypláca na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie podpory.

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vláda môže nariadením ustanoviť dlhšie obdobie poskytovania podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo ustanoviť poskytovanie podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá podpora. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

Hodnotenie