Korupcia v trestnom práve

kniznica

Trestný zákon nedefinuje samotný pojem korupcia. Tento názov je aplikovaný v treťom diely ôsmej hlavy Trestného zákona. Korupciu predstavuje predovšetkým prijímanie úplatku, podplácanie, prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody, ale aj akékoľvek správanie osôb, ktorým sú zverené kompetencie vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktoré odporuje povinnostiam vyplývajúcim z ich postavenia. Korupčné správanie v sebe zahŕňa rôzne formy, ktoré sa dostatočne […]

Novelizácia Trestného zákona vo vzťahu k výške škody

kniznica

Ministerstvo spravodlivosti koncom roka 2021predložilo návrh zákona, ktorým by prišlo k rozsiahlym zmenám v zákone č. 300/2005 Z.z. Trestného zákona. Tento návrh bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2021-2024. Cieľom návrhu zákona je teda komplexne upraviť Trestný zákon v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a potrebami aplikačnej praxe. Súčasťou tohto návrhu je […]

Väzba v Trestnom poriadku

kniznica

Väzba predstavuje procesný prostriedok zabezpečovacieho charakteru, ktorým sa obvinený dočasne pozbavuje osobnej slobody s cieľom zabezpečiť jeho osobu pre účely trestného konania. V zmysle §2 ods. 2 Trestného poriadku: „Do základných práva slobôd v prípadoch dovolených zákonom možno zasahovať len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie účelu trestného konania, pričom treba rešpektovať dôstojnosť osôb a ich súkromie.“ Pri takomto zásahu je teda nutné rešpektovať […]

Trestný čin kybernetickej šikany a porušenie práva slobody prejavu?

kniznica

Do účinnosti od 1.7.2021 vstúpila novela č.236/2021z. z., ktorou sa dopĺňa Trestný zákon o nový trestný čin „§360b- nebezpečné elektronické obťažovanie“. Na základe tejto novelizácie sa v  médiách objavili správy, že ide o zásah do práva slobody  prejavu.  Dnešná digitálna doba a najmä fakt, že pandemická situácia COVID-19, nás obmedzila na slobode sú sociálne siete perfektným nástrojom, ako […]

Novela Trestného zákona a Zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb účinná od 1.novembra 2020

kniznica

Na úvod príspevku je potrebné poznamenať, že predmetná novela sa vzťahuje na právnu úpravu trestných činov týrania zvierat a zanedbania starostlivosti o zvieratá. Súčasná trestnoprávna úprava už nejaký čas nie je postačujúca a právo by malo reflektovať objektívny stav, nie ho ignorovať. A nakoľko aj ľudská spoločnosť reagovala v histórii na nové poznatky, je teda nevyhnutnosťou práva reagovať tiež. […]