Hlavnou úlohou informovaného súhlasu pacienta je zachytávať spôsob, akým bol liečený poučený svojím lekárom. Preto je dôležitý aj z hľadiska medicínskeho práva. Tento dokument ochraňuje pacienta i lekára. V prípade zaváhaní, nejasností, pochybenia. Čiže treba dbať na jeho obsah, poznať právne náležitosti a tiež správne komunikovať.

informacny suhlas pacienta

Definícia informovaného súhlasu pacienta

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas, ktorému predchádza poučenie pacienta zo strany lekára. Ide o právny koncept týkajúci sa zdravotnej starostlivosti a jej poskytovania. V podstate ním pacient vyjadruje, že súhlasí s liečbou či zákrokom. Rovnako, ako medicínske právo samotné, aj tento dokument zohľadňuje práva a povinnosti na jednej strane občana, pacienta, na strane druhej zdravotníckeho personálu, zdravotníckeho zariadenia.

Účel informovaného súhlasu pre pacienta i lekára

Každý zdravotnícky pracovník je povinný na začiatok poučiť pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovanej zdravotnej starostlivost. Táto povinnosť vychádza zo Zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pred vykonaním určitých zdravotných postupov je potrebné získať písomný súhlas pacienta. Lekár má povinnosť zabezpečiť, aby bol ošetrovaný plne informovaný o svojich možnostiach, rizikách, výhodách a nevýhodách liečby. Tento dokument zabezpečuje, aby pacient mal plné pochopenie pre postupy a zákroky, pričom mu umožňuje slobodne súhlasiť alebo ich odmietnuť. V podstate pomáha budovať dôveru medzi pacientom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Prvá strana tak získava pocit lepšej kontroly nad svojou liečbou a možnosť aktívne sa podieľať na rozhodovacom procese týkajúcom sa ich zdravia. 

Informovaný súhlas tiež poskytuje ochranu v prípade súdneho sporu. Obom stranám  – pacientovi i zdravotníckemu pracovníkovi. Keďže lekár nesie na svojich pleciach obrovskú zodpovednosť, môže byť pre neho informovaný súhlas istotou a dôkazným prostriedkom na jeho obranu. V prípade pochybenia sa ním zase vie preukázať pacient.


JUDr. Roman
Hriadel ml.

Managing partner

JUDr. Pavol
Heger

Partner

Obsah dokumentu

Lekár má v informovanom súhlase pacienta povinnosť poskytnúť informácie, vďaka ktorým ten získa lepšiu predstavu, ako bude liečba / zákrok prebiehať a aké bude mať následky. Je dôležité, aby tento dokument bol napísaný zrozumiteľným jazykom pre presné pochopenie, problematické pojmy je potrebné osvetliť. Mal by obsahovať nasledovné:

 • identifikácia pacienta: meno, priezvisko, dátum narodenia…
 • zdravotný stav a diagnóza pacienta i s popisom závažnosti,
 • popis zákroku alebo liečby vrátane všetkých možných alternatívnych postupov,
 • riziká, možné komplikácie a vedľajšie účinky: pravdepodobnosť ich výskytu, 
 • očakávané výhody alebo výsledky liečby,
 • alternatívy k navrhovanému zákroku alebo liečbe, prípadne následky nevykonania zákroku,
 • práva pacienta na slobodné a dobrovoľné rozhodnutie,
 • dĺžka trvania a frekvencia postupov,
 • informácie o nákladoch na zákrok alebo liečbu a poisteniach, 
 • kontaktné informácie lekára alebo zdravotnej inštitúcie,
 • dátum udelenia súhlasu pacientom a podpisy oboch strán.

Vzor informovaného súhlasu pacienta si môžete stiahnuť na stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V akých prípadoch sa vyžaduje informovaný súhlas a kedy ho netreba?

Písomná forma informovaného súhlasu pacienta je nezbytná v týchto prípadoch:

 • pred vykonaním invazívnych zákrokov v celkovej alebo lokálnej anestéze,
 • pri zmene diagnostického postupu alebo liečebného postupu, ktorý nebol obsahom predošlého informovaného súhlasu,
 • pri odbere ľudského orgánu, tkaniva alebo buniek od darcu, či transplantácii.

Písomná forma informovaného súhlasu pacienta sa nevyžaduje v nasledovných prípadoch:

 • neodkladná starostlivosť, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
 • ochranného liečenia uloženého súdom a poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe jeho rozhodnutia,
 • ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby ohrozuje seba alebo svoje okolie.

Niečo navyše o informovanom súhlase pacienta, právnych náležitostiach, povinnostiach a rôznych situáciách, ktoré nastávajú v lekárskej praxi, si môžete naštudovať aj v týchto videách:

 1. Informovaný souhlas
 2. Informovaný souhlas je proces, nikoliv podepsaný papír

Právne náležitosti informovaného súhlasu

Informovaný súhlas pacienta je základným právom pacienta v oblasti zdravotnej starostlivosti a medicínskeho výskumu. Zabezpečuje, že pacient je aktívne zapojený do procesu rozhodovania o svojej zdravotnej starostlivosti.

Avšak, informovaný súhlas nie je len právom pacienta, ale i lekára, pre ktorého je zároveň povinnosťou a má niekoľko dôležitých aspektov:

Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. Následne je povinný zaznamenať v príslušnom elektronickom zdravotnom zázname, či osoba udelila alebo odmietla tento súhlas. 

Lekár má záväzok poskytnúť pacientovi všetky relevantné informácie o navrhovanej liečbe alebo zákroku. Následne sa uistiť, či im pacient plne porozumel. 

Ďalej je tu povinnosť zachovať dôvernosť informácií a potreba rešpektovať aj právo na odmietnutie, nič nenútiť a nevyvíjať nátlak.

Je tiež dôležité vedieť, že každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo ho kedykoľvek slobodne odvolať.

Pacient vyjadrujúci tento súhlas musí mať spôsobilosť na právne úkony (minimálne 18 rokov, žiadna duševná choroba či závislosť). Pokiaľ informovaný súhlas udelil zákonný zástupca, súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej ho poskytnúť. 

V prípade súdneho sporu je užitočné pamätať si, že  lekár má právo vyžadovať písomný informovaný súhlas od pacienta ako dôkaz toho, že pacient bol informovaný a dobrovoľne súhlasil. Čiže potenciálne môže zvýšiť šance na úspech v prípade žaloby.  

Úloha a povolanie lekára sú samé o sebe zložité. Často dochádza k vypätým situáciám, riešia sa komplikované prípady… Keď sa k tomu pripočíta ešte vedenie dokumentácie, hodiny administratívy, právnych záležitostí… Môže toho byť niekedy vyše hlavy. Odľahčíme vás od týchto povinností. Takisto poradíme v prípade rôznych právnych komplikácii. Obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu Hriadel-Heger & Partners. Pomôžeme vám nielen v oblasti medicínskeho práva. 

Hodnotenie